Навіны Германіі. Пячоры Бадэн-Вюртэмберга прызнаны аб’ектамі Сусветнай спадчыны ЮНЭСКА

Панядзелак, Ліпень 17, 2017 0

Камітэт Сусветнай спадчыны ЮНЭСКА на 41-й сесіі, якая праходзіць у Кракаве, уключыў у нядзелю, 9 ліпеня, у спіс Сусветнай спадчыны пячоры Бадэн-Вюртэмберга. Шэсць пячор рэгіёна аб’яднаны ў комплекс «Пячоры найстаражытнага мастацтва ледніковага перыяду».

У 2007 годзе археолагі з універсітэта Цюбінген  падчас раскопак выявілі ў пячорах выразаныя з біўня маманта невялікія фігуркі жывёл і чалавека. Сярод іх статуэткі маманцяняці, «Чалавека-Льва» і «Венеры». Яны лічацца першымі фігуркамі ў гісторыі чалавецтва з косткі маманта.

Радыёвугляродны аналіз і пласт пароды, у якім яны былі выяўлены, паказваюць, што скульптуры былі зроблены падчас арыньякскай культуры, якую звязваюць з першым з’яўленнем сучаснага чалавека ў Еўропе. Тэсты сведчаць пра тое, што фігуркам 30000 — 36000 гадоў. Чатырма гадамі раней у гэтым жа рэгіёне знайшлі тры касцяныя фігуркі таго ж перыяду, сярод якіх найстаражытнейшыя з вядомых выявы птушкі і каня.

У Германіі налічваецца больш за чатыры дзясяткі помнікаў са спісу Сусветнай спадчыны ЮНЭСКА — старых гарадоў, храмаў, палацаў, паркаў і іншых каштоўнасцяў.

Паводле СМІ.

Купалу шануюць у Лідзе

Панядзелак, Ліпень 17, 2017 0

6 ліпеня Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы  цікавай імпрэзай адзначыла 135-я ўгодкі з дня нараджэння першага Народнага паэта Беларусі. Янка Купала воляй лёсу аказаўся цесна звязаным з Лідай. Пра гэта распавялі супрацоўнікі бібліятэкі Лілея Гаран і Караліна Грышко ў цікавай прэзентацыі, падрыхтаванай да імпрэзы, у тым ліку і пра тое, што Янка Купала быў абраны дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР па Лідскай Слабадской акрузе, пра тое, як у Лідскую бібліятэку прыязджала жонка Янкі Купалы Ўладзіслава Францаўна Луцэвіч і падарыла бібліятэцы шыкарную кнігу “Беларускі арнамент”

Многія пазіцыі прэзентацыі ўдакладніў і развіў слынны беларускі паэт і, што важна, літаратуразнавец Міхась Скобла, які спецыяльна дзеля гэтай імпрэзы прыехаў з Менска.

Цудоўныя песні на словы Янкі Купалы выканала Таццяна Грыневіч-Матафонава.

танякчарняккзалак

Лідскі бард, намеснік старшыні Лідскай гарадской арганізацыі ТБМ Сяржук Чарняк выканаў песню пра Купалу і таксама на словы Купалы.

Не гледзячы на лета імпрэза выклікала вялікую цікавасць, прыйшлі аматары паэзіі, краязнаўцы, выкладчыкі Лідскага каледжа, сябры ТБМ.

Наш кар.

НАША СЛОВА № 28 (1335), 12 ліпеня 2017 г.

Панядзелак, Ліпень 17, 2017 0

Віншуем беларусаў усяго свету з сёмым з’ездам, які пройдзе

15–16 ліпеня 2017 года ў Менску

Сёмы з’езд беларусаў свету адбудзецца 15-16 ліпеня 2017 года ў Менску. Дату і месца правядзення зацвердзіла Малая Рада Згуртавання бела-русаў свету “Бацькаўшчына” на паседжанні, якое адыблося 15 снежня. Таксама Рада пры-няла шэраг важных рашэнняў, сярод якіх найпершае – вызна-чэнне тэмы З’езду: “Беларус-кая нацыя, беларуская дзяр-жаўнасць, беларускае замеж-жа – выклікі сучаснасці і стра-тэгія развіцця”.

Гэтая тэма дазваляе засяродзіць увагу на праблеме захавання дзяржаўнага суве-рэнітэту Беларусі, што ў святле геапалітычных працэсаў апо-шняга часу набывае ўсё боль-шую актуальнасць, а таксама разгледзець па-ранейшаму на-дзённыя праблемы, звязаныя са слабай нацыянальнай ідэн-тычнасцю як сярод беларусаў замежжа, гэтак і ў самой Бела-русі. Важным аспектам працы З’езду стане выпрацоўка рэка-мендацый адносна практычных крокаў для паглыблення ўза-емадзеяння паміж Беларуссю і беларусамі замежжа.

Як вядома, З’езды бела-русаў свету ладзяцца ЗБС “Ба-цькаўшчына” раз на чатыры гады, пачынаючы ад 1993 года. І кожны з’езд рабіўся важнай падзеяй, этапам у развіцці ста-сункаў паміж Беларуссю і бела-русамі замежжа. Менавіта з іні-цыятывы Згуртавання, агуча-най на Трэцім з’ездзе, пачалі фарміравацца прапановы для законапраекту “Аб беларусах замежжа” і дзяржаўнай прагра-мы “Беларусы ў свеце”. З пры-няццем гэтага закона ў 2014 го-дзе быў юрыдычна замацава-ны статус “беларус замежжа” і закладзена заканадаўчая база для супрацоўніцтва з беларус-кай дыяспарай, якую цяпер трэба пашыраць і напаўняць практычнымі крокамі.

Чакаецца, што прапа-новы адносна ўзаемадзеяння беларускай дыяспары і Бела-русі будуць абмеркаваныя як на пленарным пасяджэнні, так і падчас працы секцый. На сён-ня Малая Рада зацвердзіла 4 секцыі, з якіх Вялікая Рада (куды ўваходзяць прадстаўнікі і кіраўнікі беларускіх арганіза-цый у замежжы) абярэ тры.

На галасаванне Вялікай Рады вынесены наступныя тэ-мы секцый:

  1. Гістарычныя карані беларускай дзяржаўнасці.
  2. Беларуская дыяспа-ра і Беларусь: стратэгія ўзаема-дзеяння ў сучасных умовах.
  3. Беларуская мова і культура як падмурак дзяр-жаўнай незалежнасці.
  4. Хрысціянства ў Бе-ларусі ў святле 500-годдзя выдання Бібліі Скарыны.

Малая Рада даручыла Управе сфармаваць Арганіза-цыйны камітэт і Працоўную групу па падрыхтоўцы Сёмага з’езду беларусаў свету, а так-сама вызначыць нормы прад-стаўніцтва дэлегатаў. Дзеля вы-святлення найбольш важных надзённых пытанняў, якія хва-лююць арганізацыі беларусаў замежжа, было вырашана пра-весці апытанне, у якім сабраць прапановы, скіраваныя як да беларускай дзяржавы, так і да грамадскасці. Анкеты будуць дасланыя ў шматлікія белару-скія суполкі за мяжой. Каб улі-чыць меркаванне як мага больш шырокага кола тых, хто займаецца беларускай справай па ўсім свеце, неўзабаве на сайце “Бацькаўшчыны” з’явіц-ца электронная форма апы-тання.

За падрабязнасцямі падрыхтоўкі да Сёмага з’езду беларусаў свету сачыце на сай-це zbsb.org.

Інфармацыйны цэнтр

МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.

Навіны Германіі. У Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу развіталіся з Гельмутам Колем

Аўторак, Ліпень 11, 2017 0

У французскім Страсбургу ў будынку Еўрапейскага парламента прайшла цырымонія развітання з былым канцлерам ФРГ Гельмутам Колем. Яна доўжылася дзве гадзіны, на працягу якіх лідары розных краін гаварылі пра заслугі нябожчыка ў аб’яднанні Германіі і ўсёй Еўропы. Труна з целам Коля была накрыта адным сцягам — сцягам Еўрапейскага саюза.

Як паведамляе Бі-бі-сі, на цырымоніі прысутнічалі, апроч іншых, былы прэзідэнт ЗША Біл Клінтан, прэм’ер-міністр Расіі Дзмітрый Мядзведзеў, канцлер Германіі Ангела Меркель, прэм’ер-міністр Вялікабрытаніі Тарэза Мэй і нядаўна абраны прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон.

Коль знаходзіўся на пасту канцлера на працягу 16 гадоў — з 1982-го па 1998 год. Ён памёр на 88-м годзе жыцця 16 чэрвеня 2017 года ў сваім доме ў Людвігсхафен-ам-Райне. Пахаванне былога нямецкага канцлера прайшла адразу пасля цырымоніі развітання ў Еўрапарламенце. Яго цела пахавалі на могілках сабора ў нямецкім горадзе Шпайер на мяжы Францыі і Германіі.

Для Германіі і ўсёй Еўропы постаць Коля стала знакам аб’яднання. Менавіта яго высілкі прывялі да ўз’яднання Заходняй і Ўсходняй Германіі ў 1990 годзе, і шмат у чым дзякуючы яму была падпісана Маастрыхтская дамова, якая заклала асновы Еўрасаюза ў яго цяперашнім выглядзе.

Раней, 27 чэрвеня, у саборы Святой Ядвігі ў Берліне прайшла памінальная служба: на ёй прысутнічала Меркель, дэпутаты нямецкага парламента, прэзідэнт Германіі Франк-Вальтар Штайнмайер і старшыня Бундэстага Норберт Ламерт.

 Бі-бі-сі.

europarl.europa.eu.

Альтанка ТБМ пры Замкавым гасцінцы ў Лідзе

Аўторак, Ліпень 11, 2017 0

13 траўня ў  Лідзе адбылася ўрачыстая прэзентацыя новага гарадскога праекту “Замкавы гасцінец”. Ідэя палягала ў тым, што  пакуль што на суботу, а далей — болей, вуліца “Замкавая” робіцца пешаходнай, тут разгортваюцца розныя атракцыёны, пракат ровараў, а таксама маецца на ўвазе, што тут будзе разгортвацца гандаль сувенірамі, творамі мастацтва і падобнай прадукцыяй. Улады пры гэтым абяцалі на першым этапе поўную свабоду гандлю і бясплатнае размяшчэнне гандлёвых ятак. Абяцалася і свабода для выступленняў вулічных музыкаў.

Што праўда, пешаходнай вуліца Замкавая пабыла нядоўга. ДАІ запатрабавала вуліцу адкрыць для руху, але ідэя Замкавага гасцінца ад гэтага не пацярпела, балазе месца каля замка дастаткова. І вось гэтай нагодай вырашылі скарыстацца лідскія арганізацыі ТБМ.

1 ліпеня пры Замкавым гасцінцы была разгорнута альтанка ТБМ. Альтанку разгарнулі Лідская гарадская арганізацыя ТБМ, Ёдкаўская суполка ТБМ і аграсядзіба “Гасьціна”. Чаму альтанка? А перш за ўсё таму, што ніхто ніякіх вялікіх задач перад гэтай пляцоўкай не ставіць. Гэта будзе месца, дзе ў першую чаргу кожны ахвотны зможа пагаварыць па-беларуску, пачуць нейкія навіны з беларускага жыцця, распавесці нешта сваё. Тут можна будзе пакуль бясплатна атрымаць беларускія выданні. Пазней, можа, атрымаецца нешта і прадаваць.

плакаткчарняккгасц2к

А пакуль гаспадар агратурыстычнай сядзібы «Гасьціна» Віталь Карабач, сябар гарадской арганізацыі ТБМ Сяргей Сідарэнка прапаноўвалі  лідзянам газеты «Наша слова» і «Новы час», краязнаўчы часопіс «Лідскі летапісец» і іншыя выданні. Радавалі мінакоў сваімі спевамі пад гітару вядомы лідскі бард Сяргей Чарняк і Ягор Урбановіч.

Лідскія арганізацыі  ТБМ у партнёрстве з сядзібаю «Гасьціна» збіраюцца стала ўдзельнічаць у праекце «Замкавы гасцінец». Плануецца значна пашырыць культурную праграму, зрабіць пляцоўку цікавай і прывабнай, тым самым папулярызуючы беларускую мову, буларускую культуру і традыцыі.

Альтанка будзе разгортвацца што суботу недалёка ад Доміка Таўлая, таму ёсць спадзяванне, што сюды будуць наведвацца і аматары паэзіі, хто пачытаць вершы, а хто паслухаць. Міма раз-пораз ідуць экскурсійныя групы, то хоць эмблему ТБМ хто-ніхто пабачыць. З цягам часу павінны з’явіцца якія-кольвеч сядзенні і беларускае надвор’е запатрабуе нейкага намёта, але было б жаданне — і ўсё зробіцца.

Таму, шаноўныя лідзяне і госці горада, чакаем вас што суботу ў Лідзе на Замкавым гасцінцы ў альтанцы ТБМ.

Сяргей Пантус.

Фотаздымкі Ягора Ўрбановіча і Дзімы Кантаровіча.

Жывіце ў радасці

Аўторак, Ліпень 11, 2017 0

З 23 па 25 чэрвеня ў горадзе Слоніме праходзіў V фестываль сямейнай творчасці «Жывіце ў радасці». Прымала ўдзел больш за 20 творчых сямей з розных куткоў Беларусі.

Нашу Лідчыну прадстаўляў народны сямейны ансамбль Парфенчыкаў «Мы з вёскі-калыскі» з аграгарадка Бердаўка.

сямкдыпломк

Калектыў стаў лаўрэтам I ступені ў намінацыі «Вакальна-харавы жанр». Быў узнагароджаны дыпломам лаўрэата I ступені і каштоўным падарункам. Высокапрафесійнае журы, на чале са старшынём Дрынеўскім Міхаілам Паўлавічам (лаўрэат дзяржаўнай прэміі «За духоўнае адраджэнне», кіраўнік ДУ «Нацыянальны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І. Цітовіча») было ў захапленні ад выступлення нашых землякоў. І не выпадкова. Бо гэтай узнагародзе папярэднічала паўсядзённая крапатлівая праца. Хоць кожны ўдзельнік адзін да аднаго мае сваяцкія адносіны, і як спяваецца ў аўтарскай прывітальнай «Мы ўсе радня», але арганізаваць рэпетыцыі і наогул творчы працэс складана. Усе працуюць у розных арганізацыях і сферах, і ўзрост удзельнікаў ад 6 да 60 гадоў. І тут цяжка пераацаніць ролю нязменнага кіраўніка ансамбля Аляксандра Парфенчыка, які валодае дастатковай падрыхтаванасцю, каб вось ужо на працягу 32 гадоў калектыў меў сваё непаўторнае творчае аблічча.

Шчыра віншуем з заслужанай узнагародай і зычым плённага творчага даўгалецця!

 

Ганна Некраш,

вядучы метадыст ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».

НАША СЛОВА № 27 (1334), 5 ліпеня 2017 г.

Аўторак, Ліпень 11, 2017 0

Вышыванка яднае нацыю

2 ліпеня ў Менску прайшоў Дзень вышыванкі. Свята ўжо другі год адзначаецца па іні-цыятыве Міністэ-рства культуры, Менгарвыканкама і БРСМ. Перад Пала-цам спорту былі размешчаныя гуль-нявыя зоны і кан-цэртная пляцоўка.

А самым га-лоўным момантам свята стаў імправі-заваны арт-парад у нацыянальных строях. Калоны з абласцей і горада Менска прайшліся па праспекце Пе-раможцаў, вітаючы ўдзель-нікаў.

Ад уладаў на свяце прысутнічалі першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі прэ-зідэнта Максім Рыжанкоў, мі-ністр культуры Барыс Свят-лоў і прадстаўнікі Менгарвы-канкама. Усе ў вышыванках, вядома ж. Прайшлі імпрэзы і ў іншых гарадах

Да прыкладу, у  цэнт-ры Баранавіч адбылося альтэ-рнатыўнае свята вышыванкі. Сабраліся актывісты горада, прыехалі госці з Ліды, Менска: кіраўнік руху салідарнасці «Ра-зам» Вячаслаў Сіўчык і бард Зміцер Захарэвіч. Скараціла праграму свята даж-джлівае надвор’е, кажа адзін з арганізатараў імпрэзы Уладзімір Гу-ндар:

— Адкрылася свята, пасля правялі віктарыну па вышы-ванцы і гісторыі Бе-ларусі. Выступіў мен-скі бард Зміцер Заха-рэвіч са сваімі патрыя-тычнымі нацыяналь-нымі спевамі. Бралі слова ўдзельнікі ім-прэзы. Дарэчы, вы-ступіла мая дачка з ве-ршам.

Паводле Ўладзіміра Гундара, над удзельнікамі свя-та ўвесь час лунала вялікае бел-чырвона-белае палотнішча. Да свята праяўлялі цікавасць га-раджане, якія праходзілі ля плошчы. А 3 ліпеня вышыван-кі зноў шырока выкарыстоўв-ліся ўжо афіцыйнымі ўладамі.

Падобна, што вышы-ванка — адзін з нямногіх нацыя-нальных атрыбутаў, які ўспры-маецца станоўча ўсім грамад-ствам.

Паводле СМІ.

Навіны Германіі. Германіі прапанавалі стварыць у Беларусі СП па вытворчасці электрамабіляў

Серада, Ліпень 5, 2017 0

Германія застаецца для Беларусі самым важным гандлёва-эканамічным партнёрам у Еўрасаюзе, заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей 1 чэрвеня ў Менску на паседжанні беларуска-германскай няўрадавай рады дзелавога супрацоўніцтва.

Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства падкрэсліў, што яшчэ некалькі гадоў назад узаемны таваразварот дасягаў 4,8 млрд даляраў, у Беларусі паспяхова працуюць каля трохсот кампаній з нямецкім капіталам.

— Патэнцыял нашага супрацоўніцтва значна вышэйшы за яго цяперашні ўзровень, — лічыць Уладзімір Макей.

Ён падкрэсліў, што Беларусь надае вялікую ўвагу дзейнасці беларуска-германскай дзелавой рады, створанай у 2009 годзе па ініцыятыве Аляксандра Лукашэнкі. Аднак рада доўгі час не збіралася (падчас дзеяння санкцый ЕС. — БЕЛАПАН.).

— Тут будуць сустракацца і працаваць людзі ад бізнэсу. Бізнэс кажа на адной мове, бізнэс хутчэй дзейнічае, бізнэс можа працаваць нават у тых краінах, паміж якімі могуць існаваць нават нейкія палітычныя цяжкасці, — сказаў міністр, пры размове з журналістамі.

Па яго меркаванні, больш цеснае перапляценне эканамічных інтарэсаў «дазволіць выйсці і на хутчэйшае рашэнне некаторых палітычных цяжкасцяў, якія, вобразна кажучы, існуюць паміж Усходам і Захадам».

Макей арыентаваў чальцоў рады шукаць рэальныя бар’еры ў двухбаковым супрацоўніцтве і спрыяць іх ухі-ленню.

Таксама міністр падкрэсліў, што беларускі бок зацікаўлены ў нямецкім досведзе рэфармавання заканадаўства, прыватызацыі прадпрыемстваў ва ўсходняй Германіі. Ёсць і зацікаўленасць у прыходзе кампаній, занятых у сферы ўзнаўляльнай энергетыкі і перапрацоўкі адыходаў.

Міністр прапанаваў германскаму бізнэсу стварыць у Беларусі сумеснае прадпрыемства па вытворчасці электрамабіляў.

— Думаю, што для гэтага ёсць неабходныя ўмовы і адпаведныя напрацоўкі. Калі мы разам з вамі паспрабуем гэта зрабіць і рэалізуем ідэю, гэта стане сур’ёзным унёскам у развіццё нашага двухбаковага эканамічнага ўзаемадзеяння, — адзначыў кіраўнік МЗС.

Пры гэтым ён не ўдакладніў, хто ў такім разе можа стаць партнёрам з беларускага боку.

Беларусь гатовая, адзначыў міністр, адвесці германскаму бізнэсу адмысловую ролю ў мадэрнізацыі і структурнай перабудове сваёй эканомікі.

— Мы вітаем выхад германскага бізнэсу, які цяпер адстае ад іншых краін ЕС у засваенні беларускага рынку, на перадавыя пазіцыі сярод замежных інвестараў. Мы разумеем, што з гэтым звязаны адпаведныя крокі, якія павінен ажыццявіць урад Беларусі. Пе-ракананы, што ў нашым далейшым узаемадзеянні мы выйдзем на ўзаемнае разуменне па форме, хуткасці і фармату дадзеных крокаў, — дадаў Макей.

Міністр таксама выказаў надзею на тое, што фундатары прыйдуць у такія сферы, як аўтамабілебудаванне, хімія і нафтахімія, энергетыка, высокія тэхналогіі, фармацэўтыка, электроніка, транспарт, вырошчванне і перапрацоўка сельгаспрадукцыі.

БелаПАН.

На фота МЗС: паседжанне Беларуска-германскай няўрадавай рады дзелавога супрацоўніцтва

 

Навіны Германіі. Дзелавы і турыстычны патэнцыял Беларусі прэзентавалі ў Берліне

Серада, Ліпень 5, 2017 0

Дзелавы і турыстычны патэнцыял Беларусі прэзентавалі ў Берліне падчас працоўнага візіту намесніка міністра замежных спраў Алега Краўчанкі ў ФРГ, дзе ён прыняў удзел у 8-м штогадовым форуме «Стратэгія Еўрапейскага звяза для рэгіёна Балтыйскага мора». Пра гэта БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага замежнапалітычнага ведамства. У сваім выступе Алег Краўчанка акцэнтаваў увагу на ўнёску Беларусі ва ўмацаванне бяспекі, стабільнасці і росквіту рэгіёна, падкрэсліў важнасць пашырэння рознапланавага інклюзіўнага рэгіянальнага супрацоўніцтва з уцягваннем усіх зацікаўленых дзяржаў. У якасці прыярытэтных кірункаў такога ўзаемадзеяння намміністра вылучыў тэматыку ўзаемазвязанасці, аховы навакольнага асяроддзя, адукацыі. Асобныя аспекты супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Балтыйскага рэгіёна, у прыватнасці ў экалагічнай і адукацыйнай сферы, былі прадстаўлены ўдзельнікам семінара экспертамі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя і БДУ. На форуме быў арганізаваны нацыянальны стэнд Беларусі з прэзентацыяй дзелавога і турыстычнага патэнцыялу. Падчас візіту ў Берлін намкіраўніка МЗС правёў шэраг двухбаковых перамоў. Акрамя таго, адбыўся абмен меркаваннямі па шырокім спектры актуальных знешнепалітычных пытанняў з вядучымі экспертамі па рэгіёне Ўсходняй Еўропы Германскага таварыства знешняй палітыкі і Германскага інстытута міжнароднай палітыкі і бяспекі фонду «Навука і палітыка». Дасягнуты дамоўленасці пра наладжванне кантактаў і ўзаемадзеянне паміж аналітычнымі структурамі дзвюх краін.

БЕЛТА.

На фота МЗС: Алег Краўчанка падчас выступу.

Залаты юбілей лідскага «Суквецця»

Серада, Ліпень 5, 2017 0

21 чэрвеня ў памяшканні Лідскага гістарычна-мастацкага музея адбылася вечарына, прымеркаваная да 50-годдзя літаратурнага аб’яднання «Суквецце» пры рэдакцыі «Лідскай газеты». На святочным мерапрыемстве прысутнічалі лідскія паэты, а таксама тыя, хто супрацоўнічае з літаб’яднаннем, мае да яго дачыненне. Вядоўцамі святочнай праграмы былі кіраўнік «Суквецця» Алесь Хітрун (ён жа — яе арганізатар) і маладая па-этэса, якая параўнальна нядаўна ўлілася ў калектыў літаратурнага аб’яднання, Анастасія Яловік.

хітрунказалак

Часам утварэння літаратурнага аб’яднання «Суквецце» ўмоўна прынята лічыць чэрвень 1967 года, калі суполку літаратараў пры рэдакцыі газеты «Ўперад» (папярэдніцы «Лідскай газеты») узначаліў адказны сакратар Віктар Кучынскі (выразка з газеты «Ўперад» з нататкай аб гэтым перададзена ў літаратурны аддзел Лідскага гістарычна-мастацкага музея). Пасля Віктара Кучынскага літаб’яднанне доўгі час, больш за трыццаць гадоў, узначальваў Уладзімір Васько, а з 2004 па 2011 год «Суквеццем» кіраваў Міхась Мельнік (і Уладзімір Гаўрылавіч, і Міхась Іванавіч прысутнічалі на вечарыне, расказвалі аб колішняй дзейнасці «Суквецця»). Са студзеня 2012 года літаб’яднанне ўзначальвае Алесь Хітрун.