НАША СЛОВА № 28 (1335), 12 ліпеня 2017 г.

Панядзелак, Ліпень 17, 2017 0

Віншуем беларусаў усяго свету з сёмым з’ездам, які пройдзе

15–16 ліпеня 2017 года ў Менску

Сёмы з’езд беларусаў свету адбудзецца 15-16 ліпеня 2017 года ў Менску. Дату і месца правядзення зацвердзіла Малая Рада Згуртавання бела-русаў свету “Бацькаўшчына” на паседжанні, якое адыблося 15 снежня. Таксама Рада пры-няла шэраг важных рашэнняў, сярод якіх найпершае – вызна-чэнне тэмы З’езду: “Беларус-кая нацыя, беларуская дзяр-жаўнасць, беларускае замеж-жа – выклікі сучаснасці і стра-тэгія развіцця”.

Гэтая тэма дазваляе засяродзіць увагу на праблеме захавання дзяржаўнага суве-рэнітэту Беларусі, што ў святле геапалітычных працэсаў апо-шняга часу набывае ўсё боль-шую актуальнасць, а таксама разгледзець па-ранейшаму на-дзённыя праблемы, звязаныя са слабай нацыянальнай ідэн-тычнасцю як сярод беларусаў замежжа, гэтак і ў самой Бела-русі. Важным аспектам працы З’езду стане выпрацоўка рэка-мендацый адносна практычных крокаў для паглыблення ўза-емадзеяння паміж Беларуссю і беларусамі замежжа.

Як вядома, З’езды бела-русаў свету ладзяцца ЗБС “Ба-цькаўшчына” раз на чатыры гады, пачынаючы ад 1993 года. І кожны з’езд рабіўся важнай падзеяй, этапам у развіцці ста-сункаў паміж Беларуссю і бела-русамі замежжа. Менавіта з іні-цыятывы Згуртавання, агуча-най на Трэцім з’ездзе, пачалі фарміравацца прапановы для законапраекту “Аб беларусах замежжа” і дзяржаўнай прагра-мы “Беларусы ў свеце”. З пры-няццем гэтага закона ў 2014 го-дзе быў юрыдычна замацава-ны статус “беларус замежжа” і закладзена заканадаўчая база для супрацоўніцтва з беларус-кай дыяспарай, якую цяпер трэба пашыраць і напаўняць практычнымі крокамі.

Чакаецца, што прапа-новы адносна ўзаемадзеяння беларускай дыяспары і Бела-русі будуць абмеркаваныя як на пленарным пасяджэнні, так і падчас працы секцый. На сён-ня Малая Рада зацвердзіла 4 секцыі, з якіх Вялікая Рада (куды ўваходзяць прадстаўнікі і кіраўнікі беларускіх арганіза-цый у замежжы) абярэ тры.

На галасаванне Вялікай Рады вынесены наступныя тэ-мы секцый:

  1. Гістарычныя карані беларускай дзяржаўнасці.
  2. Беларуская дыяспа-ра і Беларусь: стратэгія ўзаема-дзеяння ў сучасных умовах.
  3. Беларуская мова і культура як падмурак дзяр-жаўнай незалежнасці.
  4. Хрысціянства ў Бе-ларусі ў святле 500-годдзя выдання Бібліі Скарыны.

Малая Рада даручыла Управе сфармаваць Арганіза-цыйны камітэт і Працоўную групу па падрыхтоўцы Сёмага з’езду беларусаў свету, а так-сама вызначыць нормы прад-стаўніцтва дэлегатаў. Дзеля вы-святлення найбольш важных надзённых пытанняў, якія хва-лююць арганізацыі беларусаў замежжа, было вырашана пра-весці апытанне, у якім сабраць прапановы, скіраваныя як да беларускай дзяржавы, так і да грамадскасці. Анкеты будуць дасланыя ў шматлікія белару-скія суполкі за мяжой. Каб улі-чыць меркаванне як мага больш шырокага кола тых, хто займаецца беларускай справай па ўсім свеце, неўзабаве на сайце “Бацькаўшчыны” з’явіц-ца электронная форма апы-тання.

За падрабязнасцямі падрыхтоўкі да Сёмага з’езду беларусаў свету сачыце на сай-це zbsb.org.

Інфармацыйны цэнтр

МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.

НАША СЛОВА № 27 (1334), 5 ліпеня 2017 г.

Аўторак, Ліпень 11, 2017 0

Вышыванка яднае нацыю

2 ліпеня ў Менску прайшоў Дзень вышыванкі. Свята ўжо другі год адзначаецца па іні-цыятыве Міністэ-рства культуры, Менгарвыканкама і БРСМ. Перад Пала-цам спорту былі размешчаныя гуль-нявыя зоны і кан-цэртная пляцоўка.

А самым га-лоўным момантам свята стаў імправі-заваны арт-парад у нацыянальных строях. Калоны з абласцей і горада Менска прайшліся па праспекце Пе-раможцаў, вітаючы ўдзель-нікаў.

Ад уладаў на свяце прысутнічалі першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі прэ-зідэнта Максім Рыжанкоў, мі-ністр культуры Барыс Свят-лоў і прадстаўнікі Менгарвы-канкама. Усе ў вышыванках, вядома ж. Прайшлі імпрэзы і ў іншых гарадах

Да прыкладу, у  цэнт-ры Баранавіч адбылося альтэ-рнатыўнае свята вышыванкі. Сабраліся актывісты горада, прыехалі госці з Ліды, Менска: кіраўнік руху салідарнасці «Ра-зам» Вячаслаў Сіўчык і бард Зміцер Захарэвіч. Скараціла праграму свята даж-джлівае надвор’е, кажа адзін з арганізатараў імпрэзы Уладзімір Гу-ндар:

— Адкрылася свята, пасля правялі віктарыну па вышы-ванцы і гісторыі Бе-ларусі. Выступіў мен-скі бард Зміцер Заха-рэвіч са сваімі патрыя-тычнымі нацыяналь-нымі спевамі. Бралі слова ўдзельнікі ім-прэзы. Дарэчы, вы-ступіла мая дачка з ве-ршам.

Паводле Ўладзіміра Гундара, над удзельнікамі свя-та ўвесь час лунала вялікае бел-чырвона-белае палотнішча. Да свята праяўлялі цікавасць га-раджане, якія праходзілі ля плошчы. А 3 ліпеня вышыван-кі зноў шырока выкарыстоўв-ліся ўжо афіцыйнымі ўладамі.

Падобна, што вышы-ванка — адзін з нямногіх нацыя-нальных атрыбутаў, які ўспры-маецца станоўча ўсім грамад-ствам.

Паводле СМІ.

НАША СЛОВА № 26 (1333), 28 чэрвеня 2017 г.

Серада, Ліпень 5, 2017 0

“Лідскае піва”:

з павагай да гісторыі і мовы

Бровар «Лідскае піва» 22 чэрвеня прэзентаваў новы гатунак — «Менскае, 1918″. Ён прымеркаваны да 100-х угод-каў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспуб-лікі, якое адбылося 25 сакавіка 1918 года.

На этыкетцы гатунку размешчаныя бел-чырвона-белыя абрысы БНР. Этыкетка выкананая ў стылістыцы стара-жытнага вітража.

«Новы прадукт пры-меркаваны да даты, калі Менск упершыню стаў сталі-цай незалежнай дзяржавы», — гаворыцца ў прэс-рэлізе.

Піва вырабленае ў сты-лі “еўрапейскі лагер”. Мае 4,7% мацунку. Прэзентацыя новага гатунку адбылася ў ка-вярні «Грай». Мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі прачытаў лекцыю пра памятныя мясціны БНР у Менску.

Гэта ўжо не першыя «гістарычныя» гатункі піва ад «Лідскага». Сёлета ў лінейцы з’явіліся лагеры «Менскае, 1067″ і «Менскае, 1499″, адзін з якіх прысвечаны заснаванню Менска, а другі — наданню го-раду Магдэбургскага права.

Зміцер Панкавец,

фоты Сяргея Гудзіліна.

НАША СЛОВА № 25 (1332), 21 чэрвеня 2017 г.

Аўторак, Чэрвень 27, 2017 0

Міністр замежных справаў Беларусі

Ўладзімір Макей:

         «Трэба больш размаўляць

                       на беларускай мове»

15 чэрвеня ў Празе цэ-лы дзень гаварылі пра Скары-ну. Адбыліся Міжнародны на-вуковы сімпозіюм, ускладанні кветак да памятнай дошкі на будынку Славянскай біблія-тэкі і на месцы друку першай беларускай Бібліі, адкрыццё дзвюх мастацкіх выставаў, прысвечаных Скарыну.

Міжнародны сімпо-зіюм «Францішак Скарына і Прага» арганізавалі Нацыяна-льная бібліятэка Чэхіі, Нацыя-нальная бібліятэка Беларусі і амбасада Беларусі ў Празе. У ім бралі ўдзел навукоўцы з Бе-ларусі, Літвы і Чэхіі.

Кветкі да памятнай до-шкі Францішку Скарыну ра-зам з удзельнікамі сымпозіюму ўсклаў міністар замежных спраў Беларусі Ўладзімір Ма-кей.

— Трэба больш размаў-ляць на беларускай мове, — міністар замежных справаў Беларусі Ўладзімір Макей ска-заў гэтыя словы ў інтэрвію Ра-дыё Свабода, — калі ты бела-рус, калі разумееш, што без мовы не можа быць краіны — будзе і мова жыць, і краіна раз-вівацца. Але нічога не павінна быць штучна, а павінна ісці ад сэрца.

У будынку былога ка-легіюма езуітаў у Празе, дзе цяпер месціцца Нацыянальная бібліятэка Чэхіі, адкрыліся дзве мастацкія выставы, прысве-чаныя Скарыну.

Падчас адкрыцця вы-ставы беларускай графікі, у якой узялі ўдзел мастакі Ўла-дзімір Вішнеўскі, Валеры Сла-вук і Раман Сустаў, адбылася ўрачыстая перадача кніг шмат-томавага факсімільнага пра-екту «Кніжная спадчына Ска-рыны», які выйшаў у Менску, у фонды Нацыянальнай Біб-ліятэкі Чэшскай Рэспублікі — Славянскай бібліятэкі.

Другая мастацкая вы-става арганізавана Бібліятэкай Урублеўскіх Літоўскай акадэ-міі навук, Славянскай біблія-тэкай Чэхіі і амбасадай Літвы ў Празе. Абедзве выставы пра-цягнуцца два тыдні.

Радыё Свабода.

НАША СЛОВА № 23 (1330), 7 чэрвеня 2017 г.

Панядзелак, Чэрвень 12, 2017 0

1000-ны нумар “Нашага слова”, выпушчаны ў Лідзе

Сёлета на ЦТ па беларускай мове запісалася 30,9% абітурыентаў.

Летась было 22,1%

1 чэрвеня ў Беларусі завяршылася рэгістрацыя абі-турыентаў на цэнтралізаванае тэставанне.

Статыстыку запісу на ЦТ перадае БЕЛТА. Зарэгі-стравацца на тэсты ў рэзер-вовыя дні можна з 30 чэрвеня па 3 ліпеня.

Сёлета на тэсты зарэ-гістраваліся 92 274 абітуры-енты — на 8,5 тысячы чалавек меней, чым у 2016 годзе. Але ў 2017 годзе можна было рэгіст-равацца не на тры тэсты, а на чатыры (для паступлення ў асноўным патрабуюць вынікі трох тэстаў, можна меней плюс унутраны іспыт, але не болей).

Каля 40% абітурыен-таў скарысталіся гэтым, таму рэгістрацыяў на тэсты было на 40,5 тысячы больш, чым у 2016 годзе — агулам абітурыенты зарэгістраваліся на 311 830 тэстаў.

На тэст па беларускай мове запісаліся 28,5 тысячы чалавек, што на 5,2 тысячы больш, чым летась. На тэст па расейскай — 75,4 тысячы, або на 3,1 тысячы менш, чым у мінулым годзе. На тэсты і па беларускай, і па расейскай мовах можна было рэгістра-вацца адначасова.

Сёлета тэст па бела-рускай мове маюць здаваць 30,9% абітурыентаў. Летась — 22,1%.

Тэст па беларускай мо-ве будзе здавацца першым у «сезоне» тэстаў, 12 чэрвеня. Тэст па расейскай мове будзе наступным — 14 чэрвеня.

 

НАША СЛОВА № 22 (1329), 31 траўня 2017 г.

Аўторак, Чэрвень 6, 2017 0

Аляксандр Лукашэнка:

«Я вельмі хацеў бы, каб мы больш выкарыстоўвалі беларускую мову»

Кіраўнік Беларусі Аля-ксандар Лукашэнка заявіў на сустрэчы з навучэнцамі «Мо-ладзь. Погляд у будучыню», што выступае за больш шы-рокае выкарыстанне беларус-кай мовы.

На пытанне пра выву-чэнне гістарычных прадметаў у школе на беларускай мове Лукашэнка адказаў так:

— Я катэгарычны пра-ціўнік навязвання вучням ней-кай дзяржаўнай мовы — у нас іх дзве — руская і беларуская. Ча-лавек сам павінен вызначыцца, на беларускай ці рускай ён бу-дзе вывучаць. Калі вы мяне спытаеце, а я як хацеў бы… Я хацеў бы, каб гэтыя прадметы вывучаліся на беларускай мо-ве. Мы больш маем зносіны, у тым ліку ў побыце, на рускай мове. Беларускай мовы ў на-шым побыце не хапае. Дрэнна гэта ці добра? Не ведаю. Не ду-маю, што гэта катастрофа».

А. Лукашэнка выка-заўся пра расейскую мову.

— Гэта наша мова. Мы на гэтай мове стагоддзямі раз-маўлялі, — сказаў кіраўнік краі-ны. — Мы гінулі за гэтую мову…

… — Праўда ў тым, што ў нас ёсць і другая мова, якая нас адрознівае ад іншых наро-даў. Бо дзяржава і народ маюць пэўныя асаблівасці, у тым ліку сваю мову. Калі ў народа свая мова, значыць, гэта народ. У нас такіх дзве. Мы багатыя, — цытуе БелТА А. Лукашэнку.

Аляксандар Лукашэн-ка сказаў, што ён не прыхільнік таго, каб штучна нешта наса-джаць, інакш можа ўзьнікнуць адтаржэнне:

— Ад неразумення моў-ных праблем часта войны па-чыналіся. Нам гэта не патрэб-на…

… Вядома, як прэзідэнт Беларусі я вельмі хацеў бы, каб мы больш выкарыстоўвалі бе-ларускую мову, — сказаў Аля-ксандар Лукашэнка.

Радыё Свабода.

НАША СЛОВА № 21 (1328), 24 траўня 2017 г.

Панядзелак, Травень 29, 2017 0

“Жывая мова” ў Полацку

Першы намеснік стар-шыні ТБМ, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім 16 траўня 2017 г. была ў Полацку, куды яе запрасілі ў якасці госця ўдзельнікі курсаў «Жывая мо-ва». Падчас сустрэчы сп. А. Анісім распавяла пра дзей-насць ГА «Таварыства бела-рускай мовы імя Францішка Скарыны», а таксама пра сваю працу ў Палаце прадстаўнікоў.

Наведвальнікам кур-саў госця пакінула ў падарунак некалькі экземпляраў «Нашага слова», свежы нумар газеты «Новы час», а таксама часопіс «Верасень».

Размова выйшла за ме-жы вызначанага часу, было за-дадзена шмат пытанняў. Удзе-льнікі пыталіся пра ўзаемаад-носіны паміж дэпутатамі ў Па-лаце прадстаўнікоў, пра пер-спектывы заканадаўства на бе-ларускай мове. Асаблівую ці-кавасць, найперш у моладзі, выклікала інфармацыя аб пра-цы аргкамітэта па стварэнні ўніверсітэта з беларускай мо-вай навучання. Усе прысутныя ўхвальна ўспрынялі гэтае паве-дамленне і выказалі свае мер-каванні адносна канцэпцыі бу-дучай установы.

Напрыканцы адзін з актыўных удзельнікаў курсаў «Жывая мова» зрабіў выснову, якую можна перадаць наступ-ным чынам: «Каб Беларусь была такой, якой мы хочам яе бачыць, нам як грамадзянам сваёй краіны трэба кожны дзень працаваць на гэта, у тым ліку і як мага часцей кары-стацца і падтрымліваць бела-рускую мову».

Наш кар.

НАША СЛОВА № 20 (1327), 17 траўня 2017 г.

Панядзелак, Травень 22, 2017 0

Naviband — на 17-м

Родная мова — на 1-м

У Кіеве прайшоў фінал міжнароднага песеннага кон-курсу «Еўрабачанне-2017″.

Усяго ў фінале ўдзель-нічала 26 мацнейшых выка-наўцаў з розных краін. У выні-ку складанай сістэмы сумар-нага падліку галасоў прафесій-ных журы і тэлегледачоў пера-мог спявак з Партугаліі Саль-вадор Собрал, які спяваў на партугальскай мове.

На другім месцы — Бал-гарыя, на трэцім — Малдова.

Перамогу партугаль-цу аднагалосна прысудзілі як гледачы, так і журы.

Гэта першая перамога ўдзельніка ад Партугаліі ў гісторыі конкурсу.

Naviband выступалі пад трэцім нумарам з беларус-камоўнай песняй «Гісторыя майго жыцця» і заняла 17-е месца. Песня Арцёма Лук’яне-нкі і Ксеніі Жук набрала 83 балы. Максімальную адзнаку — 12 балаў — белорусам далі Азербайджан і Украіна.

Арцём і Ксенія  гаво-раць, што вынік галасавання іх не расстроіў. Сам факт свайго выступлення на «Еўрабачанні» Naviband лічаць важным для культуры, беларускай мовы і моладзі. Арцём спадзяецца, што яны змаглі аб’яднаць бела-русаў.

— Мы хочам сказаць дзякуй нашай Беларусі за та-кую падтрымку, за такі флэш-моб. І Сяргей Міхалок спяваў нашу песню, і некалькі дзён таму нам тэлефанаваў Аляк-сандр Саладуха, што крыху не-тыпова, — распавядае Арцём Лук’яненка.

Пры гэтым у Naviband няма планаў выступить на «Еў-рабачанні» яшчэ раз. Арцём га-ворыць, што яны хочуць зай-мацца творчасцю і музыкой. І добра, што менавіта музыка, а не шоў, сёння перамагла на конкурсе.

— Мы вельмі радыя за Партугалію. Мы паспелі з ім паразмаўляць, ён вельмі шчы-ры чалавек, і ён павінен быў быць першым. І мы вельмі хо-чам, каб у наступным годзе да гэтага конкурсу адносіліся больш лёгка, — гавораць Арцём і Ксенія, якія ўжо 3 чэрвеня выступяць каля менскай Ра-тушы.

Выступ Naviband пара-даваў усіх беларусаў: прыхіль-нікаў беларушчыны тым, што беларуская мова загучала на такім высокім узроўні і Бела-русь нарэшце прайшла ў фінал; ворагаў беларушчыны тым, што песня на бела-рускай мове не заняла ў фінале высокага месца — ізноў можна казаць, што мова нас не выратуе.

Аднак жа не бу-дзем забываць, што на гэтым англамоўным конкурсе перамагла такі не англійская песня. Пераможац Сальвадор Собрал спяваў па-пар-тугальску. Па-цыган-ску спяваў прадстаўнік Венгрыі. Значыць ёсць нахіл у бок нацыянальных моваў, і яго нам трэба трымацца далей. Прынамсі, сёлета Беларусь нічога не прайграла, а выйгра-ла вялікі піітэт і да краіны і да мовы як дома, так і ў многіх блізкіх і далёкіх краях.

Наш кар. 

НАША СЛОВА № 19 (1326), 10 траўня 2017 г.

Панядзелак, Травень 15, 2017 0

З Днём Перамогі!

З беларускай мовай ў шырокі свет

У Кіеве 7 траўня пра-йшла ўрачыстая цырымонія адкрыцця «Еўрабачання-2017″. Дэлегацыі 42 краін-удзельніц прайшлі па чыр-вонай дарожцы, прадэманстра-ваўшы свае ўборы. Напярэ-дадні да ўкраінцаў звярнуўся прэзідэнт краіны Пётр Пара-шэнка.

Беларускія ўдзельнікі «Еўрабачання» Naviband вы-ступяць падчас другога паўфі-налу 11 траўня. Яны спяюць па-беларуску песню «Гісторыя майго жыцця», а 8 траўня кон-курсная песня NaviBand пра-гучала ў еўравёсцы, паведа-мляе БЕЛТА.

Арцём Лук’яненка і Ксенія Жук сёння вечарам вы-ступілі перад прыхільнікамі музычнага конкурсу «Еўраба-чанне», кіяўлянамі і гасцямі ўкраінскай сталіцы, якія сабра-ліся ў еўравёсцы. Тут шмат-людна, святочны вечар спрыяе да такога прыемнага баўлення часу.

Выканаўцы з Беларусі спелі для кіяўлян песню са свайго рэпертуару «Бяжы» і конкурсную «Гісторыю майго жыцця». Калі першую кампа-зіцыю музыкаў слухалі ўважлі-ва, то другую падхапілі. Пасля выканання артысты пагутары-лі з кіяўлянамі, якія выказалі ўхвалу і падтрымку.

У Кіеве ў гэтыя дні шмат прыхільнікаў конкурсу «Еўрабачанне» і групы Navi-Band з Беларусі. Гэтым веча-рам падтрымаць музыкаў пры-йшоў Саша Мінёнак — прад-стаўнік краіны на дзіцячым конкурсе «Еўрабачанне-2016″.

Еўравёска размясці-лася на цэнтральнай вуліцы Кіева Крэшчаціку.

Паводле БелТА.

НАША СЛОВА № 18 (1325), 3 траўня 2017 г.

Серада, Травень 10, 2017 0

У Гародні абралі лепшую беларусачку

28 красавіка ў Гарад-скім доме культуры г. Гародні прайшоў урачысты конкурс «Гарадзенская беларусачка — 2017″. У барацьбе за тытул дзя-ўчаты паказвалі свае кулінар-ныя, танцавальныя, прамоўніц-кія і спартовыя здольнасці, па-ведаміў «Белсат».

— Галоўны крытэр — бе-ларускасць, валоданне бела-рускай мовай. Таксама мы гля-дзелі на прыгажосць дзяўчат, на іх крэатыўнасць, здольнасці. Сёлета ўпершыню быў кон-курс па чырлідынгу: Мініс-тэрства спорту і турызму ня-даўна ўключыла чырлідынг у лік алімпійскіх відаў спорту. Хто ведае — можа праз чатыры гады на Алімпіядзе будуць вы-ступаць менавіта гэтыя дзяў-чаты, — сказаў PR-менеджар праекту Сяргей Іваноў.

Даведка. Летась Між-народны алімпійскі камітэт прызнаў Міжнародны саюз чырлідынгу часовым чальцом. Праз тры гады чырлідынг мо-жа ўвайсці ў праграму Алімпій-скіх гульняў.

Дзяўчаты рыхтаваліся да конкурсу два месяцы: зай-маліся танцамі, вучыліся ха-дзіць па подыюме, шылі гарні-туры, рыхтавалі розныя стра-вы і складалі мультымедыйныя аўтапрэзентацыі. А таксама, па ўсёй бачнасці, падцягвалі бе-ларускую мову.

У выніку з дваццаці ча-тырох кандыдатак журы абра-ла сямёрку лепшых, якія вый-шлі ў фінал. Сёлета ўпершыню за саламяную карону змагаліся не толькі студэнткі гарадзен-скіх каледжаў і ВНУ, але і мала-дая настаўніца беларускай мо-вы з пачатковай школы № 8 Анастасія Трафімчук, якая і перамагла.

Карону пераможцы на-дзеў намеснік старшыні аддзе-ла ідэалагічнай працы Гара-дзенскага гарвыканкама, які ўзначальваў сёлета журы, што складалася з васьмі мужчын.

— У галаве круціцца пы-танне: чаму я? Дагэтуль не ма-гу паверыць, — кажа ўсхваля-ванае пераможца. — Вырашыла паўдзельнічаць, бо гэта сапраў-днае свята беларускай мовы, якую, нажаль, у паўсядзённым жыцці цяпер так рэдка пачуеш. А так хочацца, каб яна жыла — і яна сапраўды жыве тут.

Неспадзеўкай для Ана-стасіі Трафімчук стала запра-шэнне на тэлеканал «Гародня Плюс» весці суботнюю раніш-нюю перадачу на беларускай мове.

— Што да ролі вядоўцы, я вельмі баюся працы з карэс-пандэнтамі, з тэлебачаннем. Мае першыя спробы працы з камерай былі такія: «Ааа! Што казаць ?!», — кажа дзяўчына. — Але гэта штосьці неверагод-нае, не веру, што гэта са мной адбылося.

Тытул самай таленаві-тай і прыгожай гарадзенкі пры-судзілі ў 11-ты раз. За гады іс-навання «Гарадзенская бела-русачка» ператварылася з фа-льклорнага конкурсу ў вялікае шоў. Арганізатары кажуць, што мерапрыемства праводзіц-ца з мэтай адраджэння бела-рускіх нацыянальных трады-цый, дзеля папулярызацыі бе-ларускай мовы і народнай тво-рчасці, прыцягненні ўвагі гара-дзенскай моладзі да спадчыны беларускай культуры.

І трэба толькі вітаць такі падход гарадзенскіх работ-нікаў культуры да пашырэння беларускай мовы. Насуперак розным “песням жальбы” ў самых розных месцах, самымі рознымі спосабамі беларусы імкнуцца павярнуць грамад-ства да мовы. Цяпер без мовы і на подыюм не выйдзеш.

Фота: belsat.eu.