НАША СЛОВА № 46 (1353), 15 лістапада 2017 г.

Панядзелак, Лістапад 20, 2017 0

ДЗЯДЫ – 2017

У Менску адбыліся традыцыйныя шэсце і мітынг у Лошыцкім яры, дзе ў 30 — 40-х гадах мінулага стагоддзя ад-бываліся масавыя расстрэлы. Мерапрыемства арганізавала Кансерватыўна-Хрысціянскай партыя БНФ. Яно было да-зволена Менгарвыканкамам. Людзі ішлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, сцягамі КХП-БНФ з транспарантамі «Дзя-ды», «Малітва за Беларусь» і «Малітва за беларускі народ».  У Лошыцкі яр прыйшло каля 50 чалавек са сцягамі, знічамі, кветкамі. Намеснік старшыні Кансерватыўна-Хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі, выступаючы на мітынгу, пад-крэсліў неабходнасць памятаць пра злачынствы, якія адбы-валіся на беларускай зямлі ў сталінскія часы.

— Кожны год мы прыхо-дзім сюды, нягледзячы на любое надвор’е. Што б там не адбы-валася, мы тут. Гэта вельмі до-бра. Гэта значыць, мы жывём. Жыве нашая нацыя. Выходзяць маладыя людзі. Бачылі сёння маленькую дзяўчынку, якая прыйшла сюды з бабуляй. Яна ўжо ў сваім узросце разумее, што памяць — гэта вельмі важны чыннік чалавечага існавання. Бо чалавек, калі ён не памятае, калі ён не паважае папярэднія пакаленні, — цяжка назваць у поўным сэнсе такога чалавека чалавекам. А нацыя, якая за-бывае, не мае перспектыў. І таму тыя, хто хоча знішчыць беларускую нацыю, робяць стаўку на бяспамяцтва. Нам нельга забываць аб нашай трагічнай гісторыі, — падкрэ-сліў Беленькі.

На мітынгу зачыталі зварот лідара КХП-БНФ Зяно-на Пазняка, у якім ён распавёў аб расстрэлах у Лошыцкім яры і ў іншых месцах Беларусі і ўвогуле аб рэпрэсіях, якія нанеслі вялізарныя страты беларускаму народу.

Генадзь Барбарыч, Беларускае Радыё Рацыя.

 

НАША СЛОВА № 45 (1352), 8 лістапада 2017 г.

Панядзелак, Лістапад 13, 2017 0

13 лістапада — Дзень беларускай школы

Як і абяцалася на з’ездзе, за кошт ведамаснай падпіскі для школ колькасць падпісчыкаў у лістападзе значна вырасла і дасягнула прывычнага некалі акрэсу “каля тысячы”. Нажаль, самастойна толькі Менск павялічыў падпіску на 9 чалавек, а Орша чамусьці на 5 чалавек знізіла. Таму задача арганізацый -працягваць працу з сябрамі ТБМ. Лозунг “Падпісаўся сам — падпішы суседа” актуальны як ніколі.

Кастрычнік Лістапад

Берасцейская вобласць:

Баранавічы р.в.       17    17

Бяроза р.в.                8      8

Белаазёрск р.в.         1      1

Бярэсце гор.             6      6

Ганцавічы р.в.          —     18

Драгічын р.в.           —       —

Жабінка р.в.             —       —

Іванава р.в                1       1

Івацэвічы р. в.          4       4

Камянец р.в.             1       1

Кобрын гор.             2       2

Лунінец гор.             2       2

Ляхавічы р.в.            1       1

Маларыта р.в.          1       1

Пінск  гор.                8       6

Пружаны р.в.           7     19

Столін р.в.                —       —

Усяго:                     69     87

НАША СЛОВА № 44 (1351), 1 лістапада 2017 г.

Аўторак, Лістапад 7, 2017 0

Выкарыстоўваць усе магчымасці, каб беларуская мова стала рэальна дзяржаўнай

29 кастрычніка ў аду-кацыйным цэнтры Ёханеса Раў у Менску адбыўся XIII спра-ваздачна-выбарчы з’езд ГА «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны». На-ша грамадская арганізацыя, якая абараняе родную мову як нацыянальную каштоўнасць, сёння налічвае 6400 сяброў у розных рэгіёнах краіны і цягам году мае свайго прадстаўніка ў Парламенце Рэспублікі Бела-русь. Актыўнымі сябрамі ТБМ з’яўляюцца пісьменнікі, выкладчыкі беларускай мовы школ і ВНУ краіны, прафесура сталічных і рэгіянальных уні-версітэтаў, вучоныя, мастакі і іншыя прадстаўнікі нацыяна-льнай інтэлігенцыі. XIII з’езд ушанавалі сваёй прысутнасцю і выступленнямі амбасадар Ук-раіны Ігар Кізім і амбасадар Чэхіі Мілан Экерт. Падтрымку дэлегатам з’езду выказаў ста-ршыня партыі БНФ Рыгор Ка-стусёў. Даслаў пісьмовае ві-танне Роберт Райлі, Павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Бела-русь.

На працягу 19 гадоў арганізацыю узначальваў кан-дыдат гістарычных навук Алег Анатольевіч Трусаў, які пера-няў паходню любові да родна-га слова ад слынных паэтаў- Ніла Гілевіча і Генадзя Бураў-кіна. 29 кастрычніка ён перадаў свае паўнамоцтвы спадарыні Алене Анісім, якая была абра-на большасцю галасоў дэлега-таў з’езда. Сябры ТБМ падзя-кавалі Алегу Трусаву за шматгадовую плённую дзей-насць і пакінулі за ім тытул га-наровага старшыні.

НАША СЛОВА № 43 (1350), 25 кастрычніка 2017 г.

Аўторак, Кастрычнік 31, 2017 0

Пад расцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі…» у Швейцарыі адкрылі помнік Касцюшку

21 кастрыч-ніка ў Швейцарыі ў горадзе Залатурн адкрылі помнік Та-дэвушу Касцюш-ку. Мясцовыя бе-ларусы прыйшлі на адкрыццё з бел-чы-рвона-белым сця-гам і расцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзяч-ных суайчыннікаў».

Ініцыятыва ўшанавання героя Беларусі, Польш-чы і ЗША належыць швейцарскім бела-русам. Аднак напя-рэдадні адкрыцця адбыўся канфлікт. Польская амбасада выступіла супраць надпісу на шыльдзе: «Выбітнаму сыну Беларусі ад удзячных суайчыннікаў». У выніку гэты тэкст так і не з’яві-ўся на шыльдзе, аднак белару-сы прыйшлі на адкрыццё пом-ніка з расьцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзячных су-айчыннікаў» на беларускай і нямецкай мовах.

Помнік асвяціў айцец Сяргей Стасевіч з Лондана.

На адкрыцці помніка прысутнічалі дыпламаты Бела-русі, Польшчы і Літвы, дырэк-тарка сядзібы-музея Касцюшкі ў Косаве (Івацэвіцкі раён) На-талля Сушко.

 Дзмітры Гурневіч.

Фота Аляксандра Сапегі.

НАША СЛОВА № 42 (1349), 18 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 23, 2017 0

Лабадзенка пачаў збор сродкаў на помнік Касцюшку ў Беларусі

Ахвяраваць на першы ў Беларусі помнік Тадэвушу Касцюшку можа любы ахвот-ны на платформе «Талака». Каб помнік з’явіўся, неабходна сабраць 11 тысяч рублёў. Уста-ляваць яго плануюць у Мера-чоўшчыне, дзе нарадзіўся на-цыянальны герой Беларусі.

Ініцыяваў збор срод-каў Глеб Лабадзенка. На яго думку, гэта самая правільная рэакцыя беларусаў на скандал вакол помніка Касцюшку ў Швейцарыі.

— Самае рацыянальнае зерне, якое прагучала ва ўсіх гэтых сварках вакол помніка ў Швейцарыі, у тым, што не трэба шукаць ворагаў, а трэба самім ушаноўваць сваіх герояў, — ка-жа Глеб Лабадзенка. — Мы самі вінаватыя, што ў Беларусі няма ніводнага помніка Касцюшку, але гэта тое, што заўжды можна выправіць.

Адзін з двух бюстаў Касцюшкі стаіць на тэрыторыі амерыканскай амбасады ў Ме-нску. Другі — у вёсцы Малыя Сяхновічы, дзе месцілася ся-дзіба Касцюшкаў. Ёсць памят-ны валун у Мерачоўшчыне.

— Калі я сёння з раніцы пазваніў дырэктарцы музея ў Мерачоўшчыне і агучыў ідэю паставіць помнік Касцюшку, яна сказала: «Вы, напэўна, пра-чыталі мае думкі», — працягвае Глеб. — Дэлегацыю ад іх музея якраз запрасілі на адкрыццё помніка Касцюшку ў Залатур-не, і яны абмяркоўвалі, як бы-ло б добра, каб у іх таксама ад-крылі такі помнік. Дырэктарка дадала, што з раённым кіраў-ніцтвам таксама калісьці ўжо абмяркоўваліся такія ідэі, але, зразумела, вельмі часта ўсё ўпі-раецца ў грошы. Я перакананы, што не трэба нікога папракаць: ні музей, ні ўлады, ні Міні-стэрства культуры — нікога. Бо такія помнікі павінны быць на-роднымі. Калі мы ганарымся, што наша зямля дала такога чалавека свету, як Тадэвуш Касцюшка, гэта значыць, кож-ны павінен даць па капейцы, па рублю на гэты помнік.

Скульптар Генік Лойка ўжо прыкінуў, як можа вы-глядаць такі помнік і што будзе каштаваць ён тыя 11 тысяч ру-блёў. За першыя паўтара дні была сабрана ўжо палова су-мы.

Паводле СМІ.

НАША СЛОВА № 41 (1348), 11 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 16, 2017 0

Дарагія сябры “Нашага слова”!

У гэтым квартале адбылося павелічэнне колькасці падпісчыкаў. З верасня часткова з’явілася ведамасная падпіска для некаторых раёнаў, недзе папрацавалі арганізацыі ТБМ, недзе пры наяўнасці жывых арганізацый падпіска яшчэ знізілася. Можна адзначыць працу арганізацый у Баранавічах, Оршы, Гародні, Салігорску. Але пры тым павялічылася колькасць раёнаў, дзе не выпісваюць ні адной газеты.

НАША СЛОВА № 40 (1347), 4 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 9, 2017 0

XVIII з’езд Партыі БНФ і

XV з’езд ГА БНФ “Адраджэньне”

30 верасня ў Менску прайшоў чарговы 18-ты спра-ваздачна-выбарчы з’езд Пар-тыі БНФ і 15-ты з’езд ГА БНФ “Адраджэньне”. У ім прыня-лі ўдзел 163 дэлегаты са 192 абраных.

З вітальным словам да з’езду выступіла першы наме-снік старшыні ТБМ, дэпутат Палаты Прадстаўнікоў Нацыя-нальнага Сходу Рэспублікі Бе-ларусь Алена Анісім, было зачытана прывітанне старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.

Са справаздачай вы-ступіў старшыня партыі Аляк-сей Янукевіч. Дэлегаты далі здавальняючую ацэнку працы мінулага складу кіраўніцтва.

На пасаду кіраўніка па-ртыі былі вылучаны 6 канды-датаў. Гэта Рыгор Кастусёў, на-меснік старшыні партыі, Воль-га Дамаскіна з Наваполацка, менскія сябры партыі Васіль Астроўскі, Ілля Дабратвор, Алесь Таўстыка, а таксама Аля-ксандр Страх з Магілёва. Наме-снік старшыні партыі Ігар Ля-лькоў, які раней заяўляў аб намеры балатавацца, зняў сваю кандыдатуру на карысць Во-льгі Дамаскінай.

Старшынём Партыі БНФ  быў абраны Рыгор Кас-тусёў — ён набраў 107 галасоў. Намеснікамі яго абраны Юры Лукашэвіч, Аляксей Янукевіч, Вадзім Саранчукоў, Зміцер Салошкін, Аляксандр Стра-льцоў. Зала сустрэла такі вы-бар апладысментамі. За стар-шыню Наваполацкай раённай арганізацыі Вольгу Дамаскіну прагаласавалі 32 дэлегаты, за прадпрымальніка Ілью Дабра-твора — 11, за бізнесмена Васіля Астроўскага — сем, за прад-прымальніка Алеся Талстыку і магілёўскага актывіста Аляк-сандра Страха — па два.

У выніку таемнага га-ласавання з 66 вылучаных асо-баў быў абраны кіраўнічы ор-ган партыі — Сойм у складзе 51 сябра Сойму (разам са ста-ршынём і намеснікамі старшы-ні). Была таксама сфармавана рэвізійная камісія ў складзе 5 чалавек, старшынём рэвізій-най камісіі абраны на яе пер-шым паседжанні Алесь Каліта.

З’езд Партыі БНФ,  раз-гледзеў таксама пытанне кан-дыдата ў прэзідэнты ад партыі на выбарах-2020. Удзельнікі прынялі рашэнне, што на да-дзеным этапе ад партыі будзе вылучаны не адзін, а некалькі кандыдатаў, якія ў будучыні вырашаць, хто з іх найбольш годны.

Былі вылучаны шэсць кандыдатур. Рыгор Кастусёў, Вольга Дамаскіна, Алесь Стра-льцоў, Васіль Астроўскі ўзялі самаадвод. У выніку засталіся толькі два прэтэндэнты: былы старшыня партыі Аляксей Янукевіч і юрыст з ЗША Юрась Зянковіч.

Менавіта за іх галаса-валі ўдзельнікі з’езду. За Яну-кевіча прагаласавалі 110 дэ-легатаў (ён абраны кандыдатам №1), за Зянковіча — 76 (кан-дыдат №2).

Аляксею Янукевічу 41 год, ён жыве ў Менску. Юрасю Зянковічу праз месяц будзе 40, ён пераважна цяпер жыве ў ЗША (паміж Нью-Ёркам і Ка-ларада).

З’езд прыняў шэраг заяваў “Аб святкаванні  100-годдзя абвяшчэння незалеж-насці Беларускай Народнай Рэспублікі”, “Падтрымка бе-ларускай мовы, адукацыі і культуры – гарантыя ўстой-лівасці беларускай дзяржаў-насці”, “Будучыня краіны – Міжмор’е!”, “Саюз з Крамлём – камень на шыі беларускай дзяржаўнасці”, “Нюрнберг над камунізмам – ніколі не позна!”

З’езд ГА БНФ “Адра-джэньне” зацвердзіў кіраўні-цтва аб’яднання ў тым жа скла-дзе, што і для Партыі БНФ.

Паводле СМІ.

НАША СЛОВА № 39 (1346), 27 верасня 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 2, 2017 0

26 верасня — Еўрапейскі дзень моў

Цёплыя вечары…

… ды халодныя ранкі

Трэба сказаць, што ўсе мерапрыемствы традыцыйнай культуры, што ладзяцца ў нас на Лідчыне, праходзяць вельмі душэўна і шчыра. Не выклю-чэнне і адкрыты рэгіянальны фестываль песеннага фальк-лору памяці Земавіта Фядэц-кага «Цёплыя вечары… ды халодныя ранкі…», які пра-йшоў у мінулыя выхадныя ў філіяле «Мажэйкаўскі Дом ку-льтуры» ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».

Земавіт Фядэцкі нара-дзіўся 22 жніўня ў 1923 у ма-ёнтку Лебяда, непадалёк Ма-жэйкава. У цяжкія часіны вайны жыў у вёсцы Феліксава,  у сям’і свайго сябра Ўладзіміра Ма-льца. Ён працаваў з ім у полі, дапамагаў будаваць новую хату, хадзіў на вячоркі, на вя-селлі, на талокі, на хрысціны і на хаўтуры, дужаўся з хлопцамі на ігрышчах, танцаваў з па-ненкамі на вечарынах, а потым запісваў у сшытак песні фелік-саўскіх сялян, не ведаючы, ці будзе з гэтага запісу нейкі спа-жытак і ці здолее ў будучым надрукаваць свой зборнік.

НАША СЛОВА № 38 (1345), 20 верасня 2017 г.

Панядзелак, Верасень 25, 2017 0

Міжнародны кангрэс  і выстава «Францыск Скарына і яго эпоха»

Кульмінацыйным мо-мантам святкавання 500-год-дзя беларускага кнігадрука-вання стала правядзенне 14-15 верасня Міжнароднага кангрэсу ў Нацыянальнай біб-ліятэцы.

Ён быў арганізаваны Міністэрствам культуры і На-цыянальнай бібліятэкай  Бела-русі і праходзіў пад патра-натам ЮНЭСКА. У Менск прыехалі вядучыя спецыялі-сты бібліятэк, музеяў, архіваў, выдавецтваў, адукацыйных і навукова-даследчых устано-ваў з 24 краін. Цікавасць да мерапрыемства выказалі пісь-меннікі і кнігавыдаўцы, біб-ліёграфы і бібліятэкары, мас-такі і журналісты, прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій.

Ва ўступным слове вы-давецкую дзейнасць Франці-шка Скарыны ў еўрапейскім, славянскім і беларускім кан-тэксце прааналізаваў доктар філалагічных навук, член -ка-рэспандэнт НАН Беларусі Аляксандр Лукашанец. «Бела-рускае пісьменства мае працяг-лую традыцыю, а беларуская літаратурна-пісьмовая спад-чына — важная частка сусветнай культуры», — адзначыў ён.

НАША СЛОВА № 37 (1344), 13 верасня 2017 г.

Аўторак, Верасень 19, 2017 0

Менску – 950

9 верасня Менск свят-каваў 950-годдзе. Старшыня Менгарвыканкама Андрэй Шорац, перадае карэспандэнт БелТА, запрасіў усіх мінчукоў прыняць удзел у мерапрыем-ствах, якія праводзяцца 9-10 верасня. Сам ён наведаў гран-дыёзнае шоў фантанаў у парку Перамогі, падняўся ў неба на адным з аэрастатаў — удзель-нікаў Міжнароднага фэсту паветраплавання, адкрыў фэст гістарычнай рэканструкцыі.

Велізарны торт «Менск-950″ прадставілі на Фэсце хлеба, які праходзіць ля Палаца спорту. Як распавяла намеснік генеральнага дырэк-тара па вытворчасці КУП «Менскхлебпрам» Таццяна Акулава, ідэя спячы вялікі са-лодкі падарунак у гонар юбі-лею з’явілася ў траўні, з гэтага часу сталічныя кандытары пра-цавалі над увасабленнем яе ў жыццё. Вага выраба перавы-шае 250 кг, яго дыяметр — каля 4 м. Паспрабаваць незвычайны пачастунак маглі ўсе ахвотнікі — яго, як запэўнівалі канды-тары, хапіла на 2 500 чалавек. Удзел у стварэнні торта прыня-лі лепшыя кандытары сталіч-нага хлебазавода № 3.

Быў прведзены цэлы шэраг іншых самых розных мерапрыемстваў.

БелТА.