НАША СЛОВА № 15 (1426), 10 красавіка 2019 г.

Серада, Красавік 17, 2019 0

ЗНАК  БЯДЫ

4 красавіка зранку ў Курапатах знеслі 70 крыжоў і пачалі ўсталёўваць плот. Улады сцвярджаюць, што крыжы паставілі незаконна. Крыжалом, учынены ў Вялікі пост для ўсіх хрысціянскіх канфесій Беларусі, выклікаў шырокі пратэст грамад-скасці краіны.

 

“Дурасцю і злачынствам перад памяццю продкаў” назвала гэты акт вандалізму дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня ТБМ Алена Анісім

 

— Я не ведаю і не магу дазнацца, ці гэта хто з самага верху падаў такі загад, ці гэ-та проста ініцыятыва дроб-ных чыноўнікаў, якія хочуць выслужыцца. Лепш бы пра-явілі ініцыятыву, каб аба-раніць інтарэсы людзей, каб апублікаваць спісы людзей, якія там ляжаць у Курапатах, спісы тых, хто дагэтуль не рэ-абілітаваны.

Гэта дурасць, а па вялікім рахунку — гэта зла-чынства перад памяццю на-шых продкаў, — сказала Сва-бодзе Алена Анісім.

Алена Анісім паска-рдзілася, што на прыём да міністра культуры Юрыя Бо-ндара не можа трапіць нават дэпутат.

— Раяць звяртацца да дробных чы-ноўнікаў, у вас, маўляў, няма прычыны звя-ртацца да міні-стра. Уяўляеце сабе?

Як ска-заў некалькі месяцаў таму Аляксандар Лукашэнка, «у нас пачына-ецца вакхана-лія». Дык вось вакханалія па-чынаецца з дзяржаўных структураў, — ка-жа Алена Анісім.

Сітуацыя вакол Кура-патаў, на яе думку, нараста-ла цягам не аднаго года. Мі-ністэрства культуры, пры-маючы розныя рашэнні аб межах ахоўных зонаў, брала на сябе пэўныя абавязкі і ў той жа час не выконвала іх.

— Агарадзіць тэрыто-рыю — гэта можна было зрабіць даўным-даўно. Ад-нак зроблена не было. І пра-блема ў тым, што робіцца гэта не разам з грамадствам, а насуперак тым актыўным грамадзянам, якія ўвесь час бароняць Курапаты, звярта-юць увагу на сітуацыю ва-кол мемарыялу.

Самае лепшае, што магла зрабіць дзяржава — ага-радзіць невысокім плотам тэрыторыю, пакінуць у спа-коі тыя крыжы, якія ўжо ста-яць, — лічыць дэпутат.

Паводле

Радыё Свабода.

 

Даруй ім, Божа,

духоўнае калецтва — таксама хвароба

 

НАША СЛОВА № 14 (1425), 3 красавіка 2019 г.

Серада, Красавік 10, 2019 0

Дарагія сябры “Нашага слова”!

У красавіку мы ў цэлым захавалі пазіцыі і нават злёгку іх палепшылі. Ёсць нязначныя падзенні і нязначны рост па асобных абласцях. Добрае слова трэба сказаць пра горад Магілёў, дзе падпіска вырасла ў паўтара разы. Падрасла падпіска ў Менску, Менскім раёне, Валожыне, Слуцку, іншых раёнах Менскай вобласці, што прывяло і да значнага росту па ўсёй Меншчыне.

Студзень Красавік

Берасцейская вобласць:

Баранавічы р.в.       14    13

Бяроза р.в.                7      8

Белаазёрск р.в.         —       —

Бярэсце гор.             6      6

Ганцавічы р.в.          1      1

Драгічын р.в.           —        —

Жабінка р.в.             —        —

Іванава р.в                1       —

Івацэвічы р. в.          3       2

Камянец р.в.             1       1

Кобрын гор.             2       2

Лунінец гор.             1       1

Ляхавічы р.в.            1       1

Маларыта р.в.          —       —

Пінск  гор.                6       6

Пружаны р.в.           5       4

Столін р.в.                —        —

Усяго:                     48      45

НАША СЛОВА № 13 (1424), 27 сакавіка 2019 г.

Пятніца, Красавік 5, 2019 0

101-я ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі

Дзень Волі ў Гародні

23 сакавіка ў Калож-скім парку Гародні прайшлі асноўныя святкаванні з на-годы Дня Волі.

Гародня — гэта другая сталіца Беларускай Народ-най Рэспублікі. І менавіта ў 1919 годзе яна ёй сталася. Таму праз 100 гадоў асноў-нае святкаванне адбылося менавіта тут.

Арганізатары свята падрыхтавалі для гасцей вя-лікі бясплатны канцэрт з удзелам вядомых беларускіх музыкаў. На мерапрыем-ства з’ехаліся не толькі гара-дзенцы, але і госці з розных куткоў Беларусі. Каб даста-віць у Гародню многіх ахво-чых, кіраўніцтва Беларускай чыгункі выдзеліла дадатко-выя вагоны да пасажырскіх цягнікоў.

Святкаванні  пачаліся ў 12:00 з набажэнства ў Ка-ложскай царкве і малітвы за Беларусь. Архіепіскап Гара-дзенскі і Ваўкавыскі Арце-мій дабраславіў яго правя-дзенне.

У самім жа парку мерапрыемствы пачаліся ў 13:00 з невялікага мітынгу. Пасля гэтага на сцэну вый-шаў магілёўскі гурт Nizkiz – у мінулым годзе музыкі ста-лі найлепшым гуртом Бела-русі згодна з парталам TuzinFM.

Канцэрт сабраў  звыш 5 тысяч чалавек. Сотні людзей прыйшлі з нацыя-нальнай сімволікай. Кан-цэрт  вёў Аляксандр Памідо-раў.

Святочная атмасфе-ра. Шмат прадстаўнікоў ро-зных грамадскіх арганіза-цый і палітычных партый. Вельмі актыўны незалежны гандаль. Такога гандлю Га-родня яшчэ не бачыла. Свя-ту спрыяе цудоўнае на-двор’е. Выступілі гурты «Крама», «Дай Дарогу!», спявак Зміцер Вайцюшкевіч ды іншыя выканаўцы. Гіс-торык, прафесар Алесь Кра-ўцэвіч распавёў, што Гаро-дня — як галоўнае месца свя-ткаванняў — не выпадковая. У горадзе шмат месцаў, звя-заных з гісторыяй БНР. Так-сама гісторык выказаў на-дзею, што ў хуткім часе мы зможам паўсюдна і годна адзначаць Дзень Волі.

Завяршыўся святоч-ны канцэрт выступам гурта «Дзецюкі».

У канцы фэсту арга-нізатары свята падзякавалі ўсім, хто прыехаў ці пры-йшоў на Дзень Волі ў Га-родні.

Свята скончылася шэсцем гарадзенцаў да цэн-тра горада, дзе ў Фарным касцёле адбылася святочная імша.

Паводле СМІ.

НАША СЛОВА № 12 (1423), 20 сакавіка 2019 г.

Пятніца, Сакавік 29, 2019 0

101-я ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі

Гісторыя ў 1 год

21-га сакавіка споў-ніцца роўна год, як высіл-камі аднаго з мясцовых патрыётаў на Лідчыне быў усталяваны помнік-камень у гонар 100-годдзя БНР.

Сёння арганізатар і фундатар устаноўкі каменя ўспамінае:

— На пачатку 2018 г. мяне апанавала ідэя — у гонар 100-годдзя БНР ус-таляваць у годным месцы камень з адпаведным над-пісам.

Перабіраў варыянты тэксту. Потым вырашыў праз свайго сябра, які жыве ў ЗША, параіцца з Пазь-няком.

Той прапанаваў тэкст і горача падтрымаў саму ідэю — адмысловым зваротам праз інтэрнэт за-клікаў ставіць памятныя камяні па ўсёй Беларусі і па-за межамі краіны.

Гэты камень усталя-ваны 21 сакавіка 2018 г. напярэдадні Дня Волі (25 сакавіка) на падворку пад  Лідай, і пакуль што стаў першым і адзіным такім у свеце.

Вось што пісаў Зянон Пазьняк:

«Некалькі зацемак па актуальных пытаннях.

Вы ведаеце маю пра-панову аб вечным азнака-ванні стагоддзя БНР.

Рэалізацыя такая: шмат у якіх месцах Бела-русі і за яе межамі па-ставіць памятныя камяні з выбітным знакавым над-пісам пра 100 гадоў БНР. Па ідэі тут паўтор гіста-рычнага беларускага прын-цыпу «Барысавых камя-нёў». Таму надпіс павінен быць вельмі кароткім (зна-кавым).

Прапанова насту-пная:

Першы радок: “СТО ГОД БНР”.

Другі радок: (выява Пагоні).

Трэці радок: “БЕЛА-РУСЬ — НАВЕЧНА”.

Не ўсе разумеюць знакавы прынцып тэксту і прапануюць інфармацый-на-тлумачальны характар надпісу. Але гэты падыход не для каменя, а для памят-най дошкі. Напрыклад, калі дадаць даты на камень (1918 — 2018), то ў падсвя-домасці ўзнікае асацыяцыя з магілай. Калі дадаць больш разгорнутага ін-фармацыйнага тэксту, та-ды знікае эфект знакавага ўздзеяння. Раскрываць та-кія абрэвіятуры як БНР ці БНФ не абавязкова, яны жывуць у свядомасці самі па сабе і шырока вядомыя.

21.01.2018. НЁ.

Зянон Пазьняк.»

 

Праз некалькі меся-цаў з прыгарада камень пе-равезлі  ў горад і ўстанавілі каля лідскай грэка-каталіц-кай капліцы па адрасе: вул. Каліноўскага, 16.

 

Як здаецца, гэты по-мнік-камень быў усталя-ваны  напярэдадні стогадо-вага юбілею  не толькі пер-шым у свеце, але і да гэтага часу з’яўляецца адзіным, які ўшаноўвае такую значную дату ў гісторыі нашай Ра-дзімы.

Паводле

Л. Лаўрэша.

НАША СЛОВА № 11 (1422), 13 сакавіка 2019 г.

Серада, Сакавік 20, 2019 0

У Беластоку ўзнагародзілі пераможцаў беларускай дыктоўкі

21 лютага ўжо сёмы раз запар прайшла бела-руская дыктоўка ў Бела-стоку, прымеркаваная да Дня роднай мовы. Сёмага сакавіка ў Праваслаўнай школе імя св.св. Кірыла і Мяфодзія адбылося ўрачы-стае падвядзенне вынікаў:

— Першае месца ў катэгорыі малодшых вуч-няў атрымаў Мікола Абра-мюк.

— Мне спадабалася. Вельмі цешуся. Пакажу сва-йму брату, бацькам. І бабу-лі, і дзядулі, і другой бабулі.

Рэдактар «Зоркі» Ганна Кандрацюк-Свяруб-ская:

— Тое, што вы пішаце дыктоўку, ёсць вельмі пазі-тыўным прыкладам у іншых школах. Калі я спатыкаюся з дзецьмі ў Гайнаўцы, у Бель-ску ці ў Новым Корніне, яны ўсе здзіўляюцца, што тут так любяць граматыку.

— У гэтым нашым Свяце роднай мовы не ідзе пра тое, каб атрымаць як мага больш узнагародаў, не пра тое, каб беспамылкова напісаць, але ўвогуле, самае важнае — каб гэтае свята рабіць, — сказала ў час уру-чэння дыпломаў і ўзнагарод арганізатарка беларускай дыкоўкі Яанна Марко.

Пераможцам у ста-рэйшай групе ўдзельнікаў стаў вучань школы ў Нарве Уладзіслаў Кутузаў, які на-пісаў амаль беспамылкова. Прозвішчы ўсіх перамож-цаў і вылучаных вучняў —

Старэйшая група:

1 месца — Уладзіслаў Кутузаў (школа ў Нарве);

2 месца — Юстына Бакуменка (Праваслаўная школа імя свсв. Кірыла і Мя-фодзія ў Беластоку);

2 месца — Іван Кар-сунскі (Праваслаўная школа імя свсв. Кірыла і Мяфодзія ў Беластоку);

3 месца — Вікторыя Пякарская (гімназія);

3 месца — Алеся Бут-кевіч (Праваслаўная школа імя свсв. Кірыла і Мяфодзія ў Беластоку).

Вылучэнні: Марко Кутузаў (Нарва), Аляксанд-ра Паўлючук (Беласток).

Малодшая група:

1 месца — Мікола Аб-рамюк (Праваслаўная шко-ла імя свсв. Кірыла і Мяфо-дзія ў Беластоку);

2 месца — Анна Іва-нюк (Праваслаўная школа імя свсв. Кірыла і Мяфодзія ў Беластоку);

3 месца — Марыня Місяюк (Праваслаўная шко-ла імя свсв. Кірыла і Мяфо-дзія ў Беластоку).

Вылучэнні:

Габрэля Крупіч (Праваслаўная школа імя свсв. Кірыла і Мяфодзія ў Беластоку);

Марта Васькоўская (Праваслаўная школа імя свсв. Кірыла і Мяфодзія ў Беластоку);

Аляксандра Кузьма (Праваслаўная школа імя свсв. Кірыла і Мяфодзія ў Беластоку).

Уля Шубзда, Беларускае Радыё Рацыя.

НАША СЛОВА № 10 (1421), 6 сакавіка 2019 г.

Пятніца, Сакавік 15, 2019 0

Са святам вясны, дарагія беларусачкі!

«Паразмаўляй са мной па-беларуску…»:

ХІІ Агульнанацыянальная дыктоўка ў Віцебску

У Віцебскай аблас-ной бібліятэцы 21 лютага адбылася літаратурна-му-зычная імпрэза, прысве-чаная Міжнароднаму дню роднай мовы. Кожны ахво-тны мог прыняць удзел у агульнай дыктоўцы, аргані-заванай сумесна Тавары-ствам беларускай мовы і абласной бібліятэкай.

Мерапрыемства ад-крылі студэнты педагагіч-нага факультэта ВДУ імя Машэрава — фальклорны калектыў «Вясёлка». Вядоў-ца Ларыса Рагачова — загад-чык аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі — на-гадала прысутным гісто-рыю абвяшчэння на 30-ай сесіі Генеральнай канфе-рэнцыі ЮНЕСКА ў 1999 годзе свята роднай мовы. Пасля выступілі са сваімі вершам паэты Міхась Міра-новіч, Людміла Сіманёнак, Анастасія Лазебная. Так-сама яны распавялі пра стан беларускай мовы на сён-няшні дзень. Працягнулі святочную імпрэзу вершамі беларускіх паэтаў студэнткі другога курса філалагічнага факультэта ВДУ імя Машэ-рава: Анастасія Марозава, Лізавета Сямчонак і Наталля Ермакова.

Пасля літаратурна-музычнай часткі было пра-панавана далучыцца да на-пісання агульнай дыктоўкі, якую па традыцыі прадык-таваў кандыдат філалагіч-ных навук, дацэнт Віцеб-скага дзяржаўнага ўнівер-сітэта імя Машэрава, стар-шыня Віцебскай абласной рады Таварыства беларус-кай мовы імя Францішка Скарыны Юрый Бабіч. Пры-сутным быў прапанаваны тэкст паводле эсэ Уладзіміра Арлова «Незалежнасць — гэта…» Каля сямідзесяці чалавек прынялі ўдзел у гэтай акцыі.

НАША СЛОВА № 9 (1420), 27 лютага 2019 г.

Панядзелак, Сакавік 4, 2019 0

Дзень роднай мовы ў Беларусі і свеце

Уладзімір Макей:

“Родная мова з’яўляецца падмуркам дзяржаўнасці”

Міністр замежных спраў Уладзімір Макей, вы-ступаючы на мерапрыем-стве з нагоды Міжнароднага дня роднай мовы і 25-годдзя Канстытуцыі Беларусі ў На-цыянальнай бібліятэцы, ад-значыў каласальную знач-насць беларускай мовы, перадае БелТА.

— Для мяне вялікі го-нар і задавальненне святка-ваць разам з вамі Міжнарод-ны дзень роднай мовы, які ў гэтым годзе мы прысвяцілі 25-годдзю Канстытуцыі Бе-ларусі, — адзначыў кіраўнік знешнепалітычнага ведам-ства. — Канстытуцыя Бела-русі ўключыла ў сябе пера-емнасць і вопыт шматвяко-вага гістарычнага шляху краіны і абапіраецца на не-ад’емнае права беларускага народа мець сваю дзяржаў-насць. Яна гарантуе кожна-му грамадзяніну краіны свабоду і правы, неабход-ныя для стваральнай працы, годнага жыцця, гарманіч-нага развіцця асобы і іх рэалізацыю.

Уладзімір Макей звя-рнуў увагу, што артыкул 17 Канстытуцыі Беларусі зама-цоўвае беларускую мову ў якасці дзяржаўнай разам з рускай.

— Наша мова шчыра характарызуе нас як сталую нацыю са сваім светапогля-дам і менталітэтам, адлюст-роўвае досвед, каштоўнасці, традыцыі беларускага на-рода. Яна з’яўляецца важ-най прыметай этнічнай са-масвядомасці беларусаў і істотным падмуркам дзяр-жаўнасці, — падкрэсліў мі-ністр.

БелТА.

НАША СЛОВА № 8 (1419), 20 лютага 2019 г.

Панядзелак, Люты 25, 2019 0

21 лютага — Міжнародны дзень роднай мовы

12-я Агульнанацыянальная дыктоўка пачалася з Мінойтаў

Па традыцыі апошніх гадоў чарговая Агульнанацыянальная дыктоўка на Лідчыне пачалася з Мінойтаў. У Мінойтаўскай бібліятэцы дыктоўка праходзіла ў пяты раз. Бралі ўдзел і дарослыя, і вучні мясцовай школы.

Чытала дыктоўку, як і ўсе папярэднія гады, настаўніца Мінойтаўскай школы Ганна Чаславаўна Енка.

 

Сёлета па рэкамендацыі Лідскага райвыканкама дыктоўка на Лідчыне прысвечана 75-годдзю вы-звалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Тэкст называўся “Начны бой” і хоць быў не цяжкі, але дзясятка аказалася толькі адна. Затое васьмёрак — больш за палову.

 

У дыктоўцы бралі ўдзел дарослыя і дзеці, а таксама сябры ТБМ з Ліды: старшыня Лідскай гарадской арганізацыі ТБМ імя Ф. Скарыны Станіслаў Суднік і намеснік старшыні, бард Сяргей Чарняк, які наладзіў невялікі канцэрт, пакуль ішла праверка. Кожны ўдзельнік дыктоўкі атрымаў ад ТБМ у падарунак нумар часопіса “Лідскі летапісец”, а пераможцы сярод вучняў і даро-слых атрымалі кніжкі пра Францішка Скарыну.

Я. Грынкевіч.

НАША СЛОВА № 7 (1418), 13 лютага 2019 г.

Панядзелак, Люты 18, 2019 0

21 лютага «Арт Сядзіба», Cаюз беларускіх пісьменнікаў, кампаніі «Будзьма беларусамі!», ПЭН-цэнтр, Белсат і SAY.BY запрашаюць у кавярню «Грай» адзначыць Дзень роднай мовы #беларускамоўны.

Падчас свята выступяць беларускія паэты і музыкі, сярод якіх гурт Akute, Uzari, рэпер Angst, Усевалад Сцебурака, Наста Кудасава, Марыя Мартысевіч, Стась Кар-паў. Культурніцкая праграма будзе жывой і насычанай, а кожны ахвотны зможа ўзяць удзел у шоу «Самшазам» (аналаг гульні «Угадай мелодыю»). Таксама на другім паверсе прасторы «Грай» будуць дзейні-чаць пляцоўкі настольных гульняў, дзіцячых забаў і невялічкі кірмаш.

Адмыслова да Дня роднай мовы каманда SAY.BY прэзентуе новую версію мабільнага дадатку для размоваў па-бела-руску ў сферы абслугоўвання і штодзён-ным жыцці. Госці свята змогуць узяць удзел у квэстах з ужываннем дадатку, а самыя актыўныя атрымаюць цікавыя прызы і па-дарункі.

21 лютага ў свеце адзначаецца Між-народны дзень роднай мовы. У гэты дзень ва ўніверсітэтах і клубах Беларусі пра-ходзяць адмысловыя мерапрыемствы і акцыі, у сацыяльных сетках і СМІ з’яўля-юцца шматлікія конкурсы і публікацыі, прысвечаныя беларускай мове.

Мы хочам паказаць, што беларуская мова не толькі жыве і развіваецца, але і натхняе шматлікіх людзей на цікавыя і яск-равыя праекты, акрыляе на добрыя справы.

Уваход вольны, але варта зарэ-гістравацца: Кафэ «Грай», вул. Інтэр-нацыянальная, 33.

Пачатак а 18:00.

nn.by.

НАША СЛОВА № 6 (1417), 6 лютага 2019 г.

Аўторак, Люты 12, 2019 0

Заява Рады ТБМ

Аб удзеле арганізацыі ў палітычных кампаніях 2019-2020 гг.

Рада ТБМ заклікае ўсіх сваіх сяброў і прыхільнікаў прыняць актыўны ўдзел у палітычных кампаніях 2019-2020 гг. з мэтай папулярызацыі беларускай культуры і пашырэння ўжывання  беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця нашай краіны.

27.01.2019 г.