НАША СЛОВА № 38 (1345), 20 верасня 2017 г.

Панядзелак, Верасень 25, 2017 0

Міжнародны кангрэс  і выстава «Францыск Скарына і яго эпоха»

Кульмінацыйным мо-мантам святкавання 500-год-дзя беларускага кнігадрука-вання стала правядзенне 14-15 верасня Міжнароднага кангрэсу ў Нацыянальнай біб-ліятэцы.

Ён быў арганізаваны Міністэрствам культуры і На-цыянальнай бібліятэкай  Бела-русі і праходзіў пад патра-натам ЮНЭСКА. У Менск прыехалі вядучыя спецыялі-сты бібліятэк, музеяў, архіваў, выдавецтваў, адукацыйных і навукова-даследчых устано-ваў з 24 краін. Цікавасць да мерапрыемства выказалі пісь-меннікі і кнігавыдаўцы, біб-ліёграфы і бібліятэкары, мас-такі і журналісты, прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій.

Ва ўступным слове вы-давецкую дзейнасць Франці-шка Скарыны ў еўрапейскім, славянскім і беларускім кан-тэксце прааналізаваў доктар філалагічных навук, член -ка-рэспандэнт НАН Беларусі Аляксандр Лукашанец. «Бела-рускае пісьменства мае працяг-лую традыцыю, а беларуская літаратурна-пісьмовая спад-чына — важная частка сусветнай культуры», — адзначыў ён.

НАША СЛОВА № 37 (1344), 13 верасня 2017 г.

Аўторак, Верасень 19, 2017 0

Менску – 950

9 верасня Менск свят-каваў 950-годдзе. Старшыня Менгарвыканкама Андрэй Шорац, перадае карэспандэнт БелТА, запрасіў усіх мінчукоў прыняць удзел у мерапрыем-ствах, якія праводзяцца 9-10 верасня. Сам ён наведаў гран-дыёзнае шоў фантанаў у парку Перамогі, падняўся ў неба на адным з аэрастатаў — удзель-нікаў Міжнароднага фэсту паветраплавання, адкрыў фэст гістарычнай рэканструкцыі.

Велізарны торт «Менск-950″ прадставілі на Фэсце хлеба, які праходзіць ля Палаца спорту. Як распавяла намеснік генеральнага дырэк-тара па вытворчасці КУП «Менскхлебпрам» Таццяна Акулава, ідэя спячы вялікі са-лодкі падарунак у гонар юбі-лею з’явілася ў траўні, з гэтага часу сталічныя кандытары пра-цавалі над увасабленнем яе ў жыццё. Вага выраба перавы-шае 250 кг, яго дыяметр — каля 4 м. Паспрабаваць незвычайны пачастунак маглі ўсе ахвотнікі — яго, як запэўнівалі канды-тары, хапіла на 2 500 чалавек. Удзел у стварэнні торта прыня-лі лепшыя кандытары сталіч-нага хлебазавода № 3.

Быў прведзены цэлы шэраг іншых самых розных мерапрыемстваў.

БелТА.

НАША СЛОВА № 36 (1343), 6 верасня 2017 г.

Аўторак, Верасень 12, 2017 0

Дні беларускага пісьменства

ў Полацку

Мерапрыемствы Дня беларускага пісьменства пра-ходзілі ў Полацку з 1 да 3 ве-расня. У самым старажытным  горадзе Беларусі святкавалі адразу тры святы: 500-годдзе беларускага кнігадрукавання, Дзень пісьменства і 1155-год-дзе горада

Намеснік Прэм’ер-міні-стра Васіль Жарко зачытаў прывітанне гасцям Дня бела-рускага пісьменства, накіра-ванае Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам.

Ад сябе асабіста віцэ-прэм’ер таксама звярнуўся да гасцей мерапрыемства, у тым ліку, каб павітаць тых, хто ад-мыслова прыбыў на святкаван-не з іншых дзяржаў.

Васіль Жарко, у пры-ватнасці, адзначыў, што Дзень беларускага пісьменства з’яў-ляецца амаль аднагодкам суве-рэннай і незалежнай Беларусі.

— Святкуючы Дзень бе-ларускага пісьменства, мы ад-даем даніну павагі ўсім тым, хто стварыў нашы дзяржаўнасць, культуру, адукацыю, высокі ўзровень нацыянальнага мас-тацтва, — сказаў ён.

Мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Павел, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі ў сваю чаргу выказаў меркаванне, што цяперашняе свята — гэта падстава для таго, каб азірнуц-ца на гістарычнае мінулае бе-ларускага народа і падумаць, што было б, калі б не было свя-тых роўнаапостальных Кірылы і Мяфодзія, першадрукара Францішка Скарыны. «Цяжка сабе ўявіць, але гэта падстава для разважання», — лічыць іерарх. На яго думку, гэтыя людзі, якія ўнеслі гэтакі важкі ўклад у беларускую гісторыю і культуру, далі такі зарад эне-ргіі, які і дагэтуль натхняе ін-шых на вялікія творчыя спра-вы.

— Хачу сказаць, што літаральна некалькі тыдняў та-му яшчэ адзін выдатны плод быў прынесены Беларускай праваслаўнай царквой нашаму народу. Больш за 25 гадоў нашы навукоўцы, лінгвісты, славісты, перакладчыкі праца-валі над перакладам кніг Свя-тога Пісання Новага Запавету. І сёння ў Полацку мы прэзента-валі Новы Запавет на сучаснай беларускай мове. Хачу ска-заць, што гэта таксама гістары-чная падзея, яшчэ адзін крок для таго, каб нашы людзі спаз-навалі Бога, вучыліся любіць адзін аднаго, маглі бачыць жыц-цё ў міры, згодзе і аднадумстве, — перакананы мітрапаліт Павел.

Ганаровымі гасцямі сё-летняга Дня пісьменства былі старшыня ТБМ Алег Трусаў і першы намеснік Алена Анісім.

Адкрыццё памятнага знака «Полацк — калыска бе-ларускай дзяржаўнасці» ста-лася адной з самых важных свя-точных імпрэзаў 2 верасня. Скульптар Уладзімір Піпін.

Адразу пасля адкрыцця каля памятнага знака адбылася яшчэ адна ўрачыстасць — цырымонія ўганаравання лаўрэата літаратурнай прэміі «Гліняны Вялес». Яна была заснаваная ў 1993-м годзе пісьменнікам Алесем Аркушам. Ёй уганароўваюцца аўтары беларускіх кніг, выдадзеных на працягу апошняга года. Селета лаўрэатам прэміі быў прызнаны Міхась Скобла.

БелТА, Радыё Свабода.

НАША СЛОВА № 34 (1341), 23 жніўня 2017 г.

Аўторак, Жнівень 29, 2017 0

Помнік У. Мулявіну ўсталявалі ў Менску

Помнік народнаму ар-тысту СССР і Беларусі, засна-вальніку ансамбля «Песняры» Ўладзіміру Мулявіну ўрачы-ста адкрылі сёння ў Менску. Вялікі музыка прадстаўлены прысутным з гітарай у руках. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі гарадскога выканаўчага камітэта, міні-стэрстваў і ведамстваў Белару-сі, адміністрацыі Свярдлоўскай вобласці Расіі.

Скульптурная кампазі-цыя ўпрыгожыла сталічны бу-львар Мулявіна. Доўга ішлі спрэчкі пра тое, дзе ўсё-такі яна павінна мясціцца — перад філармоніяй ці за ёй. Паколькі фасад будынка выходзіць на плошчу Якуба Коласа, дзе раз-мешчаны помнік класіку бела-рускай літаратуры, улады палі-чылі больш правільным увека-вечыць памяць заснавальніка ансамбля ў скверы, куды ён любіў прыходзіць адпачываць.

Выява абрана роднымі Ўладзіміра Мулявіна. У 2014 годзе помнік музыку быў ад-крыты на яго радзіме ў Екаця-рынбургу. Там жа зрабілі і скульптуру, якая ўпрыгожыла Менск. Яна стала свайго роду падарункам беларускай сталі-цы ад уральцаў.

Аўтарам скульптуры стаў Аляксандр Кострукоў, які асабіста ведаў Уладзіміра Му-лявіна. Упершыню яны суст-рэліся, калі скульптар быў яш-чэ маладым, а cам Мулявін і ансамбль яшчэ не былі насто-лькі папулярнымі. У інтэрв’ю БЕЛТА раней ён казаў:

— Такіх музыкаў, як Мулявін, не было і не будзе. Ён як месія для беларускага на-рода. Як улюбляюцца ў музы-каў, у мастакоў у вялікім сэнсе слова? Твае ўнутраныя струны і гукі павінны быць ва ўнісон з музыкай. А тое, што зайгралі «Песняры», запала ў душу многім — і ў Беларусі, і не толь-кі. Яны развіваліся па нара-стальнай і паступова скарылі ўсіх. Заспявалі па-беларуску шмат у чым дзякуючы «Песня-рам» і Мулявіну.

Як адзначыў міністр культуры Беларусі Барыс Святлоў, адкрываецца помнік вялікаму сыну Беларусі і Расіі, чалавеку, які стаяў ля вытокаў стварэння легендарнага ансам-бля «Песняры».

— Уладзімір Мулявін унёс неацэнны ўклад ва ўзбага-чэнне беларускай культуры. Творчасць музыкі прайшла выпрабаванне часам і служыць эталонам прафесійнага майстэ-рства, шчырасці выканання і душэўнасці. Доўгія гады пос-пехі, дасягнутыя неперасяж-ным майстрам сваёй справы, які ўмеў дзіўна тонка адчуваць і чуць музыку, будуць слу-жыць стымулам прафесійнага і асобаснага развіцця, — падкрэ-сліў ён.

Са знамянальнай падзе-яй павіншаваў мінчукоў часо-вы выканавец абавязкаў губе-рнатара Свярдлоўскай вобла-сці Яўген Куйвашаў.

— Уладзімір Георгіевіч Мулявін па характары і нара-джэнні — уралец, а па жыцці і творчым шляху — беларус. Му-лявін сам казаў пра сябе, што ў яго «дзве мовы», як два кры-лы ў птушкі, і гэта сапраўды так. Гэтай падзеяй і гэтым пом-нікам мы кажам адзін аднаму словы ўдзячнасці, аддаём да-ніну павагі ўнікальнаму чала-веку, які вельмі шмат зрабіў для нашых краін, дзякуючы якому беларускія песні пазнаў увесь свет, — сказаў Яўген Куй-вашаў.

БЕЛТА.

НАША СЛОВА № 33 (1340), 16 жніўня 2017 г.

Панядзелак, Жнівень 21, 2017 0

Святлана Алексіевіч:

Беларускай нацыянальнай ідэяй можа быць толькі пабудова нацыянальнай дзяржавы з нацыянальнай мовай

12 і 13 жніўня лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літара-туры Святлана Алексіевіч на-ведвала Гомельшчыну. Пер-шая сустрэча на зямлі, дзе пра-йшло юнацтва пісьменніцы, адбылася ў Гомельскім грамад-ска-палітычным цэнтры і была арганізавана, акрамя гэтага цэ-нтра, яшчэ і намаганнямі аб-ласных філіяў Беларускай аса-цыяцыі журналістаў і Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Святлану Алексіевіч у Гомелі чакалі. Яе сюды запра-шалі яшчэ да вядомай цырымо-ніі ў Швецыі. Але сустрэча ад-былася толькі цяпер. Прычым, гэта першая паездка нобелеў-скай лаўрэаткі ў рэгіён Бела-русі. Арганізатары спрабавалі зладзіць сустрэчу ў абласной бібліятэцы, але кіраўніцтва ўстановы адмовілася прымаць у сваіх сценах уладальніцу Но-беля, таму імпрэза прайшла ў дастаткова сціснутым фармаце.

У памяшканне, дзе ад-бывалася сустрэча, змясціліся не ўсе, шмат людзей назіралі відэатрансляцыю ў двары гра-мадска-палітычнага цэнтра і толькі потым мелі магчымасць падыйсці да пісьменніцы. На сустрэчы са Святланай Алексі-евіч былі не толькі жыхары абласнога цэнтра, але і людзі з Веткі, Рэчыцы, Калінкавіч, Ма-зыра і Менска.

Пачаў сустрэчу палі-тык Уладзімір Кацора. Ён па-цікавіўся меркаваннем Свят-ланы Алексіевіч наконт таго, ці праўдзівымі былі яе рэспан-дэнты ў кнігах, якія выйшлі з-пад пяра пісьменніцы ў савец-кія гады і ў першыя гады пасля знікнення СССР, і што змяніла б аўтарка ў тых кнігах з вышыні сёняшняга часу.

Пісьменніца асабліва адзначыла, што дакумент — гэта жывая рэч, якая змяняецца ра-зам з чалавекам, з часам.

НАША СЛОВА № 32 (1339), 9 жніўня 2017 г.

Аўторак, Жнівень 15, 2017 0

500 гадоў ад пачатку беларускага кнігадрукавання

Слаўны юбілей беларускай друкаванай кнігі адзначылі ў сталіцы

У Менску ўрачыстасці 500-годдзя кнігадрукавання распачаліся святой імшой ў кас-цёле св. Сымона і Алены, якую цэлебраваў Мітрапаліт Менскі і Магілёўскі Тадэвуш Кандру-севіч.

У сваім казанні ён ад-значыў:

— У гэтым годзе мы святкуем слаўны юбілей бела-рускага кнігадрукарства. Ката-ліцкі касцёл прымае ў гэтым актыўны ўдзел. 22 ліпеня ў Друі праходзіў мастацкі пленэр «Скарынер». 1 жніўня духоў-ную спадчыну асветніка аб-мяркавалі ў кангрэгацыі ай-цоў-марыянаў у Рыме. Восен-ню плануецца правядзенне на-вуковага сімпозіюму, прысве-чанага юбілею.

Францішак Скарына прэзентаваў сваю першую кні-гу 6 жніўня 1517 года, на свята Перамянення Пана, — сказаў Мітрапаліт Тадэвуш Кандру-севіч. — Біблія — гэта вечна жывое і дзейснае слова, дадзе-нае нам з мэтай змены нашага жыцця, нашага духоўнага пе-рамянення. Гэта асабліва важна зразумець  у сучасным свеце, калі чалавек ставіць сябе на месца Бога і ўстанаўлівае свае маральныя законы і этычныя нормы.

Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч падкрэсліў, што Біблія і сёння з’яўляецца су-светным бестселерам і заклікаў, каб яна стала настольнай кнігай беларусаў.

— У многіх яна ёсць у дамах, але запылілася. Прый-шоў час «адпыласосіць» Біблію гарачым імкненнем пазнаць яе. Няхай юбілей 500-годдзя кні-гадрукавання і духоўна-асвет-ніцкае свята ў гонар Францішка Скарыны стануць новым ім-пульсам вывучэння Бібліі, каб на яе падмурку наша краіна перамянялася і будавала шчас-лівую будучыню, — заклікаў іерарх каталіцкага касцёла.

Ля будынка Чырвонага касцёла адбылася навукова-ас-ветніцкая канферэнцыя. З пра-мовамі аб дзейнасці пачыналь-ніка кнігадрукавання выступілі духоўныя асобы, навукоўцы, грамадскія дзеячы.

— Біблія пачала друка-вацца з Псалтыра, з кнігі маліт-вы, — сказаў архімандрыт Сяр-гей Гаек. — У ёй Скарына бачыў крыніцу моцы хрысціянскага жыцця. Гэта быў хрысціянскі гуманіст, інспіраваны словам Божым і малітвай.

Ігар Уладзіміравіч Мі-хайлаў, старшыня Біблійнага Таварыства адзначыў не толькі адукаванасць, энцыклапедыч-ныя веды Францішка Скары-ны, але і духоўную мэту, якая ім кіравала: пакінуць назаўсё-ды народу вечную і невычэрп-ную мудрасць.

Страшыня беларуска-га клуба «Сябрына» ў Літве спадар Стэх, расправёў пра святкаванне 500-годдзя бела-рускага кнігадрукавання ў Вільні.

Доктар гістарычных навук Іван Саверчанка падкрэ-сліў тры асноўныя моманты значымасці скарынаўскай дзей-насці. Выданнем Бібліі перша-друкар заклікаў шанаваць Бога — Стваральніка ўсяго існага све-ту і вывучаць законы, пакла-дзеныя ў аснову ўсяго створа-нага. Па-другое, ён заклікаў цаніць і развіваць асобу чала-века, як вяршыню ўсяго ства-рэння. Па-трэццяе, ён надаў увагу развіццю талентаў асо-бы, каб «дасканалы быў чала-век Божы».

— Дзейнасць філосафа, асобы эпохі Адраджэння Фран-цішка Скарыны з’яўляецца прынцыпам гуманітарных гра-мадстваў усяго свету, — адзна-чыў Іван Саверчанка.

Паэт Алесь Разанаў, які зрабіў паэтычныя пераклады прадмоваў Ф. Скарыны, пад-крэсліў, што асветнік выкладаў людзям навуку Хрыстову і вучыў цаніць Боскі пачатак у чалавеку.

Пра даследванні Ска-рынаўскай спадчыны распавёў намеснік дырэктара Нацыяна-льнай бібліятэкі па навуковай працы Алесь Суша.

Старшыня ТБМ Алег Трусаў зра-біў экскурс ў гістарыч-ную эпоху, у якую жыў Ф. Скарына. Каб праця-гваць справу Франці-шка Скарыны старшы-ня грамадскай аргані-зацыі заклікаў 25 гадзін у суткі размаўляць па-беларуску з сям’ёй і ка-легамі.

Праз друкава-нае слова беларусы здолелі не толькі да-лучыцца да інтэлекту-альнай традыцыі свету, але і заявіць пра сябе. Скарына зрабіў крок да таго значэння, якое беларусы маюць у куль-турным сусветным развіцці, — адзначалі навукоўцы.

У дольнай зале касцёла распачала дзейнасць выстава твораў беларускіх мастакоў на скарынаўскую тэму. Тут прад-стаўлены працы Міколы Купа-вы, Алеся Марачкіна, Віктара Крука, Алы Губарэвіч і іншых.

У Менскім Палацы ма-стацтваў 5 жніўня была разгор-нута выстава моладзёвай і дзі-цячай творчасці «Францыск Скарына — наш лёс, наша міну-лае, наша будучыня».

(У наступных нумарах мы прапануем вам інтэрв’ю з сучаснымі даследчыкамі Ска-рынаўскай спадчыны.)

Эла Дзвінская,

фота аўтара.

 

НАША СЛОВА № 31 (1338), 2 жніўня 2017 г.

Панядзелак, Жнівень 7, 2017 0

6 жніўня — 500 гадоў ад пачатку беларускага кнігадрукавання

6 жніўня 1517 г. Францішак Скарына

выдаў першую друкаваную беларускую

кнігу — «Псалтыр».

У гэты сам дзень адзначаецца дзень беларускага кнігадруку.

У Друі завяршыўся дзевяцідзённы мастацкі пленэр «Скарынэр»

У Друі на Браслаўш-чыне завяршыўся дзевяцідзён-ны мастацкі пленэр «Скары-нэр». У гэтым годзе ў ім пры-нялі  удзел каля 40 мастакоў з Беларусі, Расеі ды Галандыі. Пленэр быў прысвечаны 500-годдзю выдання беларускай Бібліі Францішкам Скарынам. Па словах  аднаго з арганіза-тараў пленэру, ксендза Сяргея Сурыновіча, стварыць для ма-стакоў скарынаўскую атмас-феру дапамаглі  Юры Ўсціно-віч з Менска і Вячаслаў Дзміт-ровіч з Глыбокага.

— Спадар Юрый Усці-новіч — гэта гісторык, рэкан-структар сярэднявечнай бела-рускай вопраткі. Ён адмысло-ва прыехаў сюды, яго пісалі, бо ягоны твар вельмі ўніверсаль-ны і, як мастакі палічылі, з яго-ным тварам можна працаваць і шукаць вобразы Скарыны. Майстар з Глыбокага прывёз рэканструяваны станок Гу-тэнберга. Ён зараз усталяваны ў касцёле і на ім можна друка-ваць.

І вось, станок, Скарына ў адноўленых, рэканструява-ных вопратках сярэднявечча ажыў тут, у Друі, ажыў на па-лотнах. Думаю, гэтая тэма да-статкова раскрыта, бо многія мастакі звярнуліся да слова, да кнігі. Падчас пленэру для мас-такоў і гасцей парафіі Святой Тройцы ў Друі праводзіліся творчыя вечарыны з гісторы-камі, пісьменнікамі, музыкамі. За гэты час Друю наведалі Вік-тар Сямашка, Адам Глобус, Уладзімір Някляеў, Вольга Акуліч, Міхаіл Рубін, N.R.M. ды іншыя. Дыпломы ўдзельні-кам пленэру ўручыў віцебскі біскуп Алег Буткевіч. Імпрэза скончылася вернісажам у Друі. Потым выстава пераедзе ў менскі Чырвоны касцёл.

Таццяна Смоткіна,

Радыё Рацыя

НАША СЛОВА № 30 (1337), 26 ліпеня 2017 г.

Аўторак, Жнівень 1, 2017 0

27 ліпеня 1990 года прынята Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі

 

Ключавы дакумент, які абвясціў аб незалежнасці Беларусі ад СССР, Дэкларацыя, быў прыняты Вярхоўным Саветам БССР 27 ліпеня 1990 года і набыў канстытуцыйную сілу 25 жніўня 1991 года. Дзень прыняцця Дэкла-рацыі з 1991 па 1996 гг. адзначаўся як Дзень незалежнасці Беларусі.

Згодна з Дэкларацыяй, Беларусь абвяшчалася суверэннай дзяржавай, «якая ўсталявана на аснове ажыццяўлення беларускай нацыяй яе неад’емнага права на самавызначэнне, дзяржаўнасці беларускай мовы, вяршэнства народа ў вызначэнні свайго лёсу» (арт. 1). Вышэйшай мэтай суверэнітэту прызнавалася забеспячэнне свабоднага развіцця і дабрабыту грамадзян рэспублікі. Носьбітам суверэнітэту краіны і адзінай крыніцай дзяржаўнай улады абвяшчаўся беларускі народ.

У адпаведнасці са зместам Дэкларацыі з дня яе прыняцця на тэрыторыі рэспублікі абвяшчалася вяршэнства Канстытуцыі і законаў Беларускай ССР, паўната ўлады рэспубліканскіх дзяржаўных органаў на ўсёй тэрыторыі краіны, самастойнасць і незалежнасць Беларусі ў міжнародных зносінах. Па сутнасці гэта азначала спыненне дзейнасці на Беларусі саюзных законаў.

НАША СЛОВА № 29 (1336), 19 ліпеня 2017 г.

Панядзелак, Ліпень 24, 2017 0

Беларусы ўсіх краёў, яднайцеся!

15-16 лiпеня ў Менску праходзiў   VII з’езд беларусаў свету МГА ЗБС «Бацькаўш-чына».

15 лiпеня з’езд распа-чаў дзейнасць  у адукацыйным цэнтры IBB. На радзiму пры-ехалi 163 дэлегаты з 20 краiнаў замежжа. З уступным словам да прысутных звярнуўся ака-дэмiк НАН Р.Г. Гарэцкi. Пры-вiтаннi з’езду прыслалi Iвонка Сурвiла з Канады, а таксама  Беларускi iнстытут навукi i ма-стацтва з Нью-Ёрка. Форум быў адметны тым, што на iм прысутнiчалi прадстаўнiкi дзя-ржаўных структур: мiнiстэрст-ва замежных справаў, мiнiстэр-ства культуры i мiнiстэрства iнфармацыi. Паседжанне наве-далi амбасадары Вялiкабры-танii, Украiны i iншых дзяр-жаваў.

«Будзе пакладзены но-вы iмпульс супрацоўнiцтву бе-ларусаў з  iх суродзiчамi з да-лёкага i блiзкага замежжа, пра-цягнуты ўсебаковы дыялог», — запэўнiлi арганiзатары з’езду. Падзея аб’яднала ў агульных мэтах прадстаўнiкоў розных па-лiтычных платформаў i погля-даў, розных рэлiгiйных канфе-сiй, суполак i арганiзацый.

Мiнiстр замежных справаў Уладзiмiр Макей пад-крэслiў, што ўсiх прысутных аб’ядноўвае любоў да Беларусi, яе культуры i традыцый. Ма-кей заклiкаў прадстаўнiкоў ды-яспары працаваць разам на карысць беларусаў у сацыяль-ных праграмах, у галiне аховы здароўя, сферах культуры, турызму i спорту. Ён нагадаў пра закон » Аб беларусах за-межжа», якi быў прыняты ў 2014 годзе. Намеснiк мiнiстра iнфармацыi Васiль Чэрнiк па-дзякаваў замежным дэлегатам з’езду за тое, што яны не згубi-лi повязi з Бацькаўшчынай, захавалi сваю iдэнтычнасць i спрыялi культурнаму супра-цоўнiцтву.

З актуальным дакладам выступiў доктар гiстарычных навук Валянцiн Голубеў, су-працоўнiк інстытут гiсторыi НАН. Ён ацанiў выступленне прадстаўнiкоў дзяржавы як па-зiтыўны сiгнал з вышэйшых iн-станцый з клопатам пра аба-рону незалежнасцi краiны.

НАША СЛОВА № 28 (1335), 12 ліпеня 2017 г.

Панядзелак, Ліпень 17, 2017 0

Віншуем беларусаў усяго свету з сёмым з’ездам, які пройдзе

15–16 ліпеня 2017 года ў Менску

Сёмы з’езд беларусаў свету адбудзецца 15-16 ліпеня 2017 года ў Менску. Дату і месца правядзення зацвердзіла Малая Рада Згуртавання бела-русаў свету “Бацькаўшчына” на паседжанні, якое адыблося 15 снежня. Таксама Рада пры-няла шэраг важных рашэнняў, сярод якіх найпершае – вызна-чэнне тэмы З’езду: “Беларус-кая нацыя, беларуская дзяр-жаўнасць, беларускае замеж-жа – выклікі сучаснасці і стра-тэгія развіцця”.

Гэтая тэма дазваляе засяродзіць увагу на праблеме захавання дзяржаўнага суве-рэнітэту Беларусі, што ў святле геапалітычных працэсаў апо-шняга часу набывае ўсё боль-шую актуальнасць, а таксама разгледзець па-ранейшаму на-дзённыя праблемы, звязаныя са слабай нацыянальнай ідэн-тычнасцю як сярод беларусаў замежжа, гэтак і ў самой Бела-русі. Важным аспектам працы З’езду стане выпрацоўка рэка-мендацый адносна практычных крокаў для паглыблення ўза-емадзеяння паміж Беларуссю і беларусамі замежжа.

Як вядома, З’езды бела-русаў свету ладзяцца ЗБС “Ба-цькаўшчына” раз на чатыры гады, пачынаючы ад 1993 года. І кожны з’езд рабіўся важнай падзеяй, этапам у развіцці ста-сункаў паміж Беларуссю і бела-русамі замежжа. Менавіта з іні-цыятывы Згуртавання, агуча-най на Трэцім з’ездзе, пачалі фарміравацца прапановы для законапраекту “Аб беларусах замежжа” і дзяржаўнай прагра-мы “Беларусы ў свеце”. З пры-няццем гэтага закона ў 2014 го-дзе быў юрыдычна замацава-ны статус “беларус замежжа” і закладзена заканадаўчая база для супрацоўніцтва з беларус-кай дыяспарай, якую цяпер трэба пашыраць і напаўняць практычнымі крокамі.

Чакаецца, што прапа-новы адносна ўзаемадзеяння беларускай дыяспары і Бела-русі будуць абмеркаваныя як на пленарным пасяджэнні, так і падчас працы секцый. На сён-ня Малая Рада зацвердзіла 4 секцыі, з якіх Вялікая Рада (куды ўваходзяць прадстаўнікі і кіраўнікі беларускіх арганіза-цый у замежжы) абярэ тры.

На галасаванне Вялікай Рады вынесены наступныя тэ-мы секцый:

  1. Гістарычныя карані беларускай дзяржаўнасці.
  2. Беларуская дыяспа-ра і Беларусь: стратэгія ўзаема-дзеяння ў сучасных умовах.
  3. Беларуская мова і культура як падмурак дзяр-жаўнай незалежнасці.
  4. Хрысціянства ў Бе-ларусі ў святле 500-годдзя выдання Бібліі Скарыны.

Малая Рада даручыла Управе сфармаваць Арганіза-цыйны камітэт і Працоўную групу па падрыхтоўцы Сёмага з’езду беларусаў свету, а так-сама вызначыць нормы прад-стаўніцтва дэлегатаў. Дзеля вы-святлення найбольш важных надзённых пытанняў, якія хва-лююць арганізацыі беларусаў замежжа, было вырашана пра-весці апытанне, у якім сабраць прапановы, скіраваныя як да беларускай дзяржавы, так і да грамадскасці. Анкеты будуць дасланыя ў шматлікія белару-скія суполкі за мяжой. Каб улі-чыць меркаванне як мага больш шырокага кола тых, хто займаецца беларускай справай па ўсім свеце, неўзабаве на сайце “Бацькаўшчыны” з’явіц-ца электронная форма апы-тання.

За падрабязнасцямі падрыхтоўкі да Сёмага з’езду беларусаў свету сачыце на сай-це zbsb.org.

Інфармацыйны цэнтр

МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.