НАША СЛОВА № 21 (1432), 22 траўня 2019 г.

Аўторак, Травень 28, 2019 0

Беларуская мова можа развівацца выключна ва ўмовах нацыянальнай дзяржаўнасці

Таварыства беларус-кай мовы склала законапра-ект аб падтрымцы беларус-кай мовы ды накіравала яго ў адпаведныя структуры, у тым ліку ў Адміністрацыю Прэзідэнта.

Некаторыя адказы ўжо прыйшлі, але яны ад-моўныя. На пытанні Радыё Рацыя адказвае старшыня Таварыства беларускай мо-вы імя Францішка Скары-ны, дэпутат Палаты прад-стаўнікоў Алена Анісім:

РР: Вы атрымалі два адказы з Нацыяналь-нага цэнтра заканадаўст-ва і прававых даследаван-няў і з Міністэрства юсты-цыі. Яны трошкі адрозніва-юцца, але сэнс адзін.

Алена Анісім: Мы можам сказаць, што ні адно, ні другое ведамства не лі-чыць неабходным прымаць гэты законапраект. Прытым з неабходнасцю развіцця беларускай мовы яны пага-джаюцца. Але падтрымлі-ваць не жадаюць, спасыла-ючыся на тое, што ў нас ёсць заканадаўства, і нібыта ў нас усе пытанні ўрэгуля-ваныя.

РР: Калі вы складалі гэты законапраект, вы аб-грунтоўвалі яго неабход-насць між іншым тым, што нават закон аб дзвюх-моўі на практыцы факты-чна не выконваецца.

Алена Анісім: Мы ў першую чаргу ў сваім аб-грунтаванні зважалі на тое, што ёсць у нас Кодэкс аб ку-льтуры Рэспублікі Беларусь, у якім беларуская мова прызнаецца нематэрыяль-най культурнай каштоўна-сцю, а таксама нядаўна пры-нятая Канцэпцыя інфарма-цыйнай бяспекі, у якой бе-ларускай мове адводзіцца належнае месца — а менавіта як вельмі важнаму складні-ку нацыянальнай бяспекі краіны.

Таксама ў нашым за-конапраекце ёсць некато-рыя заўвагі. Мы бяром пад увагу тое, што беларуская мова мае магчымасць раз-вівацца і зберагацца толькі на тэрыторыі пераважнага рассялення беларускага на-рода — гэта значыць, у Рэспу-бліцы Беларусь. Прымаючы пад увагу тое, што ў выніку працяглай адсутнасці дзяр-жаўнага суверэнітэту Бела-русі, беларуская мова вы-магае дадатковай падтрымкі ў параўнанні з мовамі, якія належаць  народам з беспе-рапыннай традыцыяй нацы-янальнай дзяржаўнасці і маюць статус міжнародных. Гэта вельмі важныя акцэнты пра тое, што беларуская мо-ва можа развівацца выклю-чна ва ўмовах нацыяналь-най дзяржаўнасці, і што яна павінна мець пэўныя пера-вагі ў дачыненні да тых моў, якія маюць сваю ўласную дзяржаўнасць, а ў нас яны з’яўляюцца, напрыклад, мо-вамі нацыянальных меншас-цяў. Гэта тое, на што зважа-юць ва ўсім свеце.

РР: Вы сказалі ў ад-казах ёсць такое, што пад-трымліваць не будуць, але развіваць хочуць. Што ма-ецца на ўвазе? Неяк тлума-чыцца, якім чынам?

Алена Анісім: Спра-ва ўся ў тым, што адна рэч прызнаць, што ёсць прабле-мы, а зусім іншая пачаць іх вырашаць. Тое ж самае і з беларускай мовай. У дадзе-ным выпадку я сыходжу з таго, што за 25 гадоў ад рэ-ферэндуму, які быў праве-дзены адносна мовы, у нас шмат што змянілася ў гор-шы бок нягледзячы на ўсе нашыя высілкі. Тым не менш усё ж мая праца ў Па-лаце прадстаўнікоў Нацыя-нальнага сходу Рэспублікі Беларусь дае пэўны плён. Як і тое, што ў грамадстве, у гра-мадзянскай супольнасці за-раз таксама трошкі змянілі-ся настроі. Я спадзяюся, што падчас новых выбараў бу-дуць ісці новыя сілы, прабе-ларускія сілы, якія будуць на розных узроўнях улады, у розных уладных структурах прасоўваць менавіта бела-рускасць і падтрымліваць беларускую мову. У зносін-ах, у сваіх выступах на афі-цыйным узроўні, у тэлеві-зійных шоў і г. д. Практычнае выкарыстанне беларускай мовы ў публічнай прасторы з’яўляецца вельмі важным. Я не збіраюся, як кажуць «складаць лапкі», а калі ёсць магчымасць палепшыць за-конапраект на падставе кан-крэтных заўваг, значыць яго трэба палепшыць і падаць на ўключэнне, калі не ў 2020, то ў 2021 годзе. Але ні ў якім разе не спісваць яго з парад-ку дня.

РР: Можа не трэба дагаджаць тым жа ра-сейскім турыстам, а на-адварот пацешыць іх ней-кай адметнасцю і ўводзіць больш беларускай мовы?

Алена Анісім: Безу-моўна. Я ўсё ніяк не магу дачакацца адказу ад Савета міністраў. Я накіроўвала на-шаму старшыні, прэм’ер-міністру Румасу свой ліст, як старшыня ТБМ, адносна таго, што ў нас ідзе папуля-рызацыя Еўрапейскіх гуль-няў, але ўсе матэрыялы то-лькі на расейскай мове, хоць на самым пачатку — гэта дзе-сьці месяцы паўтара-два та-му, напрыклад, у метро ты-дзень ішлі ролікі па-бела-руску, тыдзень па-расейску. А потым усё па-беларуску знікла, і ўсе абвесткі, усе на-лепкі, уся іншая рэкламная прадукцыя па Еўрапейскіх гульнях пайшлі толькі на ра-сейскай мове. Я задала пы-танне Румасу, як кіраўніку аргкамітэта, што складва-ецца ўражанне, што аргка-мітэт па Еўрапейскіх гульнях працуе на тое, каб усе наве-днікі гэтага мерапрыемства ўспрынялі наш Менск не як сталіцу незалежнай дзяржа-вы з усімі атрыбутамі ўлады, а проста як правінцыйны горад суседняй краіны. Ад-казу я пакуль не маю. Спа-дзяюся, што на гэтым тыдні я ўсё ж атрымаю адказ. Я разумею, што ім складана гэта, але не бачу, каб сітуа-цыя мянялася. Вырабленая прадукцыя толькі на расей-скай мове, нічога па-бела-руску няма. Мала таго, што няма ў Менску, няма гэтага і па рэгіёнах.

РР: У гэтым годзе акрамя выбараў таксама будзе праходзіць перапіс насельніцтва. Што б вы хацелі сказаць у сувязі з гэтымі падзеямі?

Алена Анісім: Я б сказала, што гэтыя абедзве падзеі будуць ісці адна за адной і недзе нават перася-кацца перапіс і выбары. Таму я б хацела нашым лю-дзям перш за ўсё ўсвядо-міць сябе свабоднымі гра-мадзянамі незалежнай кра-іны Рэспубліка Беларусь. Дзеля гэтага абавязкова па-значайце, што ваша родная мова беларуская. Гэта на-дасць вам свабоды, гэта на-дасць вам упэўненасці, гэта надасць вам рашучасці, і безумоўна гэта надасць ад-казнасці. Пазначаючы род-най мовай беларускую, мы ўмацоўваем саміх сябе ў сваёй краіне.

Гутарыла

Яна Запольская,

Беларускае

Радыё Рацыя.

 

Перапіс насельніцтва – 2019

У 2019 годзе ў нашай краіне пройдзе чарговы перапіс насельніцтва. Сярод пытанняў (нумар 12 і 13), на якія трэба будзе адказаць падчас перапісу, будзе і пытанне пра Вашую родную мову. Адказ мае не толькі сімвалічнае, але і практычнае значэнне. Ад колькасці людзей, якія ў адказах назавуць беларускую мову роднай, будзе залежаць далейшая палітыка дзяржавы. Адказам «беларуская» вы станоўча паўплываеце на яе.

Радыё Рацыя.

 

Да 200-годдзя з дня нараджэння Станіслава Манюшкі

Да 200-годдзя з дня нараджэння Станіслава Манюшкі РУП «Белпошта» надрукавала канверт Першага дня з выявай генеалагічнага дрэва роду Манюшкаў і марку з выявай знакамітага кампазітара і педагога. Спецгашэнне канверта з адмысловым штэмпелем адбылося 4 траўня 2019 г. У свой час ТБМ звярталася ў Мінсувязі з прапановай выдаць адпаведныя марку і канверт, за выпуск гэтай пашто-вай прадукцыі мы вельмі ўдзячныя.

Наш кар.

 

Cлова

 да нацыянальна з’арыентаваных колаў беларускага грамадства

 

Нязменнай, устойлівай тра-дыцыяй для Кіраўніка нашай краі-ны стала падчас сваіх публічных выступленняў закранаць (толькі глыбока не аналізаваць!) моўную праблему. І, на вялікі жаль, робіцца такое не для таго, каб павысіць яе сацыяльную ролю, а, наадварот, яшчэ далей загнаць у тупік, у не-пралазную твань.

Беларуская мова — гэта неа-цэнны народатворчы прадукт многіх пакаленняў нашага народа, але найменш за ўсё сучасных з-за іх страшэннай зрусіфікаванасці. Не даваць беларускай мове належнай законнай прасторы для выкары-стання ва ўсіх сферах афіцыйнага, грамадскага жыцця з’яўляецца найвялікшым злачынствам з боку дзяржавы. Ніводнага добрага сло-ва пра беларускую мову не пачулі мы ад Прэзідэнта Рэспублікі Бела-русь і пад час яго сёлетняга лютаў-скага выступу перад саліднай аў-дыторыяй прадстаўнікоў СМІ, палітыкамі, творчай, навуковай інтэлігенцыяй.

Па ініцыятыве самой дзяр-жавы сацыяльны заняпад беларус-кай мовы працягваецца і сёння. Галоўная прычына: хітра навя-занае краіне ўдушлівае афіцыйнае двухмоўе. Дзеля выратавання род-най беларускай мовы ад немінуча-га скону, а разам з ім і этнакуль-турнай самабытнасці беларускага народа, дзяржаўнага  суверэнітэту Айчыны настойліва патрабуем ад уладаў тэрміновага правядзення з шырокім удзелам найперш за ўсё навукоўцаў дзяржаўных устаноў навукова-практычнай канферэн-цыі па тэме: «Праблемы забеспя-чэння беларускай мове статусу рэальна дзяржаўнай» з мэтай вы-працоўкі дзейснай канцэпцыі па неадкладным спыненні супярэч-най беларускаму нацыянальнаму інтарэсу дзяржаўнай палітыкі русі-фікацыі. Сёння для нас такая кан-ферэнцыя ў дзясяткі разоў  важней за  правядзенне ў Беларусі розных міжнародных  спартыўных гуль-няў, ад якіх лёс яе ні на ёту не за-лежыць.

Пры наяўнасці ў краіне такой вялізнай арміі палітычнай і інтэлектуальнай эліты, калі толькі правамерна ўжыванне да яе такога слова, проста сорамна і надалей трываць шалёнае разбурэнне ўла-дамі этнакультурнай самабытнасці  беларускага народа. Годзе апраўд-ваць сваю бяздзейнасць беспад-стаўнымі сцвярджэннямі, што ў нас родныя і суседнія руская мова і руская культура. Такога не чуюць палякі, немцы, французы … ад сваіх палітычных і  нацыянальных лідараў. Нашым агульнанацыяна-льным дэвізам павінны стаць за-клік: «Прэч з Беларусі гвалтам навязанае ёй царызмам, бальша-візмам і ўласнай вертыкаллю ня-спынныя русіфікацыі!!!» Гэты гістарычны працэс можа спыніць толькі вяртаннем  беларускай мове статусу адзінай дзяржаўнай. Бела-руская мова — галоўны гарант рэ-альнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь.

Леанід Лыч, прафесар,

Мікола Савіцкі, прафесар.

 

Як беларускую школу пераводзілі на беларускую мову

Гісторыя адной настаўніцы

У Магілёве ў 1993-94 годзе па-беларуску навучаліся блізу 1000 вучняў, у 2019-м — усяго 19. Гэта вынік «моўнага» рэферэндуму, які адбыўся з ініцыятывы Аляксандра Лукашэнкі 14 траўня 1995 года і пазбавіў беларускую мову статусу адзінай дзяржаўнай.

Набіраць беларускія класы ў гарадскіх школах пачалі неўзабаве пасля атрымання Беларуссю незалеж-насці. Дагэтуль вучыцца па-беларус-ку маглі толькі дзеці з вясковых школ. У год правядзення рэферэндуму ў гарадах масава пачалі пераводзіць на расейскую мову беларускія класы. У іх школьнікі паспелі адвучыцца тры гады.

Свабода пагутарыла з магі-лёўскай настаўніцай Ларысай Унучак, якая ў 1992 годзе працавала ў адным з першых беларускіх класаў. Яна зга-двае, як адбывалася беларусізацыя школьнай адукацыі ў Магілёве на па-чатку 1990-х, як яе згортвалі, а так-сама выказвае свой погляд на цяпе-рашнія спробы аднавіць беларуска-моўнае школьніцтва.

 

Сцісла пра Ларысу Унучак

— 65 год. Мае вышэйшую аду-кацыю. Скончыла Магілёўскую педа-гагічную вучэльню, Менскі дзяржаў-ны педагагічны інстытут імя Гор-кага (цяпер Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт) ды аспі-рантуру.

— Педагагічную кар’еру пача-ла з працы ў вясковай школе. Вучыла дзяцей матэматыцы на беларускай мове, хоць мела спецыялізацыю «на-стаўнік пачатковых класаў».

— Выкладала ў Магілёўскім пе-дагагічным інстытуце (цяпер Дзяр-жаўны ўніверсітэт імя Куляшова).

— У 1992 годзе сумяшчала на-стаўніцтва ў школе з выкладчыцкай дзейнасьцю ў Магілёўскім педага-гічным каледжы. У ім распрацоўвала спецкурсы для будучых настаўнікаў беларускіх класаў.

— Цяпер на пенсіі, але гатовая вярнуцца ў школу, каб вучыць дзяцей на беларускай мове.

 

Як пачыналася беларусізацыя адукацыі

 

Прававым падмуркам для беларусізацыі школьнай адукацыі стаў закон «Аб мовах», прыняты 26 студзеня 1990 года Вярхоўным са-ветам БССР адзінаццатага склікання. Адзінай дзяржаўнай мовай тая рэдак-цыя закону абвяшчала беларускую.

Камісія па адукацыі Вярхоў-нага Савета 12 склікання на чале з Нілам Гілевічам распрацоўвала рэ-камендацыі, якія Міністэрства аду-кацыі рэалізоўвала на практыцы.

У 1991 годзе прымаецца закон «Аб адукацыі», які яшчэ больш спрыяе беларусізацыі школ. З’яўля-юцца класы з беларускай мовай на-вучання. Настаўнікам, якія працуюць на беларускай мове, выплачваецца 10-працэнтная надбаўка да заробку.

На пачатку 1990-х Ларыса Унучак працавала настаўніцай па-чатковых класаў у 18-й школе Магі-лёва. У 1992-м ёй прапанавалі папра-цаваць у класе з беларускай мовай навучання. Адкрыццё такіх класаў па-давалася як эксперымент, а ініцыя-тыва ішла з раённага аддзела аду-кацыі.

Настаўніца кажа, што вучняў для адзінага ў школе беларускага класа пачалі набіраць 15 жніўня. 1 ве-расня ў ім было 29 першакласнікаў.

— Тады быў уздым. Усё наво-кал мянялася, мо не так хутка, але гэта адчувалася. Тая атмасфера натхняла людзей, — адзначае настаўніца.

Былы выкладчык Магілёўска-га ўніверсітэта імя Куляшова Міхась Булавацкі сцвярджае, што ў 1993-94 навучальным годзе на беларускай мо-ве вучыліся 6,6% магілёўскіх школь-нікаў — гэта блізу 1000 вучняў. Тады на базе 9-й гарадской школы дзеяла беларуская гімназія. А ў дзясятку школ набралі беларускія класы.

Мясцовая прэса таго часу, спасылаючыся на звесткі гарвыкан-кама, паведамляла, што ў 1993 годзе больш за 60 працэнтаў першакла-снікаў меліся вучыцца на беларускай мове. Па Беларусі гэты працэнт сягаў 76 працэнтаў. Акрамя таго, у 1993 годзе ў мясцовых дзіцячых садках рыхтаваліся набраць больш за 300 беларускіх груп.

 

Праблемы беларускіх класаў

 

Па словах Ларысы Унучак, асноўная праблема для педагога бела-рускага класа палягала ў тым, што ву-чні з расейскамоўнага асяроддзя не былі падрыхтаваныя да вучобы па-беларуску. Настаўнік меўся сам знай-сці спосабы іх адаптацыі. Дапаможні-каў па гэтай праблематыцы не было.

— Трэба было думаць, як най-хутчэй узбагаціць слоўнікавы запас вучняў ды як развязаць праблему з маўленнем, — тлумачыць суразмоўні-ца тагачасныя рэаліі, дадаючы, што такія цяжкасці актуальныя і цяпер.

Яна знайшла выйсце ў скла-данні дынамічных слоўнікаў з малюн-камі розных прадметаў, якімі кары-сталіся яе вучні на ўроках. Дзецям не трэба было пастаянна нагадваць, як прадмет гучыць па-беларуску, бо яны маглі адшукаць яго па малюнках. Прыдумляла настаўніца казкі, якімі тлумачыла, чаму беларускія літары адрозніваюцца ад расейскіх і як яны складаюцца ў гукі і словы.

Па яе словах, дзеці не баяліся памыляцца. Самастойная праца спры-яла таму, што за больш паспяховымі цягнуліся тыя, каму веды даваліся цяжэй.

 

Праца з бацькамі

 

Суразмоўніца адзначае, што першыя паўгода бацькі былі ў няпэў-насці, ці змогуць іхныя дзеці вучыцца па-беларуску. Яны сумняваліся, што беларускамоўная адукацыя ў расей-скамоўным горадзе замацуецца. Нека-торыя з іх прыходзілі на ўрокі — і за-ставаліся задаволеныя ўбачаным. За першыя дзве чвэрці колькасць вуч-няў у класе не зменшылася.

Ларыса Унучак кажа, што прасіла бацькоў, каб тыя дома гава-рылі з дзецьмі па-беларуску. Даводзі-ла ім, што «для грунтоўнага засваен-ня матэрыялу і ведання мовы замала, каб яна гучала толькі ў клясе».

Тыя дзеці, якія чулі мову ў сям’і, былі на ўроках больш паспяхо-вымі.

 

Урокі здымалі на відэа

 

У 1992 годзе Ларысе Унучак прапанавалі месца ў Магілёўскім пе-дагагічным каледжы. У яе абавязкі ўваходзіла і рыхтаваць настаўнікаў для беларускіх класаў. Увесь год яна сумяшчала працу ў школе і каледжы.

— Павучыць дзяцей па-бела-руску мне было важна з прафесійнага пункту гледжання, каб якасна рыхта-ваць навучэнцаў каледжа, — кажа су-размоўніца.

Ейныя ўрокі ў беларускім класе здымалі на відэа, каб паказваць настаўнікам з іншых гарадоў.

У каледжы Ларыса Унучак выкладала свае дысцыпліны па-бе-ларуску. Праз ейныя спецкурсы пра-йшлі блізу 1000 навучэнцаў. Цяпер тагачасным выпускнікам 35-45 гадоў.

— Аб’ём беларускай мовы на-вучэнцам каледжу даваўся дастат-ковы, каб яны маглі працаваць па-беларуску. Акрамя таго, іх прафесій-ны абавязак — ведаць беларускую мову і вучыць на ёй дзяцей, — кажа настаўніца.

 

«Вучні пабачылі, што беларуская мова не патрэбная»

 

Праз тры гады, у 1995-м, клас Унучак перавялі на расейскую мову навучання. Па яе словах, бацькі былі незадаволеныя зменамі, але «не бун-тавалі».

— Вучні пабачылі, што іхняе навучанне на беларускай мове раптам стала нікому не патрэбнае. З гэтым яны жывуць дагэтуль, — лічыць на-стаўніца.

Суразмоўніца кажа, што стаў-ленне да беларускамоўнага навучання пачало мяняцца ў 1994 годзе, калі да ўлады прыйшоў Аляксандар Лука-шэнка. Пасля рэферэндуму яе калегі цікавіліся, «што будзе далей з белару-сізацыяй у святле ўведзенага дзвюх-моўя.

— Я тады казала, што для бела-рускай мовы месца не застанецца, бо многім было зручна, каб панавала ра-сейская мова. Беларуская ж засталася б у навучальным працэсе толькі пры ўмове, што яна адзіная дзяржаўная, — кажа Ларыса Унучак.

У каледжы яна працавала да 2004 года, пакуль ён не страціў стату-су самастойнай сярэдняй спецыяль-най установы. Апошнія беларускія класы ў Магілёве зніклі ў 2001 годзе.

 

«Захады чыноўнікаў, каб аднавіць беларускае навучанне, фрагментарныя»

 

Клас з беларускай мовай наву-чання з адным вучнем з’явіўся ў Ма-гілёве толькі ў 2010-м. Цяпер у дзвюх школах вучыцца па-беларуску 19 дзя-цей. Усе класы малакамплектныя. Найбольшая колькасць вучняў — 8 чалавек. Найменшая — 1 вучаніца.

Захады чыноўнікаў, каб адна-віць беларускае навучанне, Ларыса Унучак называе фрагментарнымі. На яе думку, яны не ствараюць сістэмы навучання па-беларуску і не спрыя-юць фармаванню нацыянальнай самасвядомасці школьнікаў.

Педагог адзначае, што перад настаўнікамі стаіць той жа выклік, што і на пачатку 1990-х гадоў: як адап-тоўваць дзяцей з расейскамоўнага асяроддзя да вучобы на беларускай мове.

— Але маім цяперашнім калегам прасцей, бо засталіся нашы напра-цоўкі, — заўважае Ларыса Унучак.

 

Чаму школы не гатовыя да беларускамоўных класаў

 

Педагог лічыць, што ў вышэй-шага начальства няма выразнай па-зіцыі наконт навучання па-беларуску. А без гэтага школы не наважацца са-мастойна набіраць беларускія класы.

Чыноўнікі заяўляюць, што беларускія класы з’явяцца, калі бу-дуць ахвотныя вучыцца ў іх. Але вучняў у такія класы шукаюць толькі актывісты Таварыства беларускай мовы.

— Безумоўна, актывісты ТБМ робяць усё, што ад іх залежыць, каб беларускія класы з’явіліся, але ў іх няма рэсурсаў уплыву на школу, — каментуе сітуацыю Ларыса Унучак.

Суразмоўніца лічыць, што сітуацыю можа пераламаць толькі ма-савае жаданне бацькоў, каб іх дзеці вучыліся па-беларуску.

Радыё Свабода.

 

Язэп Стэпановіч

Прымаўкі і прыказкі Вялейшчыны

(ад бацькоў, землякоў і з кніжак)

(Працяг. Пачатак у папярэднім нумары.)

 1. Колькі не красуйся, але туды (у лепшы свет) рыхту-йся.
 2. Кот ласы на кілбасы (Спакуслівасць).
 3. Кропля камень то-чыць (Упартасць, настойлівасць).
 4. Куды ні кінь — усюды клін (Мноства праблемаў).
 5. Кулік сваё балота хва-ліць (Сваё даражэй).
 6. Купацца ў золаце (Быць заможным).
 7. Курам на сьмех (Нікчэ-мна).
 8. Курыца ня птушка, гультай не чалавек.
 9. Кусаць за локаць (Не-папраўна).
 10. Кухар сьпіць, а ў гарш-чку кіпіць (Справа рухаецца).
 11. Лавіць рыбку ў мутнай вадзе (Шукаць асабістай выгоды).
 12. Ламанага шэляга (гра-ша) ня варты (Нікчэмны).
 13. Лахман не адзежа, за-цірка ня ежа.
 14. Лацьвей разумнага ву-чыць, а здаровага — лячыць.
 15. Ледзь ногі перастаўляе (Марудна крочыць).
 16. Лезці на ражон (Неас-цярожны наўмысны ўчынак).
 17. Лезці ў бутэльку (Узбу-джанасць).
 18. Лезці ў душу (Дама-гацца).
 19. Лепей дадзенае, чым-ся крадзенае.
 20. Лепей мала, чым ні-чога.
 21. Лепей сем разоў зма-рыцца, як адзін раз пасварыцца.
 22. Лёгка сказаць, ды да-лёка дыбаць.
 23. Лёгкі на ўспамін.
 24. Лёд крануўся (Зрух у справе).
 25. Лішняя дабрата — ду-рата.
 26. Луста хлеба й капуста — у жываце ня будзе пуста.
 27. Лынды біць (Абібок, гультай).
 28. Любіш каня паганяць, любі яго й гадаваць.
 29. Любіш катацца, любі й саначкі цягаць.
 30. Мала мелі — смачна елі (Не пераядаць).
 31. Маленькі, але ўдале-нькі.
 32. Малоць языком (Гава-ркі, балбатун).
 33. Малы срэбнік, але дарагі (Каштоўнасць).
 34. Малыя дзеткі — малыя бедкі.
 35. Маслам (салам) кашы не сапсуеш (Вартасць прапановы).
 36. Мая хата з краю — нічога ня знаю (Адмова сведчыць).
 37. Меней знаеш, лепей спіш (Цікаўнаму).
 38. Мігдалы падаваць (Пе-раборліваму ў ежы).
 39. Міла, няміла, еш, калі купіла (Неабдуманая дзея, на-бытак).
 40. Мора па калена (Ра-шучы, смелы, адчайны).
 41. Мора слёзаў (Плакса).
 42. Муж і жонка — адна скарбонка.
 43. Мужык дзяржыць адзін вугал у хаце, а жонка — тры.
 44. «Мусіць» за нос уку-сіць (Быць перакананым).
 45. Муціць ваду (Наўмы-сна блытаць).
 46. Мякка сцеліць — мулка спаць (Ліслівы).
 47. На адзін глык (зуб) (Паспрабаваць).
 48. На Бога спадзявайся, але сам старайся.
 49. На бок, грыбок, баравік едзе (Жарт перавагі).
 50. На ваду брахаць (Пра-гна наталяць смагу).
 51. Навуку за плячыма ня носяць (Заклік да навучання).
 52. На добрым слове (За-канчэнне гутаркі, падзяка).
 53. На Жмудзі й куры людзі (Іншае здаецца лепшым).
 54. На каго зуб вострыш? (Да злога, абуранага).
 55. На лёгкім хлебе (Не складаная, але прыбытковая пра-ца).
 56. На людзкі роцік не накінеш аброцік (Меркаванне людзей не спыніць).
 57. На «няма» й суду няма (Завочна не абмяркоўваецца).
 58. На пень брахаць (Пра-маўляць непрыстойнасці, брыд-касловіць).
 59. На пусты канец сысьці (з’ехаць) (Страта ўсяго).
 60. На рукі нячысты (Схі-льны красці, рабаваць).
 61. На свае вочы (вушы) (Відавочнік).
 62. На сваёй хвалі (Адпа-веднасць).
 63. На свет пусціць (Нара-дзіць дзіця).
 64. На свой капыл (Па-свойму).
 65. На свой хлеб ісці (Жыць самастойна).
 66. На столі спаць (Няздзе-йсная прапанова).
 67. Наступіць на мазоль (Закрануць старую праблему).
 68. На свята думай пра будзень, а летам пра зіму.
 69. На тым свеце адпач-нем (Працаголік).
 70. На ўвесь голас (Гучна гаварыць, спяваць).
 71. На ўсё свой час.
 72. На ціхім кані ваду во-зяць (Трэба мець гонар).
 73. На языку круціцца (Неўзабаве ўспомню).
 74. Не адно ліха, дык другое.
 75. Не бяры чужога — ад-дасі сваё (Сквапнасць).
 76. Не вучы вучонага (Падказка не патрэбная).
 77. Не выходзіць з галавы (Моцнае ўражанне ад кагосьці, чагосьці).
 78. Не вялікая штука (Нічога асаблівага, дзіўнага).
 79. Не галава, а сойм (Ра-зумны чалавек).
 80. Не глядзі што галава авечча, абы душа чалавечча.
 81. Недалёкі чалавек (Сла-бы розумам, неадукаваны).
 82. Не за дзень Вільня станавілася (Надзея).
 83. Не кажы нікому, што робіцца ў дому.
 84. Не капай другому яму, а то сам увалішся.
 85. Не наеўся — не налі-жашся (Незадаволенасць).
 86. Не наракай на люс-тэрка, калі рожа цабэркам.
 87. Не на тую нагу ўстаў (Не ў настроі).
 88. Не паможыць Божа, калі сам нягожы.
 89. Не радзіся краснай, а радзіся шчаснай.
 90. Не сягоння стаў ля лаўкі хадзіць (Мае значны до-свед).
 91. Не тады карову кар-міць, калі йдзеш даіць (Своечасо-васць).
 92. Не хвалі каня запра-гаючы, а дзеўку — выбіраючы.
 93. Не хвалі сябе, хай лю-дзі пахваляць.
 94. Нешта нейкае (Штосьці невядомае, загадкавае).
 95. Не шукай дзеўку ў карагодзе, а ў яе гародзе.
 96. Ні жывы, ні мёртвы (Аслупянелы, шакаваны).
 97. Ні за што, ні пра што (Безпадстаўна).
 98. Ні казаць, ні гаварыць (Не паддаецца асэнсаванню).
 99. Ні кала, ні вала (Ніякай гаспадаркі).
 100. Ні макулінкі (Поўная адсутнасць чагосьці).
 101. Ні мычыць, ні целіцца (Не рэагуе, не прызнаецца).
 102. Ні піць, ні есці й з хаты ня лезці (Дажджлівае, ветранае надвор’е).
 103. Ні роду, ні плоду (Зусім адзінокі).
 104. Ні села, ні пала (Зня-нацку, без папярэджання).
 105. Нітка да ніткі — бедна-му кашуля.
 106. Ні ў зуб нагой, ні ў морду лапцем (Бескарысная спра-ва).
 107. Нічога ня знаю — мая хата з краю (Адмова сведчання).
 108. Ногі для дарогі (Варта адпачыць).
 109. Ногі ў рукі — і цягу! (Уцякаць стрымгалоў, пазбягаць чагосьці).
 110. Носам кляваць (Сан-лівасць).
 111. Нос задзіраць (Ганарлі-васць).
 112. Ня будзе Гіршы, будзе іншы.
 113. Ня верыш вачам, ва-зьмі ды памацай.
 114. Ня дай Бог свіньні рог (Нахабнік).
 115. Ня знаеш броду, ня суйся ў воду (Быць асцярожным, абачлівым).
 116. Ня кіем, дык палкай (Тое самае).
 117. Няма дзе яблыку ўпа-сці (Шматлюдна).
 118. Няма лепшай рэчы, як дома на печы (Нежаданне мяняць сваё становішча).
 119. Няма дурных (Адмаў-ленне).
 120. Няма той крамкі, дзе купляюцца мамкі.
 121. Ня мела баба клопату — купіла парася (Неабдуманы набы-так, нясвоечасовая справа).
 122. Ня мёд (Цяжка, скла-дана).
 123. Ня плюй у крыніцу — прыйдзеш па вадзіцу (Знявага).
 124. Ня радуйся чужой бя-дзе, бо свая ззаду йдзе.
 125. Ня сілай, дык споса-бам (Кемлівасць).
 126. Ня солана хлябаўшы (Не дасягнуўшы мэты).
 127. Ня сонца — усіх не са-грэеш (Мяжа шчодрасці).
 128. Ня столькі брагі, коль-кі звягі (Пайшлі чуткі).
 129. Ня тры пядзі ў лобе (Чалавек можа памыляцца).
 130. Ня тыч носа ў чужое проса (Непажаданая цікаўнасць).
 131. Ня ўсё золата, што блі-шчыць (Цаніць не толькі па зне-шнім выглядзе).
 132. Няхай мужык як ла-паць, абы зь ім ня плакаць.
 133. Няхай сабе (Згода, дазвол).
 134. Ня хочаш у маладосьці працаваць, будзеш на старасці з торбай танцаваць.
 135. Нячыстая сіла носіць (Невядома дзе знаходзіцца).
 136. Пабыў у вадзе й ня мокры нідзе (Беспакаранасць).
 137. Паважаюць таго, хто сябе паважае (шануе).
 138. Пад «гарачую» руку (Апынуцца ў стане гневу сураз-моўцы, ненастрою).
 139. Пад ляжачы камень вада не бяжыць (Трэба варушыц-ца, дзейнічаць).
 140. Пакуль жаніцца — за-гаіцца (Трыванне, цярпенне).
 141. Пакуль пярун ня трэ-сне, мужык не перахрысціцца (Цяжкаму на пад’ём).
 142. Пальцы ў рот не кладзі (Спрытны).
 143. Паможа вароне мыла, як мёртваму кадзіла (Марная справа).
 144. Парожняя бочка гу-чыць, а поўная — маўчыць (Пу-стамеля).
 145. Пасля дожджыку ў чацвер (Ніколі).
 146. Паспех — людзям на смех (Неабачлівасць).
 147. Паставіць на ногі (Вы-расціць).
 148. Пашлі дурнога, за ім другога (Няўдалае дзеянне).
 149. Перабівацца з хлеба на ваду (Недаядаць, галадаць).
 150. Пераліваць з пустога ў парожняе (Бавіць марна час).
 151. Перш папрацуй, а тады й патанцуй.
 152. Першы блін комам (Пачатак справы можа быць не-бездакорным).
 153. Першы шпак (грак) вясны ня робіць (Дбай пра вынік).
 154. Пільны як жыд з Віль-ны (Асцярожны, абачлівы).
 155. Пісаць сахаром па вадзе (Бяссэнсоўная праца).
 156. Плач, галасі, а рады не дасі (Дамаганне).
 157. Плыць па цячэнні (Па волі абставін).
 158. Прамок да ніткі (увесь).
 159. Пра нябожчыкаў ле-пей маўчаць.
 160. Праўда вочы коліць (Боязь прызнацца ў правіне).
 161. Праца гадуе, а лянота марнуе.
 162. Прыйдзе каза да ваза (Няўдзячнасць).
 163. Прыйшла Ілля — на-рабіла гнілля (На свята Іллі звы-чайна выпадае шмат дажджоў, калі цяжка сушыць сена).
 164. Прыйшоў «кітай» — усё кідай (Нашэсце).
 165. Пускаць пыл у вочы (Выхваляцца, ствараць патрэбнае ўяўленне, маніць).
 166. Пусці сьвінню пад стол, яна й ногі на стол (Наха-бства).
 167. Рабі пільна — будзе й Вільна (Вартасць справы).
 168. Разумныя жарты па-хвалы варты.
 169. Ранак за вечар мудрэй (Варта падумаць).
 170. Раней сядзеш — раней выйдзеш.
 171. Ратаваны з вады конь і лужыны баіцца (Рэфлекс асця-рогі).
 172. Раўня, як свіньня да каня (Ніякага падабенства).
 173. Рукі кароткія (Недася-гальнасць).
 174. Салаўя байкамі ня кормяць (Хутчэй да справы).
 175. Сам сабе не ліхадзей.
 176. Са свечкай ня зной-дзеш (Надзейна схавана).
 177. Свайго гарба ніхто ня бачыць (Аматару крытыкаваць).

(Працяг у наст нумары.)

 

«Перфекцыяніст, моўны фанат, акадэмік»

У Менску ўзгадалі выбітнага лінгвіста Змітра Саўку

У менскім літаратурным музеі Максіма Багдановіча пра-йшла вечарына памяці беларуска-га мовазнаўца Змітра Саўкі, на якой прэзентавалі ягоную пасмя-ротна выдадзеную кнігу «Беларус-кая цывілізацыя ў Амерыцы» — пра гісторыю Беларуска-амерыкан-скага задзіночання.

Рэдактарка кнігі, вядомая даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка адзначыла, што пад адной вокладкай змешча-ныя фактычна дзве кнігі: першая — гэта гісторыя Беларуска-амеры-канскага задзіночання, другая — успаміны, гутаркі, запісаныя Зміт-ром Саўкам падчас сустрэчаў з паваеннымі эмігрантамі.

— Зміцер Саўка прыязджаў у Злучаныя Штаты пры канцы 1990-х на запрашэнне Вітаўта Кіпеля, кіраўніка Беларускага ін-стытута навукі і мастацтва ў Нью-Ёрку, і прабыў там агулам паўтара гады. Большасці тых, чые ўспамі-ны ёсць у кнізе, ужо няма на гэ-тым свеце. І гэта адзіная магчы-масць нам даведацца, як яны жылі, пра што марылі, — кажа Наталля Гардзіенка.

Старшыня Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская назвала Змітра Саўку перфекцыяністам — ён быў надзвычай працалюбівым, адказ-ным чалавекам.

Школьны сябра Змітра мас-так Артур Клінаў узгадвае, як яны сядзелі за адной партай, як разам распаўсюджвалі «самвыдат», які атрымлівалі ад сяброў-студэнтаў, у тым ліку і ад Вінцука Вячоркі.

— Мне шкада адной рэчы — у беларускай культуры няма пера-емнасці пакаленняў, беларуская культура — як пясочны гадзіннік. Сі-туацыя посткаляніяльнага існа-вання. Пакуль мы хістаемся невя-дома дзе, кожнае пакаленне пачы-нае ўсё спачатку.

Я называў Змітра акадэмі-кам. Каб ён быў у іншых умовах, яго справа мела б працяг. Каб не пачыналі ўсё з нуля кожныя 20 гадоў, — кажа Артур Клінаў.

Вольга Калацкая ў сярэдзіне 1990-х працавала разам з Саўкам на кафедры беларускай мовы Лін-гвістычнага ўніверсітэта. Але калі ён паехаў у Амерыку займацца даследчыцкай працай — яго з Лінг-вістычнага «сышлі».

— Зміцер быў не проста ад-мыслоўцам, не проста «профі» — ён быў моўным фанатыкам, — заў-важае Вольга Калацкая.

Лінгвіст Вінцук Вячорка, суаўтар «Беларускага клясычнага правапісу», памятае Саўку яшчэ школьнікам, калі да студэнтаў у моладзевае згурта-ванне «Майстроў-ня» прыйшлі трое школьнікаў — Зміцер, Артур Клінаў, Ля-вон Юрэвіч. Студэн-ты іх называлі «ма-лымі з бульвару».

— Калі ён па-ступіў на філфак, мы зразумелі, што аднадумцаў стала болей. Вельмі шчы-льна кантактавалі, калі працавалі над «Беларускім кля-сычным правапісам» — Юрась Бу-шлякоў, Зміцер Саўка, Зміцер Санько і я. Саўка заўсёды зацята, апантана адстойваў сваю думку, але пры гэтым шанаваў тых, хто гэтак жа зацята адстойваў сваю, бо яднала галоўнае — мова, — кажа Він-цук Вячорка.

З 1999 па 2002 год Зміцер Саўка працаваў стыль-рэдактарам на Радыё Рацыя, а з 2006 года кіра-ваў моўнай службай на тэлекана-ле Белсат. Адзін з кіраўнікоў кана-ла Аляксей Дзікавіцкі пажартаваў:

— Дзякуючы Саўку, у нас ёсць не толькі тарашкевіца і нар-камаўка, але і сАўкаўка.

Прыканцы вечарыны ста-рэйшы сын Змітра Саўкі Уладзя абвясціў, што наступнай імпрэзай будзе прэзентацыя дысертацыі ягонага бацькі.

Іна Студзінская,

Радыё Свабода.

Зміцер Саўка (1965-2017) — аўтар кніг «Беларускія слоўнікі і энцыклапедыі. Бібліяграфія» (у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем; Нью-Ёрк — Менск, 2002) і «Беларускі клясычны правапіс» (у суаўтар-стве з Юрасём Бушляковым, Вінцуком Вячоркам, Змітром Санько; Вільня — Менск, 2005). Ён удзельнічаў у моладзевым грамадскім аб’яднанні «Беларуская майстроўня» (1979-1984). Быў ствараль-нікам і кіраўніком моўнай службы тэлеканала «Белсат», адным з аўтараў тэлепраграмы «Моўнік».

 

Хросны бацька ў літаратуры

Многія беларускія паэты, педагогі, навукоўцы нясуць праз жыццё светлую памяць пра Алега Лойку. Імя вядомага пісьменніка і літаратуразнаўцы асабліва шануюць на філалагічным факультэце БДУ, дзе Алег Антонавіч працаваў у 1956 — 1999-х гадах. Былыя калегі з кафедры гісторыі беларус-кай літаратуры падрыхтавалі кнігу, дзе сабраны нарысы, эсэ, артыкулы, вершы, ус-паміны, прысвечаныя Але-гу Лойку. У кнізе змешчаны тэксты больш як сямідзесяці аўтараў — і многія з іх пры-ехалі на прэзентацыю вы-дання на філфаку БДУ. Удзе-льнікамі сустрэчы сталі дэкан факультэта Іван Роўда, паэты Васіль Зуёнак і Анатоль Вяр-цінскі, скульптар Іван Міско, былыя сябры літаб’яднання «Уз-лёт»: Сяргей Кавалёў, Уладзімір Мазго, Канстанцін Цыбульскі і інш.

Выданне мае назву «Чала-век з сонечнаю ўсмешкай» — і выступоўцы не раз падкрэслілі, што гэтыя словы надзвычай трап-на вызначаюць і характар, і паэзію галоўнага героя кнігі.

— Алег Антонавіч быў вель-мі светлым чалавекам, а галоўнае — выдатным выкладчыкам — ад-значае літаратуразнаўца Таццяна Дасаева. — Шчыры, адкрыты, ён вучыў студэнтаў высокаму ва ўсім: чым бы чалавек не займаў-ся, ён павінны быць узвышаны, натхнёны, таму што жыццё — гэта цуд, трэба захапляцца тым, што ты робіш, і захапляць гэтым іншых.

— Алег Антонавіч быў чала-векам, улюбёным у жыццё і ў сваю працу, — упэўнены пісьмен-нік Анатоль Бутэвіч. — Сапраўд-ным яго подзвігам былі кнігі ў се-рыі «ЖЗЛ» пра Францішка Ска-рыну і Янку Купалу. Прабіцца ў гэтую серыю з беларускімі асо-бамі было не так проста — тым больш, Скарына ў 1980-я гады быў амаль невядомы для расійскіх на-вукоўцаў… Алег Лойка здолеў даказаць высокую вартасць пра-цы гэтых выбітных беларусаў на агульную карысць, і гэта было яго вялікае дасягненне.

Паэт Мікола Мятліцкі пад-крэсліў значнасць грамадзянскіх поглядаў Алега Лойкі:

— Дзякуючы свайму выклад-чыку, «узлётаўцы» пачалі марыць пра суверэнітэт Беларусі — так, як мы разумеем яго зараз, — дбаць пра вяртанне і захаванне нацыяналь-най гістарычнай спадчыны.

Для Васіля Зуёнка Алег Лойка быў адным з найвыбіт-нейшых прадстаўнікоў філалагіч-нага пакалення, для Сяргея Кава-лёва — хросным бацькам у літара-туры, для многіх студэнтаў — выда-тным выкладчыкам, які расказваў пра класікаў тое, што за савецкім часам не магло ўвайсці ў падруч-нікі ды манаграфіі. Сябры і калегі Алега Лойкі не аднойчы ўспомнілі знакаміты дом у Слоніме на Вілен-скай вуліцы, дзе часцяком збіра-ліся літаратары. Дзверы ў пад-вальчык гэтага дома былі аздоб-лены безліччу аўтографаў вядо-мых гасцей.

— Па гэтых дзвярах можна было б вывучаць гісторыю нашага літаратурнага, навуковага жыцця, — упэўнены Іван Роўда.

Слонімскі краязнавец Сяр-гей Чыгрын адзначыў, што ў гэтым доме варта зрабіць музей Алега Лойкі або музей, прысвечаны літаратурнай Слонімшчыне, — але будынак стаіць зачынены… Па-мяць пра выбітнага творцу можна было б ушанаваць помнікам ці мемарыяльнай дошкай. І скульп-тар Іван Міско ўжо гатовы ўзяцца за праект.

— Алег Лойка заўсёды нат-хняў на творчую працу. Дзякуючы яму, з’явілася ідэя паставіць у Сло-німе помнік Льву Сапегу. Рабочая мадэль помніка зацверджана, даў-но вызначана пляцоўка, але пакуль помніка ў горадзе няма, увесь час гэта пытанне адкладаецца, — ад-значыў Іван Міско.

Кніга «Чалавек з сонечнаю ўсмешкай» стала літаратурным помнікам Алегу Лойку. Найперш — дзякуючы паэтычным прысвяч-энням Міколы Арочкі, Ірыны Баг-дановіч, Віктара Гардзея, Вяча-слава Рагойшы, Яўгеніі Яніш-чыц… Укладальнік Алесь Бельскі падзяліў выданне на чатыры ча-сткі. У першай частцы змешчаны артыкулы і эсэ пра творчасць і навуковую дзейнасці Алега Лойкі, у другой частцы — успаміны пра яго як пра цікавага, адметнага чалавека. Гэты раздзел адкрыва-юць расповеды сваякоў: сястры, зяця, пляменнікаў. Трэцяя частка — паэтычныя прысвячэнні, а ў заключэнне — апошнія вершы Алега Лойкі: «Беларускае», «Род-най мове», «Сябрам». І назвы гэтых вершаў як найлепш свед-чаць пра жыццёвыя прыярытэты творцы…

Алеся ЛАПІЦКАЯ.

 

Творчы вечар Таццяны

Грыневіч-Матафонавай у Слуцку

Творчая сустрэча з спявачкай Таццянай Грыневіч-Матафонавай адбылася ў Слуцку па ініцыятыве Слуцкага таварыства беларускай мовы 17 траўня.

Слуцк стаў апошнім горадам у цяперашнім музычным падарожжы артысткі. Да гэтага спявачка ўжо вы-ступіла ў Кобрыне, Берасці, Барана-вічах, Любліне, Варшаве, Слоніме, Падароску і Салігорску.

— Мне падабаецца прыклад мастака Язэпа Драздовіча, як ён вандраваў па Беларусі, каб даведацца пра жыццё народа і наблізіць сваё мастацтва, — распавядае Таццяна. — Аб’ездзіла ў гэтым навучальным годзе ўсе вобласці Беларусі, вялікія і ма-ленькія гарадкі. З мэтай сустрэцца з людзьмі, даведацца ад іх, як яны жывуць, данесці да іх вынікі сваёй працы. Адбылося шмат сустрэч у школах, бібліятэках і дамах культуры. Цяперашняя вандроўка атрымалася самай вялікай. Людзі ўспрымаюць чулліва мае песні, у многіх на вачах слёзы.

У Берасці прыйшла дзяўчына з вялізным букетам бэзу. Яна чула мой выступ раней у Амерыцы. Патлума-чыла, што пасля канцэрту ў Амерыцы яна па-іншаму стала ўспрымаць Бела-русь і беларускасць і вярнулася на радзіму.

Па словах спявачкі, сустрэчы з беларусамі натхняюць і даюць далейшы імпульс для працы.

Голас Таццяны нібыта зачара-ваў случчан, і яны ахвотна дзеляцца сваімі ўражаннямі пасля канцэрта.

— Музычная сустрэча з Грыне-віч-Матафонавай — гэта лепшае, што ў мяне адбылося ў жыцці ў гэтым годзе, — прызнаецца пенсіянер Ана-толь Болазь. — Слухаў бы і слухаў яе без канца. Падабаецца як прыгожая жанчына і асоба — Бог даў ёй талент і не абдзяліў хараством душу і твар.

Некаторыя з случакоў чулі спявачку ўпершыню і самі здзіўля-юцца, што раней яе імя было ім невя-дома. Мікалай Зыкаў — адзін з такіх ўдзельнікаў канцэрту:

— Спевы Таццяны — гэта як спевы салаўя пра наш чароўны край. Яе песні — гэта аддушына для бела-русаў, якія любяць родную песню і мову. Дзяуй Богу за тое, што яна ёсць у Беларусі.

Некаторыя параўноўвалі Тац-цяну Грыневіч-Матафонаву са «срэб-раным голасам Расіі» Алегам Пагу-дзіным, яны ўпэўнены, што бела-руская спявачка таксама збірала б вялізныя дзяржаўныя залы, калі б не абазначала так яўна нацыянальную свядомасць.

Зінаіда Цімошак.

Фота аўтаркі.

 

Паэтычны марафон

У рамках святкавання Дня Вялікай Перамога і 75- годдзя вы-звалення Беларусі ад нямецка-фа-шысцкіх захопнікаў бібліятэкары  ДУК «Карэліцкая раённая біблія-тэка»  ў рамках культурна — патрыя-тычнага праекта «Памяць пра войну бяссмертная» правялі паэтычны ма-рафон «Мы пра вайну вершамі га-ворым», які ўключыў  літаратурны парад ваеннай кнігі «Святая памятная дата», віншаванне на мальберце «Дзя-куй за мірнае неба» і акцыю «Ваенна-палявая пошта».

«Святая памятная дата», і яна сапраўды святая і бесмяротная ў літа-ратурных творах, якія гучалі ўвесь час на працягу ўсяго мерапрыемства. Для прысутных вершы пра вайну, пакуты савецкага народа, неймавер-нае жаданне жыць гучалі ў выкананні  члена Саюза пісьменнікаў Святланы Кошур, мясцовых літаратараў Анта-ніны Аўчыннікавай, Аляксандра Аба-дзінскага, Леанілы Дзянькевіч, вуча-ніц Ганны Кузьміч, Арыны Ханькі, Маргарыты Баярэнкі, Ксеніі Худобы, Софіі Трафімчык, а таксама супра-цоўнікаў раённай бібліятэкі.

У рамках культурна — патры-ятычнага праекта кожны ахвочы меў магчымасць на мальберце пакінуць словы падзякі за светлы дзень, мірнае неба і шчаслівае дзяцінства, а таксама прыняць удзел у акцыі «Ваенна — па-лявая пошта» і напісаць пісьмо-він-шаванне ветэрану Вялікай Айчыннай вайны.

У завяршэнне прапанавалі  кінастужку «Вайна. Застацца чала-векам».

Наталля Казарэз,

метадыст ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка».

 

Навіны Германіі

У Менску паставілі памятны знак Нямецкай слабадзе

У Лютэранскім скверы ў Менску адкрылі памятны знак Нямецкай слабадзе. На адкрыцці прысутнічаў амбасадар Германіі Петар Дэтмар.

Ідэя стварыць памятны знак належыць Вользе Штокман, засна-вальніцы лютэранскай грамады «Выратаванне» і грамадкага аб’яд-нання нямецкай культуры «Ма-сты» ў Менску.

Памятны знак створаны пры фінансавай падтрымцы лю-тэранскай царквы Германіі.

— Гэта памятны знак, пры-свечаны гісторыі Менска. Ён ус-таляваны ў Лютэранскім скверы. У гэтым раёне калісьці была Ня-мецкая слабада. І са старых часоў тут жылі людзі нямецкай нацыя-нальнасьці. Вуліцы мелі назвы — Нямецкая, Лютэранская і Малая Лютэранская. Тут жа былі нямец-кія могілкі, закрытыя ў 1978 годзе. Там знаходзілі надмагільныя пом-нікі на нямецкай мове. Пра гэта сёння згадвалі жыхары наваколь-ных дамоў, якія падыходзілі да памятнага знака, — сказала карэс-пандэнту Свабоды Вольга Шток-ман.

 

На пачатку 20 стагоддзя ў Менску жылі больш за 2 тысячы немцаў.

— І ў мяне з’явілася ідэя згадаць гэтую гісторыю Менска. Гэта быў талерантны горад, дзе жылі людзі розных нацыянальна-сцяў, сярод якіх і немцы. Гіста-рычная памяць павінна жыць. Без мінулага няма будучыні. Гэта трэ-ба для сённяшняга і будучага пакаленняў, — кажа Вольга Шток-ман.

Вольга Штокман плануе ўсталяваць інфармацыйныя стэн-ды каля памятнага знака. Падчас адкрыцця таксама выказвалася ідэя зрабіць тут лютэранскую кап-лічку.

Алесь Дашчынскі,

Радыё Свабода.

Фота Юргена Эбергардта.

 

25 траўня на агра-сядзібе Вайцюшкі

 адбудзецца фестываль паэзіі і музыкі “Салаўё-2019”.

Пачатак ў 14.00.

 Кошт удзелу 20 рублёў.

(Запрашаем усіх: лідскіх, бярозаўскіх і гарадзенскіх!)

 

Памяці жонкі Наталі

Зміцер Санько

«Заві мяне кветачкай…»

Сказаць, што гэта для мяне вялікая страта, — не сказаць нічога. Знік цэлы свет. Усё было напоўнена ёю: і дом, і праца, і думкі, і мары, і планы, і спадзя-ванні — уся прастора майго існа-вання… Застаўся з адчуваннем віны, што не ўсё зрабіў для яе, не ўсе ласкавыя словы сказаў, не спеў самай чуллівай і пяшчотнай песні…

 

*  *  *

 

Перадусім мушу аддаць да-ніну павагі і ўдзячнасці людзям, што ўзгадавалі Наталю, — узгада-валі такой, якой я пакахаў яе. Ме-навіта яны выхавалі ў дачкі пра-цавітасць, сціпласць, адказнасць, разуменне сямейных каштоўна-сцяў і любоў да радзімы.

Бацька Міхаль Шчука (15.12.1912-21.03.1999) нарадзіўся ў вёсцы Пышна Лепельскага раё-на. У юнацтве працаваў кавалём. Любіў майстраваць, яшчэ падлет-кам зрабіў сабе драўляны ровар. Скончыўшы Ржэўскую артыле-рыйскую навучальню, стаў кад-равым вайскоўцам, спецыялістам у рамонце артылерыйскай тэхнікі. Аўтар мноства рацыяналізатар-скіх прапаноў і вынаходак.

Маці Вольга (у дзявоцтве Дайнека) (07.11.1919-11.06.1994) нарадзілася ў Клічаве. Скончыла Магілёўскі настаўніцкі інстытут з дыпломам выкладчыка беларус-кай мовы і літаратуры.

Пышнянская радня была даволі шматлікая: Апанас і Ма-рыля (з шляхоцкага роду) мелі ап-рача Міхаля яшчэ двух сыноў і чатырох дачок (Івана, Пётру, Ва-лянціну, Надзею, Насту і Любу). Бязлітасныя 30-40-я гады пакінулі на ёй крывавы след: Валянціну расстралялі ў 1937 годзе энкавэ-дысты (на яе данёс родны мужык, Юрчанка); Любу, якую партыза-ны прымусілі быць сувязной, у 1943 годзе забілі немцы (родзічы казалі, што Наталя вельмі падоб-ная да яе — «голас у голас, волас у волас»); Іван у тым самым годзе загінуў на вайне, а Наста ў траўні 1944 года, падчас вядомага парты-занскага «прарыву», згубіла дваіх дзяцей.

Нагаравалася і клічаўская радня. Увосень 1919 года загінуў Наталін дзед Хадот. Тады ў Клічаве гаспадарылі палякі. Запынілі мяс-цовага папа. Наставіўшы карабін, запатрабавалі паказаць, хто з ту-тэйшых бальшавікі. А якраз гэтым часам Хадот вяртаўся са свайго поля, пасеяўшы азімку. Перапало-ханы поп і паказаў на яго. Палякі тут жа, на месцы, нічога не высвят-ляючы і не разбіраючыся, застрэ-лілі Хадота. Ягоная жонка Паліна была тады цяжарная Наталінай мамай, на восьмым месяцы. Ся-мёра дзяцей — Мар’я, Аўдотка, Хадора, Цімох, Валодзя, Хведар і Волька — засталіся сіротамі. Хве-дар, якому было ў той час два гады, у 1939 годзе прапаў на вайсковай службе пад Кушкай. Мар’ю і яе мужыка Антона абрабавалі і забілі ў 1941 годзе лясныя бандыты, якія пасля вайны занялі высокія пасады ва ўладзе. Цімох загінуў у 1945 годзе пад Кёнігсбергам, калі нем-цы разбамбілі штаб генерала Чар-няхоўскага. Валодзя таксама ў ва-йну заўчасна пакінуў гэты свет.

Супольная гісторыя жыцця Наталіных бацькоў пачалася ў 1938 годзе, калі Вольга Дайнека прые-хала працаваць настаўніцай у Пы-шна. Там, пры савецка-польскай мяжы, стаяў гарнізон памежнікаў. Вайскоўцы знаёміліся з мясцовы-мі дзяўчатамі, запрашалі іх на тан-цы. А Міхаль Шчука тым часам прыехаў у адпачынак да маці. Так і пазнаёміліся. Неўзабаве пажані-ліся, і мужык забраў яе ў Нахічэ-вань, дзе служыў тады.

У 1941 годзе Наталін бацька паехаў на вучэнні да іранскай мя-жы, а маці з двухгадовым сынам Валерам — у Клічаў (туды меўся пасля вучэнняў прыехаць і баць-ка). Па дарозе, у Растове, яе заспе-ла вестка, што пачалася вайна. Вяртацца ў Нахічэвань і жыць сярод чужых людзей Вольга не ха-цела. А на захад пасажырскія цяг-нікі ўжо не ішлі, толькі вайсковыя эшалоны з салдатамі. І трэба ж было такому стацца, што там, на растоўскім вакзале, яна сустрэла афіцэра, які служыў памежнікам у Пышне. Яе пасадзілі ў цягнік, накармілі і яшчэ з сабою далі. Так яна даехала да Бабруйска, а адтуль — дзе пешшу, дзе падвозілі — да-бралася да Клічава.

Перабыла там усю вайну. Гадавала разам са старой маткай, якой тады ішоў ужо восьмы дзяся-так, чатырох дзяцей — свайго і трох сіротаў Мар’іных. Гаравалі, гала-далі. Даводзілася гнаць гарэлку, абы ад паліцаяў адкупіцца. Тыя ча-пляліся, што мужык у Чырвонай арміі (немцы ж, наадварот, ставілі-ся да яе, як жонкі афіцэра, паваж-ліва). Гарэлку гналі з паленага збожжа. Энкавэдысты, уцякаючы ў ліпені 1941 года, падпалілі зерня-сховішча, «чтобы врагу не доста-лось». А людзі патушылі і раза-бралі гэтае збожжа. Малоць яго было нельга — смярдзела, дык па-кінулі на гарэлку.

Пакуль не было партыза-наў, жылі спакойна, з акупантамі ладзілі. Дзяўчаты на танцы хадзілі, танцавалі з нямецкімі хлопцамі. А як пачалася «партызанка», усё пе-рамянілася. Калі немцы ведалі, што нехта з сям’і ў лесе, палілі хаты, нават з дзецьмі. Людзі баяліся, што заб’юць не разбіраючыся, уцякалі ў лес, сядзелі ў балоце. І нашы так-сама ратаваліся ўцёкамі. А як бам-білі іх, Вольга закрывала сваім це-лам малога сына.

У 1944 годзе, адступаючы, немцы папалілі шмат хатаў, і іхнюю таксама спалілі. Забралі карову, каня. Нашыя гаротнікі вярнуліся з лесу, выкапалі зямлянку і так жылі. Неўзабаве знаёмыя падказалі, што ў вёсцы пад Бабруйскам бачылі ў чалавека іхнюю карову. Вольга са-бралася і пайшла — нечым жа трэ’ было карміць чацвярых дзяцей. Прыйшла туды, пазнала сваю кароўку, і чалавек аддаў. А тады нейкім цудам вярнуўся і конь.

Як прыйшлі саветы, выклі-калі Наталіну маці, сказалі аргані-зоўваць у Клічаве школу. Ведаю-чы, што немцаў адтуль ужо выгна-лі, бацька некалькі разоў прысы-лаў запыт пра жонку. А яму адказ-валі, што няма такой. А потым, як стала дырэктарам школы, яе імя ўжо стала вядомым. І нарэшце ў 1946 годзе, пасля чарговага запыту, ён з палёгкай даведаўся, што яго-ная Волька жывая. Пачаў слаць пасылкі, у асноўным адзенне, бо ў яе ж нічога не было: у адной су-кенцы прыехала, усё засталося ў Нахічэвані.

Пры канцы 1946 года ён забраў жонку з сынам да сябе, па-ехалі разам у Аўстрыю. Доўга да-вялося афармляць дакументы, ча-каць дазволу. Гарнізон стаяў у ней-кім гарадку, здаецца, пад Зальц-бургам. Афіцэры часам ездзілі на паляванне, а аўстрыйскія фраў гатавалі ім дзічыну. Для жонак ар-ганізоўваліся розныя заняткі, кур-сы машыністак, вучылі іх страляць, вазілі на экскурсіі ў Зальцбург, Вену. Паказвалі магілы бацькоў Адольфа Гітлера. Афіцэрскія жо-нкі былі, вядома, розных нацыяна-льнасцяў, пераважна расейкі. Згадваючы несамавітыя ўчынкі некаторых з іх, Наталіна маці заў-сёды падкрэслівала: «Нашая жан-чына ніколі б так не зрабіла».

Праз год, у канцы 1947-га, бацьку паслалі ва Украіну, у Зімну Воду, пад Альбовам (так даўней беларусы называлі Львоў), а ў хуткім часе перакінулі ў Жоўкву. Там 12 красавіка 1948 года ў іх нарадзілася дачушка, якую назвалі Наталькай. Няня Параска паспры-яла таму, што неўзабаве яе таемна ахрысціў мясцовы вуніяцкі свя-тар. У гэтым горадзе амаль што-тыдня хавалі кагосьці з савецкіх ці партыйных чыноўнікаў. Наталя ўспамінала пазней, што тыя пам-пезныя пахаванні з духавым арке-страм былі яе самымі першымі дзіцячымі ўражаннямі.

Па некаторым часе бацьку зноў перакінулі, гэтым разам у Ня-меччыну. Жылі ў закрытым вай-сковым гарадку. Адмовіўшыся браць удзел у нейкай аферы, Мі-халь Шчука трапіў у няласку да начальства і змушаны быў пайсці ў адстаўку. У 1955 годзе вярнуліся на радзіму, у Менск. За два гады бацькі пабудавалі нарэшце ўласны дом, у якім пражылі ўсё астатняе жыццё і які стаў для Наталі род-ным. У 1966 годзе яна скончыла менскую сярэднюю школу № 37 і паступіла на біялагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўнівер-сітэта.

(Працяг у наст. нумары.)

 

Леанід Лаўрэш

Амброзі Кастравіцкі

Амброзі Самуэль Кастра-віцкі, пра якога пойдзе размова, належаў да шляхецкага роду Каст-равіцкіх гербу «Байбуза», прад-стаўнікі якога займалі розныя зем-скія пасады ў Менскім ваяводстве ВКЛ і Менскім павеце Менскай губерні. З гэтага роду паходзіць знакаміты французскі паэт Гіём Апалінер.

Бацька братоў Амброзія і Казіміра (Каруся Каганца) Каст-равіцкіх, Караль Кастравіцкі пры-няў удзел у паўстанні 1863 г. Яго маёнтак Вялікія Навасёлкі на Мен-шчыне быў канфіскаваны, а сям’я саслана ў Сібір. Караль Кастра-віцкі, сын Самуэля (1819-1873), па-хаваны на Кальварыйскіх могіл-ках у Менску1. Маці — Гелена са Свентаржэцкіх, дачка Тадэвуша. Па лініі маці Амброзі Кастравіцкі быў блізкім сваяком іншага Баля-слава Свентаржэцкага (1831-1888) — кіраўніка паўстання 1863 г. у Ігуменскім павеце Менскай губер-ні. Акрамя таго, Кастравіцкія мелі блізкія сваяцкія сувязі з многімі шляхецкімі сем’ямі Меншчыны — Ваньковічамі, Вайніловічамі, Пру-шынскімі, Оштарпамі, Янішэў-скімі і іншымі.

Сын Караля Кастравіцкага — Амброзі Самуэль Кастравіцкі, нарадзіўся ў 1871 г. у Цывінску, што ў Сібіры, падчас вяртання сям’і з ссылкі. Скончыў гімназію ў Пецярбургу і ў 1897 г. — меды-цынскае аддзяленне Маскоўскага ўніверсітэта2. У канцы 1890-х гг., разам з Амрозіем у Маскве вучы-ўся Антон Лявіцкі (будучы празаік Ядвігін Ш.) і шмат іншай бела-рускай моладзі3.

 

Малодшы брат жонкі Амб-розія Кастравіцкага Марыі з Багу-шэўскіх, Сцяпан Багушэўскі, ву-чыўся ў Ягелонскім Кракаўскім універсітэце і часта гасцяваў у ся-стры і швагра ў Лідзе. Менавіта ў Лідзе, летам 1903 г. Вацлаў Іваноў-скі схіліў Багушэўскага да ўдзелу ў новай выдавецкай задуме: выпу-ску беларускіх кніжак у Кракаве, горадзе, які ў той час знаходзіўся Аўстра-Венгрыі. Багушэўскі ў сваю чаргу прыцягнуў да супра-цоўніцтва свайго сябра з часоў гімназічнага навучання ў Менску Мар’яна Фальскага, студэнта Вар-шаўскай палітэхнікі4.

З Амрозіем Кастравіцкім Вацлаў Іваноўскі пазнаёміўся праз яго швагра — Сцяпана Багу-шэўскага, які разам з Іваноўскім займаўся беларускімі выдавецкімі справамі5. А з Казімірам Кастра-віцкім (Карусь Каганец) Іваноўскі пазнаёміўся ў яго брата, лекара Амброзія, які ў 1901 г. жыў і пра-цаваў у Лідзе. Вацлаў пасябраваў з абодвума і неўзабаве намовіў іх заняцца беларускай выдавецкай дзейнасцю, першага — як аўтара, другога — як фінансавага спонсара. Абодва Кастравіцкія ўваходзілі ў суполку «Круг беларускай народ-най прасветы і культуры», ство-раную Іваноўскім6.

Сярод іншых выданняў у 1904 г. «Круг …» выдаў зборнік «Казкі» 7. Гісторык Юры Туронак лічыў, што выданне зборніка «Ка-зкі» было падрыхтавана да друку Казімірам, а фінансавалася яго братам, Амброзіем Кастравіцкім, чые ініцыялы «А. К.» апынуліся на тытульным аркушы кніжкі. «Каз-кі» па сутнасці, былі перадрукоў-кай некаторых народных твораў, сабраных расейскім этнографам П. В. Шэйнам8.

Амброзія Кастравіцкага няма ў адрас-календарах пачатку XX ст. Віленскай губерні, таму мо-жна зрабіць выснову, што ён зай-маўся ў Лідзе прыватнай лекар-скай практыкай.

Акрамя працы цікавіўся ён і грамадскай дзейнасцю. У су-вязі з выбарамі ў Дзяржаўную думу Расіі віленская газета «Кур’ер Лі-тоўскі» падрабязна расказвала пра стварэнне «Звязу землеўладаль-нікаў» Лідскага павета. 15 студзе-ня адбыўся агульны сход, на які акрамя землеўладальнікаў, з маён-ткаў былі запрошаны і прадстаў-нікі ад парабкаў «для рашэння пытання пра паляпшэнне побыту сельскіх працаўнікоў з улікам ін-тарэсаў гаспадароў. Прэзідэн-там камітэта «Звязу землеўлада-льнікаў» выбраны Вітольд Даўк-ша, віца-прэзідэнтам Уладзімір Ятаўт, сакратаром А. Кастра-віцкі» 9. Як бачым, у 1906 г. Ам-брозі Кастравіцкі жыў ў Лідзе.

Вядома, што ў перыяд 1901-1920 гг. Амброзі Кастравіцкі акра-мя Ліды працаваў лекарам у Мен-ску і Свянцянах. Менавіта ў Мен-ску ў 1908 г. нарадзіўся сын Да-ніэль10.

 

Існуе меркаванне, што Ам-брозі Кастравіцкі ў 1916-1917 удзе-льнічаў у менскім аддзеле Камі-тэта дапамогі ахвярам вайны і ў сакавіку 1917 быў старшынём З’езда беларускіх нацыянальных арганізацый у Менску. Але насам-рэч гаворка ідзе пра яго брата Ка-зіміра11.

Можна з упэўненасцю цве-рдзіць, што ў 1918 г. Амброзі Каст-равіцкі жыў у Лідзе, бо ў кастры-чніку 1918 г. ён разам з сынам Са-муэлем з’яўляўся сябрам поль-скай Самаабароны Лідчыны12.

Бацька і сын Кастравіцкія вызначыліся падчас падзей вакол Лябёдкі Іваноўскіх. Зімой 1918-1919 гг. у суседнім з Лябёдкай ма-ёнтку Гурнофель была база вайс-ковых аддзелаў польскай Самааба-роны. На пачатку студзеня аддзелы Самаабароны паспрабавалі вы-біць з Ліды бальшавікоў, але паход на Ліду не ўдаўся.

Пасля гэтага, 9-ы Лідскі кон-ны аддзел Самаабароны, з мэтай выведкі ў бок Ліды, стала знахо-дзіўся ў маёнтку Лябёдка. 15 сту-дзеня 1919 г., атрад чырвоных, які налічваў 300 добра ўзброеных лю-дзей і меў некалькі кулямётаў, на вазах накіраваўся ў бок Васілішак. 16 студзеня, ноччу, калі на варце знаходзіўся 16-гадовы гімназіст улан Самуэль Кастравіцкі, а пры канюшні — Лявон Барташэвіч, чы-рвоныя наблізіліся да Лябёдкі. Заў-важыўшы бальшавікоў, вартавыя пачалі страляць, але ўвесь Лідскі аддзел спаў у сваёй казарме. Не бачачы супраціву з польскага бо-ку, чырвонаармейцы ўварваліся на падворак, узялі ў палон Барта-шэвіча і параненага Кастравіцкага і занялі канюшню з коньмі. Пасля блытанага начнога бою, 9-ы конны атрад лідскай Самаабароны быў разбіты — уцяклі толькі 4 чалавекі, 6 уланаў было забіта, 7 узята ў па-лон, у рукі чырвоных трапілі 19 ко-ней і 5 000 марак.

17 студзеня аддзелы Сама-абароны з Гурнофеля адышлі да Шчучына, але яшчэ вечарам 16 студзеня доктар Амброзі Кастра-віцкі на двух параконных санях прывёз з Лябёдкі ў Гурнофель целы загінуўшых: харунжага Стэ-фана Крыдля, капрала Юзафа Мейлуна, капрала Станіслава Ша-левіча і ўланаў Юльяна Лібіха, Віктара Шкопа і Станіслава Вай-цяхоўскага. Па ўспамінам віда-вочцаў, знешні выгляд загінуўшых марозіў кроў у жылах. Выкалатыя штыкамі вочы, на грудзях кожнага дзясяткі ран, пакрытых запёкшай-ся крывёю, усе раздзетыя дагала13. Аўтар кнігі пра лідскую Самааба-рону Дзічканец пісаў, што падчас працы над кнігай, сярод іншых, ён карыстаўся і асабістымі ўспаміна-мі доктара Амброзія Кастравіц-кага14.

Дзе пры гэтых падзеях ха-валася сястра Вацлава Іваноўскага Алена — першая беларуская на-стаўніца на Лідчыне, якая ў той час заставалася ў Лябёдцы, невя-дома.

З лета 1920 г. Амброзі Ка-стравіцкі жыў у Варшаве, у 1925 г., пэўна, як вайсковы асаднік, ат-рымаў гаспадарку ў Белагрудзе пад Лідай, дзе акрамя яго шмат асаднікаў  мела зямельныя надзе-лы, і ў сувязі з гэтым у верасні 1926 г., тут нават пачаў дзейнічаць чы-гуначны прыпынак15.

Памёр Амброзі Кастравіцкі ў 1937 г. у Белагрудзе16.

 

Падчас Другой сусветнай вайны сын Аброзія — Самуэль Ка-стравіцкі супрацоўнічаў з Вацла-вам Іваноўскім у беларускіх спра-вах. Іваноўскі давяраў сыну свайго сябра, бо добра ведаў гэтую ся-м’ю. Трэба сказаць некалькі слоў і пра гэтага чалавека, тым больш, што 4 снежня 1902 г. ён нарадзіўся ў Лідзе.  У 1915-1918 гг. Самуэль Андрэй Кастравіцкі вучыўся ў менскай гімназіі. Як мы бачылі вышэй, удзельнічаў у лідскай Самаабароне і нейкім чынам, паранены, быў выкуплены ў чыр-воных з палону. Потым служыў у Войску Польскім, скончыў школу падхарунжых у Варшаве, у снежні 1921 г. звольнены ў запас. У 1923 г. вывучаў права ва ўніверсітэце Стэфана Баторыя ў Вільні. У 1930-х гг. працаваў у Варшаўскай зя-мельнай палаце. Перад самай вай-ной пасяліўся ў Вільні. Пасля ве-раснёўскай кампаніі 1939 г. нядоўгі час хаваўся ў Вільні, а пад канец 1939 г. прыехаў у Варшаву, су-працоўнічаў з беларускім падпол-лем і АК. У ліпені 1944 г. атрымаў званне маёра запасу. Пасля Вар-шаўскага паўстання апынуўся ў лагеры палонных Лямсдорф, за-тым Волдэнберг. Са жніўня 1945 г. служыў у ахоўных ротах у Герма-ніі. Дэмабілізаваны ў 1948 г.,  эміграваў у Аргенціну. Памёр 12.08.1953 г. у Буэнас-Айрэсе17.

Самуэль Кастравіцкі быў жанаты з сястрой слыннага лідска-га краязнаўца Антона Прыбыткі Алінай (1913 г. н.). Яе маці Ева Прыбытка (1885 г. н.) з Алінай Ка-стравіцкай, з сынамі Аліны і Са-муэля Крыштафам Нарымундам (1936 г. н.) і Аляксандрам Каралем (1938 г. н.), а таксама разам з малодшай сястрой Аліны Ядвігай (1918 г. н.) і братам Янушам (1923 г.н.), вясной 1940 г. былі высланы ў Казахстан. Вядома, што ў 1941 г. Аліна Кастравіцкая знаходзілася ў шпіталі для нервовахворых на ста-нцыі Аляксееўка, а ў 1942 г. разам з сястрой працавала рабочай у ге-алагічнай экспедыцыі па пошуку нафты. У 1946 г. яны ўсе выехалі ў Польшчу18.

 

1 Сакалоўская А. С. Кальварыя. Мінск, 1997. С. 90.

2 Туронак Юры. Мадэрная гісторыя Беларусі. Вільня, 2008. С. 253.

3 Там жа. С. 27.

4 Там жа. С. 49.

5 Там жа. С. 20.

6 Там жа. С. 47.

7 Там жа. С. 48.

8 Туронак Юры. Вацлаў Іваноўскі і адраджэнне Беларусі. Мінск, 2006. C. 48-49.

9 Kuryer Litewski №21, 26 stycznia (8 lutego) 1906.

10 Czeslaw Malewski. Rody i herby szlacheckie na Litwie (XV). [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://archiwum2000.tripod.com/522/malew.html — дата доступу: 06.05.2019.

11 Гл: Смалянчук А. Раман Скірмунт (1868-1939): жыццяпіс грама-дзяніна Краю. Мінск, 2018. С. 267.; 269.; 273.

12 Дзічканец Юзаф. Самаабарона Лідскай зямлі. Ліда, 2010. С. 24.

13 Там жа. С. 62.; 64-69.

14 Там жа. С. 97.

15 Slowo № 204 (1214), 2 wrzesnia 1926.

16 Туронак Юры. Мадэрная гісторыя Беларусі. С. 253.

17 Туронак Юры. Вацлаў Іваноўскі і адраджэнне Беларусі. С. 132 — 133.; 141.; 167.

18 Шымялеівіч Міхал. Высяленне ў Казахстан у 1940 г. значнай часткі жыхароў Лідскага павета // АСОБА І ЧАС. Беларускі біяграфічны альманах. Выпуск 8. Мінск, 2018. С. 174.

 

Носьбіты святла ў творах Святланы Раманавай

У межах дзейнасці клуба «Прамова» на сядзібе ТБМ у Менску адбылася творчая вечарына паэткі Святланы Раманавай і адкрыццё выставы яе мастацкіх твораў «Родныя вобразы».

Святлана Дзмітрыеўна Раманава на-радзілася ў вёсцы Покаць Чачэрскага раёна ў 1965 годзе ў шматдзетнай сям’і. Пад уздзе-яннем прыгажосці прыроды, душэўнай цяплыні родных у яе пачалі праяўляцца паэтычны і мастацкі талент. Белы аркуш паперы і аловак былі для яе лепшымі сяб-рамі. Сваю дзіцячую споведь яна давярала ім. Дзяўчыну цікавіла літаратура, свае вер-шы яна дасылала ў часопіс «Бярозка».У пія-нерскім лагеры  «Зубраня» Святлана пазна-ёмілася з Алесем Бадаком і вызначыла свой далейшы шлях.

У час вучобы на журфаку БДУ яна адначасова пачала займацца ў мастацкай студыі Алеся Квяткоўскага. У 1987 годзе Міхал Талочка запрасіў Святлану на веча-рыну,  і яна далучылася да Таварыства мала-дых літаратараў «Тутэйшыя», якое адыграла значную ролю ў творчым і дэмакратычным жыцці Беларусі напрыканцы 80-х гадоў.

Ёй запомнілася, як выразна чытаў свае вершы Анатоль Сыс, як збіраліся тады ў студэнцкім інтэрнаце Алесь Бяляцкі, Адам Глобус, Алесь Аркуш, Людміла Сільнова і іншыя. Іх галоўным пакліканнем было пісаць і выступаць па-беларуску.

Пасля заканчэння БДУ Святлана Раманава працавала ў рэдакцыі газеты «Ін-тэграл», супрацоўнічала  з  » Краязнаўчай газетай», пісала нарысы пра мастакоў у га-зету » Культура». Моцна паўплываў  на яе імкненне да далейшай працы ў жывапісе мастак і педагог Мікалай Аляксандравіч Шулякоўскі, чалавек добрай і чулай душы, якога вельмі любілі дзеці. На выстаўках у Палацы мастацтваў яе ўражвалі карціны Гаўрыіла Вашчанкі, Леаніда Шчамялёва, яны сфармавалі яе светапогляд і светаба-чанне. Зацікавілі працы Алены Кіш і Лары-сы Журавовіч. Мастацкае спасціжэнне свету праз вобраз стала ёй больш блізкім.

А ў паэзіі надавала імпэту сястра Ла-рыса Раманава — аўтарка зборнікаў вершаў «Аддай асалоду Богу», «Птушкі і рыбы», «Святая вада».

— Мы з сястрой ўсё жыццё натхняем і дапаўняем адна адну. Ларыса Раманава ўдзельнічала ў Гомельскай «Талацэ» разам з Сяргеем Дубаўцом і Таццянай Сапач. Яна працуе вядучым наву-ковым супрацоўнікам Веткаўска-га музея народнай творчасці, вы-вучае народныя традыцыі, узнаў-ляе традыцыйныя абрады, удзель-нічае ў канферэнцыях, выдала зборнік этнаграфічных нарысаў «На мяжы межаў». Цяга да пры-гожага слова нам перадалася ад бацькі і ад дзеда, — распавяла сп. Святлана.

У 2012 годзе Святлана Ра-манава скончыла факультэт эстэ-тычнага выхавання БДПУ імя Танка, у 2013 годзе вучылася ў аспірантуры ў БДАМ і даследвала жанр аўтапартрэта ў беларускім жывапісе. Спадарыню Святлану хвалюе тэма духоўнага самаўдасканалення.

Сярод творчых асобаў — мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў — яна шукае людзей, родных ёй па духу, натхняецца іх дзейнасцю і піша іх выявы. Шэраг яе вершаў маюць прысвячэнні мастакам: Леаніду Шчамя-лёву, Уладзіміру Сулкоўскаму, Уладзіміру Пракапцову.

«Мастак і вежа, і жыццё,

І вечны снег, бялюткі, першы,

І вечны пошук — адкрыццё

Радзімы духу — смагі сэрца.»

 

На выставе  на сядзібе ТБМ Святлана Раманава прадставіла партрэты Людмілы Сільновай, Рыгора Сітніцы, Сяргея Плыт-кевіча, Уладзіміра Някляева.

Нечаканай і шчырай была сустрэча героя партрэта са сваім мастацкім вобра-зам. Вядомы фотамайстар Сяргей Плыткевіч, які кожны ты-дзень падымаецца на квадракоп-тары, каб узяць у аб’ектыў рачулкі, выспы, птушак і звяроў, прыйшоў на сустрэчу са сваёй каляжанкай, убачыў на палатне самога сябе і ўсміхнуўся. А потым напісаў у Фэйсбуку: «Вось так жывеш, пра-цуеш і не ведаш, што пра цябе іс-нуе твор народнага мастацтва!»

Усім прысутным было ціка-ва паслухаць пра новы вялікі інтэр-нет-праект С. Плыткевіча «Планета Беларусь», які аб’ядноўвае звесткі пра помнікі архітэктуры з іх выявамі, інфармацыю пра каштоўныя турыстычныя аб’екты і маршруты.

Спадарыня Святлана таксама любіць падарожнічаць, маляваць шырокія прасто-ры і родныя дарогі, сакавітую рунь і букеты кветак, белых лебедзяў і даўганогіх буслоў.

На вечарыне выступілі старшыня Менскай гарадской арганізацыі ТБМ Аляк-сандр Давідовіч, вядомы графік Мікола Купава, кіраўніца Цэнтра японскай куль-туры Масако Тацумі, Святлана Багданкевіч. Масако-сан, якой Святлана Раманава пры-свяціла свае вершы, распавяла пра пера-клады твораў М. Багдановіча і Я. Купалы на японскую мову.

Эла Дзвінская,

фота аўтара.

 1. Святлана Раманава і Сяргей Плы-ткевіч; 2. Аляксандр Давідовіч, Святлана Раманава і аўтар артыкула; 3. Паэтка пад-пісвае сваю кнігу «Смарагдавы рай»; 4. Дыялог вядуць Мікола Купава і Масако Та-цумі.

 

Не ад Эзопа, а ад Язэпа

Святочная нечаканка

 

Уяўляеце такое! Вяртаюся вечарам з працы і толькі пераступіў парог кватэры — людцы мае родныя! Жонкі не пазнаць. Ха-рашуха. Прыбралася — хоць зноў да шлюбу.

«Займела некага!» — сцяў горла жалезнаю лапаю недавер, а язык так і свя-рбіць, каб сказаць некалькі ласкавых слоў, якія маюць пачатак на літару «бы» і «шы».

Тут жонка пляшку гарэлкі на стол, да яе — талерку з гуркамі, яшчэ таго-сяго. Налівае па поўнай чарцы, а сама плача і блытана — вядома, радасць такая! — тлума-чыць усё. Яшчэ ўчора лаялася са мною, а зараз абдымае, цалуе, каханым называе.

О! Гэта сапраўды свята! З такой нагоды не грэх  і выпіць.

Выпілі мы тую пляшку гарэлкі і жон-ка пабегла распавядаць тую радасную наві-ну да суседзяў, а я схапіў тэлефон і пачаў турбаваць знаёмых. Васілю, Андрэю, Міко-лу патэлефанаваў. А як жа! Сябры. Колькі разоў выпівалі супольна. Мані, Ганне, Воль-зе блямкнуў. Працуем разам. Як не падзя-ліцца такой навіною. І шмат яшчэ каму тэлефанаваў. Нават гэтаму — імя яго не хачу вымаўляць, — што каханку адбіў у мяне. Ён спачатку не паверыў: жартую ці сур’ёзна? Якія тут могуць быць жарты, кажу я. Пасля гэтых слоў ён мне паверыў, узрадаваўся і паабяцаў заўтра паставіць пляшку.

А яшчэ рызыкнуў — патурбаваў сва-йго начальніка. Праўда, не хацелася рабіць мне гэтага. Вельмі не хацелася, бо Бугор наш на мінулым тыдні гахнуў мне вымову «за благое разуменне сутнасці праблемы». Гэта я, дурань, у галоснасць паверыў. Цяг-нуў мяне чорт за язык ляпнуць на агульным сходзе: час ўжо зразумець гэтым гультаям, з чыйго муляка яны жывуць…

Цяпер мне ўсё зразумела!

Пятро Іванавіч стрымана павітаўся, выслухаў мяне і павіншаваў з гэтай нагоды.

Ва ўсіх знаёмых свята;  і ў гэтага — не хачу вымаўляць яго імя — свята, і ў Пятра Іванавіча — таксама свята.

Усе з гэтай нагоды святочную вячэ-ру ладзяць, і гэты — імя яго не хачу ўспа-мінаць — піць збіраецца, і Пятро Іванавіч на добрым падпітку. Пэўна, каньяк жлукціць.

Усе мы радуемся такой падзеі. Ураз забыліся пра свае крыўды, спрэчкі, лаянкі, вымовы.

Мы шчыра віншуем адзін аднаго з гэтым Вялікім Днём.

Сябры мае! І я ўсіх вас віншую з гэ-тым светлым і радасным днём. І з упэўне-насцю магу сказаць: прабудова перамагла ў нас канчаткова.

…Сёння ўсе мы атрымлі талоны на шкарпэткі.

1992  г.

 

*   *   *

Падаткавы інспектар:

— Вы хацелі схаваць ад дзяржавы боль-шую частку сваіх прыбыткаў.

«Новы беларус»:

— Чувак, я не вінаваты, што ў вас графа «прыбыткі» такая маленькая, не ўсе нулі змяшчаюцца.

Язэп Палубятка.

Каментароў няма.

Дадаць каментар

Ваш email не будзе апублікаваны. Абавязковыя палі пазначаны *