НАША СЛОВА № 51 (1358), 20 снежня 2017 г.

Серада, Снежань 27, 2017 0

З Калядамі і Божым Нараджэннем!

* * *

 

Каляды. Маленства. Маці.

У ясельках Езус малы.

Так светла ў нашай хаце,

Так блізка да Божай хвалы.

 

Ялінка зіхціць святочна,

Калядкі спяваем з мамай.

I ў кожным сэрца куточку

Усё для свята прыбрана.

 

Такая была там казка,

У тым маленстве далёкім!

Дзякуй Богу за ласку,

За зорку ў небе высокім.

 

Яна й гэты год заззяе

У ціхі святочны вечар…

Ды хата стаіць пустая,

Без тых,

      што пайшлі ў вечнасць.

Хрысціна Лялько.

 

Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. «Я родам з Адраджэння, і цяпер усім часам, прасторам я належу

Серада, Верасень 27, 2017 0

Кніжныя выставы, песні, танцы і многае іншае, і ўсё гэта — проста ў скверы, пад адкрытым небам, на вачах у соцень мінакоў… Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання і да Дня бібліятэк быў прымеркаваны фестываль лідскай кнігі і друку «Зоркі лідскіх небасхілаў», які адбыўся ў мінулую пятніцу каля помніка Францішку Скарыну. Зразумела, што арганізатарам гэтага свята кнігі выступіла Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы — галоўны лідскі дом кніг.

банерыклілякмельніккдырэктаркскоблак

Яшчэ перад пачаткам мерапрыемства ля помніка беларускаму першадрукару гучала сярэднявечная музыка ў выкананні гурта «Скудрынка» — музыканты як бы заклікалі мінакоў не праходзіць міма, спыніцца, папрысутнічаць на свяце, пранікнуцца духам даўніны. А яшчэ — ушанаваць памяць беларускага асветніка, які пяць стагоддзяў назад выданнем друкаваных кніг Бібліі паспрыяў увядзенню Беларусі ў «сям’ю» перадавых еўрапейскіх краін.

НАША СЛОВА № 35 (1342), 30 жніўня 2017 г.

Аўторак, Верасень 5, 2017 0

Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

Спецыяльная сесія Су-светнага бібліятэчнага і інфа-рмацыйнага кангрэсу 21 жніў-ня, якая прайшла ў польскім Уроцлаве, была прысвечана 500-годдзю беларускага кніга-друкавання. Спецыяльная се-сія «500-годдзе беларускага кнігадрукавання» стала пер-шым мерапрыемствам у гісто-рыі штогадовага Сусветнага бібліятэчнага і інфармацыйнага кангрэсу, ініцыіраваным і ар-ганізаваным Беларуссю. Гэты факт нараўне з уключэннем юбілею ў Каляндар памятных дат ЮНЕСКА пацвярджае значнасць спадчыны Франці-шка Скарыны для беларускай, усходнеславянскай і ў цэлым еўрапейскай культуры, адзна-чылі ў бібліятэцы. Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Бе-ларусі Раман Матульскі прэ-зентаваў удзельнікам міжна-родны навуковы і выдавецкі праект па факсімільным аднаў-ленні кніжнай спадчыны Фран-цішка Скарыны і расказаў аб гісторыі рэалізацыі праекту. Ініцыятары і асноўныя выка-наўцы — Нацыянальная біблія-тэка Беларусі і Банк БелВЭБ. Зладжаная работа дала магчы-масць дасягнуць мэты — са-браць электронныя копіі раз-групаваных па ўсім свеце эк-земпляраў выданняў Франці-шка Скарыны і аднавіць іх у выглядзе калекцыі факсіміль-ных выданняў. Як вынік, на працягу пяці гадоў (з 2013 па 2017 год) свет убачыў 21 том унікальнага выдання. На ме-рапрыемстве прайшла цыры-монія дарэння шматтомнага факсімільнага выдання «Кніж-ная спадчына Францыска Ска-рыны» Нацыянальнай бібліятэ-цы Польшчы, бібліятэкам Уроцлаўскага і Ягелонскага ўніверсітэтаў. Намеснік ды-рэктара Нацыянальнай біблія-тэкі Аляксандр Суша выступіў з дакладам «Выданні Фран-цыска Скарыны ў дзяржаўных і прыватных зборах Беларусі і замежных краін». Таксама ў час сесіі прагучалі даклады па спадчыне Скарыны прадстаў-нікоў Расеі і Польшчы.

Удзельнікі сесіі атры-малі запрашэнне на міжнарод-ны кангрэс «500 гадоў беларус-кага кнігадрукавання» і выста-ўку «Францыск Скарына і яго эпоха», якія пройдуць у Мен-ску ў верасні.

НАША СЛОВА № 24 (1331), 14 чэрвеня 2017 г.

Панядзелак, Чэрвень 19, 2017 0

Гарадзенскія справаздачна -выбарчыя канферэнцыі ТБМ

11 чэрвеня ў Га-родні адбыліся справа-здачна-выбарчыя канфе-рэнцыі Гарадзенскай аб-ласной і Гарадзенскай гарадской арганізацый ТБМ, якія традыцыйна праводзяцца разам.

Былі заслуханы справаздачныя даклады старшыні абласной ар-ганізацыі Алеся Кроя і старшыні гарадской арга-нізацыі Аляксея Пяткеві-ча, справаздачы рэвізій-ных камісій, а таксама паведамленні з рэгіёнаў: Лідскі раён (Ста-ніслаў Суднік, Лявон Анацка, Сяргей Чарняк і Валеры Мінец) і Бераставіцкі раён А. Рамашкевіч.

У спра-ваздачных дакла-дах і паведамленнях з рэгіёнаў падымаліся пы-танні дзейнасці арганізацыі, гаварылася пра поспехі і няўдачы. Акрэсліліся дзве асноўныя праблемы і задачы Гарадзеншчыны — адкрыццё беларускамоўных гімназій у Гародні і Лідзе. Задача з аднаго боку цяжкая і невырашальная, калі ёй будзе займацца толькі ТБМ, і абсалютна вырашальная, калі да праблемы далучыцца дзяржава. І хоць устаноўку Мураўёва-вешаль-ніка пра рускага папа і рускагам настаўніка ў Беларусі так ніхто і не адмяніў, але трэба спа-дзявацца, што і нашыя ўлады нарэшце зразу-меюць важнасць беларускамоўнай адукацыі ў сістэме патрыятычнага выхавання і ў сістэме нацыянальнай бяспекі.

Былі абраныя Гарадзенская абласная рада ТБМ у складзе: А. Крой, І. Соркіна, В. Парфёненка, І. Буднік, А. Пяткевіч, І. Карня-люк, Л. Анацка, С. Тарасава, Т. Савенкава. Па-сля трох кадэнцый пакінуў пасаду старшыні Гарадзенскай абласной арганізацыі ТБМ Алесь Крой. Старшынём абраны Вітаўт Парфёненка. Алесь Крой абраны намеснікам старшыні.

У рэвізійную камісію абласной арга-нізацыі абраны: М. Жукевіч, Н. Кануннікава, Кракоціна.

Гарадзенская гарадская рада ТБМ аб-рана ў складзе: А. Пяткевіч, С. Тарасава, І. Ку-зьмініч, А. Місцюкевіч, К. Галота.

У рэвізійную камісію гарадской арга-нізацыі абраны: У. Хільмановіч, В. Сазонаў, Я. Трацяк.

Дэлегатамі на чарговы з’езд ТБМ у каст-рычніку 2017 года акрамя сяброў рэспублі-канскай Рады ТБМ (А. Крой, А. Пяткевіч, С. Тарасава, І. Буднік) абраны ад абласной арга-нізацыі: В. Парфёненка, Т. Савенкава, А. Рама-шкевіч. Ад гарадской арганізацыі дэлегатамі з’езду абраны І. Кузьмініч і Н. Кануннікава.

У “розным” песні на словы ў асноўным гарадзенскіх паэтаў выканаў слынны лідскі бард Сяржук Чарняк.

Наш кар.

Навіны Германіі. Максім Багдановіч перакладаў з нямецкай

Панядзелак, Снежань 19, 2016 0

Разам з Янкам Купалам, Якубам Коласам, іншымі пісьменнікамі-перакладчыкамі нашаніўскай пары Максім Багдановіч далучаецца да перакладу нямецкай паэзіі, у прыватнасці творчай спадчыны Генрыха Гайне і Фрыдрыха Шылера. Даследчык беларуска-нямецкіх літаратурных сувязей Уладзімір Сакалоўскі сцвярджае, што: “Вершы Г. Гайне захапілі аўтара «Вянка» жараснасцю лірычнага пачуцця, глыбокім пранікненнем у самыя інтымныя зрухі чалавечай душы, філасофскім зместам, вялікім гуманізмам, саркастычным выкрыццём людскіх заган, урэшце, дасканаласцю формы, меладычнасцю, блізкасцю да народнай песні”.

Навіны Германіі. Дзясяты тыдзень нямецкай мовы і культуры ў Берасці

Серада, Лістапад 9, 2016 0

З 17 па 27 кастычніка 2016 года ў горадзе над Бугам праходзіў Дзясяты тыдзень нямецкай мовы і культуры з вельмі насычанай праграмай мерапрыемстваў. Сёлета Тыдзень нямецкай мовы і культуры адзначае юбілей. Упершыню ён адбыўся 10 гадоў назад — у 2006 годзе.

— У першы год мы правялі толькі два мерапрыемствы і яшчэ не звалі гэта тыднем, — адзначыла настаўнік нямецкай мовы СШ  № 7 Карын Краус. — У наступным годзе ў нас ужо былі лектары Фонду імя Роберта Боша, валанцёры DAAD. Мы папрасілі дапамогі ў Берасцейскай абласной бібліятэкі імя Максіма Горкага.

Так мерапрыемства разраслося да маштабнай падзеі. На Тыдні нямецкай мовы выступалі беларускія паэты Алесь Разанаў, Віктар Жыбуль, Вера Аснач, Андрэй Хадановіч. Прыязджалі і госці з Германіі і Аўстрыі: напрыклад, аўстрыйскі пісьменнік Марцін Полак. Сёлета перад берасцейцамі выступіў таксама нямецкі журналіст Томас Файбель. Прайшлі і іншыя мерапрыемствы — як для школьнікаў, так і для студэнтаў і выкладчыкаў нямецкай мовы.

На заключных мерапрыемствах у межах Тыдня нямецкай мовы і культуры 26 кастрычніка, адбываліся адразу дзве майстэрні »Жыць у сяброўстве з прыродай, карыстаючыся ўзнаўляльнымі крыніцамі энергіі» — у сярэдняй школе № 7 і Берасцейскім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. А 27 кастрычніка ў абласной бібліятэцы імя Горкага прэзентаваны даклад »Храмавае свята, Майскае дрэва, Птушынае вяселле — абрады і звычаі паволжскіх немцаў 1763 года».

Акрамя таго, у межах Тыдня нямецкай мовы і культуры ў Берасці прайшлі такія тэматычныя сустрэчы як — »Моўны тэст OnDaF (DAAD)» нямецкай службы акадэмічных абменаў струдэнтаў, аўтарскія чытанні »LikeMe — кожны клік улічваецца», серыя семінараў і спеўных імпрэзаў.

Беларускае Радыё Рацыя.

На здымку: адна з арганізатараў тыдня Карын Краўс.

Як немцы прасоўваюць новыя тэхналогіі, і што робяць беларусы

Аўторак, Жнівень 2, 2016 0

(Заканчэнне. Пачатак у папяр. нумарах.)

 

Якія яны, нямецкія аграгарадкі

 

Нямецкая вёска і беларуская — кардынальна розныя. Там няма калгасаў і «начальства». Кожны сам пра сябе дбае, але кожны і добра мае.

Немагчыма ўявіць, каб па нямецкай вёсцы боўталіся п’яныя рабочыя.

Тут вёска — гэта месца для жыцця. Шмат хто працуе ў горадзе, але багата і фермераў.

У кожнай вёсцы ёсць свой бар і гатэльчык, дзе ёсць і вай-фай, і зычлівыя супрацоўнікі, і нумары, да якіх яшчэ не кожны гатэль у беларускім райцэнтры дацягне.

пакойк

Імкліва развіваецца агратурызм. І не сказаць, што ўсе нямецкія краявіды прыгажэйшыя за нашыя. Проста немцы бяруць сэрвісам і павагай да кліента.