НАША СЛОВА № 43 (1350), 25 кастрычніка 2017 г.

Аўторак, Кастрычнік 31, 2017 0

Пад расцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі…» у Швейцарыі адкрылі помнік Касцюшку

21 кастрыч-ніка ў Швейцарыі ў горадзе Залатурн адкрылі помнік Та-дэвушу Касцюш-ку. Мясцовыя бе-ларусы прыйшлі на адкрыццё з бел-чы-рвона-белым сця-гам і расцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзяч-ных суайчыннікаў».

Ініцыятыва ўшанавання героя Беларусі, Польш-чы і ЗША належыць швейцарскім бела-русам. Аднак напя-рэдадні адкрыцця адбыўся канфлікт. Польская амбасада выступіла супраць надпісу на шыльдзе: «Выбітнаму сыну Беларусі ад удзячных суайчыннікаў». У выніку гэты тэкст так і не з’яві-ўся на шыльдзе, аднак белару-сы прыйшлі на адкрыццё пом-ніка з расьцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзячных су-айчыннікаў» на беларускай і нямецкай мовах.

Помнік асвяціў айцец Сяргей Стасевіч з Лондана.

На адкрыцці помніка прысутнічалі дыпламаты Бела-русі, Польшчы і Літвы, дырэк-тарка сядзібы-музея Касцюшкі ў Косаве (Івацэвіцкі раён) На-талля Сушко.

 Дзмітры Гурневіч.

Фота Аляксандра Сапегі.

НАША СЛОВА № 42 (1349), 18 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 23, 2017 0

Лабадзенка пачаў збор сродкаў на помнік Касцюшку ў Беларусі

Ахвяраваць на першы ў Беларусі помнік Тадэвушу Касцюшку можа любы ахвот-ны на платформе «Талака». Каб помнік з’явіўся, неабходна сабраць 11 тысяч рублёў. Уста-ляваць яго плануюць у Мера-чоўшчыне, дзе нарадзіўся на-цыянальны герой Беларусі.

Ініцыяваў збор срод-каў Глеб Лабадзенка. На яго думку, гэта самая правільная рэакцыя беларусаў на скандал вакол помніка Касцюшку ў Швейцарыі.

— Самае рацыянальнае зерне, якое прагучала ва ўсіх гэтых сварках вакол помніка ў Швейцарыі, у тым, што не трэба шукаць ворагаў, а трэба самім ушаноўваць сваіх герояў, — ка-жа Глеб Лабадзенка. — Мы самі вінаватыя, што ў Беларусі няма ніводнага помніка Касцюшку, але гэта тое, што заўжды можна выправіць.

Адзін з двух бюстаў Касцюшкі стаіць на тэрыторыі амерыканскай амбасады ў Ме-нску. Другі — у вёсцы Малыя Сяхновічы, дзе месцілася ся-дзіба Касцюшкаў. Ёсць памят-ны валун у Мерачоўшчыне.

— Калі я сёння з раніцы пазваніў дырэктарцы музея ў Мерачоўшчыне і агучыў ідэю паставіць помнік Касцюшку, яна сказала: «Вы, напэўна, пра-чыталі мае думкі», — працягвае Глеб. — Дэлегацыю ад іх музея якраз запрасілі на адкрыццё помніка Касцюшку ў Залатур-не, і яны абмяркоўвалі, як бы-ло б добра, каб у іх таксама ад-крылі такі помнік. Дырэктарка дадала, што з раённым кіраў-ніцтвам таксама калісьці ўжо абмяркоўваліся такія ідэі, але, зразумела, вельмі часта ўсё ўпі-раецца ў грошы. Я перакананы, што не трэба нікога папракаць: ні музей, ні ўлады, ні Міні-стэрства культуры — нікога. Бо такія помнікі павінны быць на-роднымі. Калі мы ганарымся, што наша зямля дала такога чалавека свету, як Тадэвуш Касцюшка, гэта значыць, кож-ны павінен даць па капейцы, па рублю на гэты помнік.

Скульптар Генік Лойка ўжо прыкінуў, як можа вы-глядаць такі помнік і што будзе каштаваць ён тыя 11 тысяч ру-блёў. За першыя паўтара дні была сабрана ўжо палова су-мы.

Паводле СМІ.

НАША СЛОВА № 41 (1348), 11 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 16, 2017 0

Дарагія сябры “Нашага слова”!

У гэтым квартале адбылося павелічэнне колькасці падпісчыкаў. З верасня часткова з’явілася ведамасная падпіска для некаторых раёнаў, недзе папрацавалі арганізацыі ТБМ, недзе пры наяўнасці жывых арганізацый падпіска яшчэ знізілася. Можна адзначыць працу арганізацый у Баранавічах, Оршы, Гародні, Салігорску. Але пры тым павялічылася колькасць раёнаў, дзе не выпісваюць ні адной газеты.

НАША СЛОВА № 40 (1347), 4 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 9, 2017 0

XVIII з’езд Партыі БНФ і

XV з’езд ГА БНФ “Адраджэньне”

30 верасня ў Менску прайшоў чарговы 18-ты спра-ваздачна-выбарчы з’езд Пар-тыі БНФ і 15-ты з’езд ГА БНФ “Адраджэньне”. У ім прыня-лі ўдзел 163 дэлегаты са 192 абраных.

З вітальным словам да з’езду выступіла першы наме-снік старшыні ТБМ, дэпутат Палаты Прадстаўнікоў Нацыя-нальнага Сходу Рэспублікі Бе-ларусь Алена Анісім, было зачытана прывітанне старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.

Са справаздачай вы-ступіў старшыня партыі Аляк-сей Янукевіч. Дэлегаты далі здавальняючую ацэнку працы мінулага складу кіраўніцтва.

На пасаду кіраўніка па-ртыі былі вылучаны 6 канды-датаў. Гэта Рыгор Кастусёў, на-меснік старшыні партыі, Воль-га Дамаскіна з Наваполацка, менскія сябры партыі Васіль Астроўскі, Ілля Дабратвор, Алесь Таўстыка, а таксама Аля-ксандр Страх з Магілёва. Наме-снік старшыні партыі Ігар Ля-лькоў, які раней заяўляў аб намеры балатавацца, зняў сваю кандыдатуру на карысць Во-льгі Дамаскінай.

Старшынём Партыі БНФ  быў абраны Рыгор Кас-тусёў — ён набраў 107 галасоў. Намеснікамі яго абраны Юры Лукашэвіч, Аляксей Янукевіч, Вадзім Саранчукоў, Зміцер Салошкін, Аляксандр Стра-льцоў. Зала сустрэла такі вы-бар апладысментамі. За стар-шыню Наваполацкай раённай арганізацыі Вольгу Дамаскіну прагаласавалі 32 дэлегаты, за прадпрымальніка Ілью Дабра-твора — 11, за бізнесмена Васіля Астроўскага — сем, за прад-прымальніка Алеся Талстыку і магілёўскага актывіста Аляк-сандра Страха — па два.

У выніку таемнага га-ласавання з 66 вылучаных асо-баў быў абраны кіраўнічы ор-ган партыі — Сойм у складзе 51 сябра Сойму (разам са ста-ршынём і намеснікамі старшы-ні). Была таксама сфармавана рэвізійная камісія ў складзе 5 чалавек, старшынём рэвізій-най камісіі абраны на яе пер-шым паседжанні Алесь Каліта.

З’езд Партыі БНФ,  раз-гледзеў таксама пытанне кан-дыдата ў прэзідэнты ад партыі на выбарах-2020. Удзельнікі прынялі рашэнне, што на да-дзеным этапе ад партыі будзе вылучаны не адзін, а некалькі кандыдатаў, якія ў будучыні вырашаць, хто з іх найбольш годны.

Былі вылучаны шэсць кандыдатур. Рыгор Кастусёў, Вольга Дамаскіна, Алесь Стра-льцоў, Васіль Астроўскі ўзялі самаадвод. У выніку засталіся толькі два прэтэндэнты: былы старшыня партыі Аляксей Янукевіч і юрыст з ЗША Юрась Зянковіч.

Менавіта за іх галаса-валі ўдзельнікі з’езду. За Яну-кевіча прагаласавалі 110 дэ-легатаў (ён абраны кандыдатам №1), за Зянковіча — 76 (кан-дыдат №2).

Аляксею Янукевічу 41 год, ён жыве ў Менску. Юрасю Зянковічу праз месяц будзе 40, ён пераважна цяпер жыве ў ЗША (паміж Нью-Ёркам і Ка-ларада).

З’езд прыняў шэраг заяваў “Аб святкаванні  100-годдзя абвяшчэння незалеж-насці Беларускай Народнай Рэспублікі”, “Падтрымка бе-ларускай мовы, адукацыі і культуры – гарантыя ўстой-лівасці беларускай дзяржаў-насці”, “Будучыня краіны – Міжмор’е!”, “Саюз з Крамлём – камень на шыі беларускай дзяржаўнасці”, “Нюрнберг над камунізмам – ніколі не позна!”

З’езд ГА БНФ “Адра-джэньне” зацвердзіў кіраўні-цтва аб’яднання ў тым жа скла-дзе, што і для Партыі БНФ.

Паводле СМІ.

НАША СЛОВА № 39 (1346), 27 верасня 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 2, 2017 0

26 верасня — Еўрапейскі дзень моў

Цёплыя вечары…

… ды халодныя ранкі

Трэба сказаць, што ўсе мерапрыемствы традыцыйнай культуры, што ладзяцца ў нас на Лідчыне, праходзяць вельмі душэўна і шчыра. Не выклю-чэнне і адкрыты рэгіянальны фестываль песеннага фальк-лору памяці Земавіта Фядэц-кага «Цёплыя вечары… ды халодныя ранкі…», які пра-йшоў у мінулыя выхадныя ў філіяле «Мажэйкаўскі Дом ку-льтуры» ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».

Земавіт Фядэцкі нара-дзіўся 22 жніўня ў 1923 у ма-ёнтку Лебяда, непадалёк Ма-жэйкава. У цяжкія часіны вайны жыў у вёсцы Феліксава,  у сям’і свайго сябра Ўладзіміра Ма-льца. Ён працаваў з ім у полі, дапамагаў будаваць новую хату, хадзіў на вячоркі, на вя-селлі, на талокі, на хрысціны і на хаўтуры, дужаўся з хлопцамі на ігрышчах, танцаваў з па-ненкамі на вечарынах, а потым запісваў у сшытак песні фелік-саўскіх сялян, не ведаючы, ці будзе з гэтага запісу нейкі спа-жытак і ці здолее ў будучым надрукаваць свой зборнік.

НАША СЛОВА № 38 (1345), 20 верасня 2017 г.

Панядзелак, Верасень 25, 2017 0

Міжнародны кангрэс  і выстава «Францыск Скарына і яго эпоха»

Кульмінацыйным мо-мантам святкавання 500-год-дзя беларускага кнігадрука-вання стала правядзенне 14-15 верасня Міжнароднага кангрэсу ў Нацыянальнай біб-ліятэцы.

Ён быў арганізаваны Міністэрствам культуры і На-цыянальнай бібліятэкай  Бела-русі і праходзіў пад патра-натам ЮНЭСКА. У Менск прыехалі вядучыя спецыялі-сты бібліятэк, музеяў, архіваў, выдавецтваў, адукацыйных і навукова-даследчых устано-ваў з 24 краін. Цікавасць да мерапрыемства выказалі пісь-меннікі і кнігавыдаўцы, біб-ліёграфы і бібліятэкары, мас-такі і журналісты, прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій.

Ва ўступным слове вы-давецкую дзейнасць Франці-шка Скарыны ў еўрапейскім, славянскім і беларускім кан-тэксце прааналізаваў доктар філалагічных навук, член -ка-рэспандэнт НАН Беларусі Аляксандр Лукашанец. «Бела-рускае пісьменства мае працяг-лую традыцыю, а беларуская літаратурна-пісьмовая спад-чына — важная частка сусветнай культуры», — адзначыў ён.

НАША СЛОВА № 37 (1344), 13 верасня 2017 г.

Аўторак, Верасень 19, 2017 0

Менску – 950

9 верасня Менск свят-каваў 950-годдзе. Старшыня Менгарвыканкама Андрэй Шорац, перадае карэспандэнт БелТА, запрасіў усіх мінчукоў прыняць удзел у мерапрыем-ствах, якія праводзяцца 9-10 верасня. Сам ён наведаў гран-дыёзнае шоў фантанаў у парку Перамогі, падняўся ў неба на адным з аэрастатаў — удзель-нікаў Міжнароднага фэсту паветраплавання, адкрыў фэст гістарычнай рэканструкцыі.

Велізарны торт «Менск-950″ прадставілі на Фэсце хлеба, які праходзіць ля Палаца спорту. Як распавяла намеснік генеральнага дырэк-тара па вытворчасці КУП «Менскхлебпрам» Таццяна Акулава, ідэя спячы вялікі са-лодкі падарунак у гонар юбі-лею з’явілася ў траўні, з гэтага часу сталічныя кандытары пра-цавалі над увасабленнем яе ў жыццё. Вага выраба перавы-шае 250 кг, яго дыяметр — каля 4 м. Паспрабаваць незвычайны пачастунак маглі ўсе ахвотнікі — яго, як запэўнівалі канды-тары, хапіла на 2 500 чалавек. Удзел у стварэнні торта прыня-лі лепшыя кандытары сталіч-нага хлебазавода № 3.

Быў прведзены цэлы шэраг іншых самых розных мерапрыемстваў.

БелТА.

НАША СЛОВА № 36 (1343), 6 верасня 2017 г.

Аўторак, Верасень 12, 2017 0

Дні беларускага пісьменства

ў Полацку

Мерапрыемствы Дня беларускага пісьменства пра-ходзілі ў Полацку з 1 да 3 ве-расня. У самым старажытным  горадзе Беларусі святкавалі адразу тры святы: 500-годдзе беларускага кнігадрукавання, Дзень пісьменства і 1155-год-дзе горада

Намеснік Прэм’ер-міні-стра Васіль Жарко зачытаў прывітанне гасцям Дня бела-рускага пісьменства, накіра-ванае Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам.

Ад сябе асабіста віцэ-прэм’ер таксама звярнуўся да гасцей мерапрыемства, у тым ліку, каб павітаць тых, хто ад-мыслова прыбыў на святкаван-не з іншых дзяржаў.

Васіль Жарко, у пры-ватнасці, адзначыў, што Дзень беларускага пісьменства з’яў-ляецца амаль аднагодкам суве-рэннай і незалежнай Беларусі.

— Святкуючы Дзень бе-ларускага пісьменства, мы ад-даем даніну павагі ўсім тым, хто стварыў нашы дзяржаўнасць, культуру, адукацыю, высокі ўзровень нацыянальнага мас-тацтва, — сказаў ён.

Мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Павел, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі ў сваю чаргу выказаў меркаванне, што цяперашняе свята — гэта падстава для таго, каб азірнуц-ца на гістарычнае мінулае бе-ларускага народа і падумаць, што было б, калі б не было свя-тых роўнаапостальных Кірылы і Мяфодзія, першадрукара Францішка Скарыны. «Цяжка сабе ўявіць, але гэта падстава для разважання», — лічыць іерарх. На яго думку, гэтыя людзі, якія ўнеслі гэтакі важкі ўклад у беларускую гісторыю і культуру, далі такі зарад эне-ргіі, які і дагэтуль натхняе ін-шых на вялікія творчыя спра-вы.

— Хачу сказаць, што літаральна некалькі тыдняў та-му яшчэ адзін выдатны плод быў прынесены Беларускай праваслаўнай царквой нашаму народу. Больш за 25 гадоў нашы навукоўцы, лінгвісты, славісты, перакладчыкі праца-валі над перакладам кніг Свя-тога Пісання Новага Запавету. І сёння ў Полацку мы прэзента-валі Новы Запавет на сучаснай беларускай мове. Хачу ска-заць, што гэта таксама гістары-чная падзея, яшчэ адзін крок для таго, каб нашы людзі спаз-навалі Бога, вучыліся любіць адзін аднаго, маглі бачыць жыц-цё ў міры, згодзе і аднадумстве, — перакананы мітрапаліт Павел.

Ганаровымі гасцямі сё-летняга Дня пісьменства былі старшыня ТБМ Алег Трусаў і першы намеснік Алена Анісім.

Адкрыццё памятнага знака «Полацк — калыска бе-ларускай дзяржаўнасці» ста-лася адной з самых важных свя-точных імпрэзаў 2 верасня. Скульптар Уладзімір Піпін.

Адразу пасля адкрыцця каля памятнага знака адбылася яшчэ адна ўрачыстасць — цырымонія ўганаравання лаўрэата літаратурнай прэміі «Гліняны Вялес». Яна была заснаваная ў 1993-м годзе пісьменнікам Алесем Аркушам. Ёй уганароўваюцца аўтары беларускіх кніг, выдадзеных на працягу апошняга года. Селета лаўрэатам прэміі быў прызнаны Міхась Скобла.

БелТА, Радыё Свабода.

НАША СЛОВА № 34 (1341), 23 жніўня 2017 г.

Аўторак, Жнівень 29, 2017 0

Помнік У. Мулявіну ўсталявалі ў Менску

Помнік народнаму ар-тысту СССР і Беларусі, засна-вальніку ансамбля «Песняры» Ўладзіміру Мулявіну ўрачы-ста адкрылі сёння ў Менску. Вялікі музыка прадстаўлены прысутным з гітарай у руках. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі гарадскога выканаўчага камітэта, міні-стэрстваў і ведамстваў Белару-сі, адміністрацыі Свярдлоўскай вобласці Расіі.

Скульптурная кампазі-цыя ўпрыгожыла сталічны бу-львар Мулявіна. Доўга ішлі спрэчкі пра тое, дзе ўсё-такі яна павінна мясціцца — перад філармоніяй ці за ёй. Паколькі фасад будынка выходзіць на плошчу Якуба Коласа, дзе раз-мешчаны помнік класіку бела-рускай літаратуры, улады палі-чылі больш правільным увека-вечыць памяць заснавальніка ансамбля ў скверы, куды ён любіў прыходзіць адпачываць.

Выява абрана роднымі Ўладзіміра Мулявіна. У 2014 годзе помнік музыку быў ад-крыты на яго радзіме ў Екаця-рынбургу. Там жа зрабілі і скульптуру, якая ўпрыгожыла Менск. Яна стала свайго роду падарункам беларускай сталі-цы ад уральцаў.

Аўтарам скульптуры стаў Аляксандр Кострукоў, які асабіста ведаў Уладзіміра Му-лявіна. Упершыню яны суст-рэліся, калі скульптар быў яш-чэ маладым, а cам Мулявін і ансамбль яшчэ не былі насто-лькі папулярнымі. У інтэрв’ю БЕЛТА раней ён казаў:

— Такіх музыкаў, як Мулявін, не было і не будзе. Ён як месія для беларускага на-рода. Як улюбляюцца ў музы-каў, у мастакоў у вялікім сэнсе слова? Твае ўнутраныя струны і гукі павінны быць ва ўнісон з музыкай. А тое, што зайгралі «Песняры», запала ў душу многім — і ў Беларусі, і не толь-кі. Яны развіваліся па нара-стальнай і паступова скарылі ўсіх. Заспявалі па-беларуску шмат у чым дзякуючы «Песня-рам» і Мулявіну.

Як адзначыў міністр культуры Беларусі Барыс Святлоў, адкрываецца помнік вялікаму сыну Беларусі і Расіі, чалавеку, які стаяў ля вытокаў стварэння легендарнага ансам-бля «Песняры».

— Уладзімір Мулявін унёс неацэнны ўклад ва ўзбага-чэнне беларускай культуры. Творчасць музыкі прайшла выпрабаванне часам і служыць эталонам прафесійнага майстэ-рства, шчырасці выканання і душэўнасці. Доўгія гады пос-пехі, дасягнутыя неперасяж-ным майстрам сваёй справы, які ўмеў дзіўна тонка адчуваць і чуць музыку, будуць слу-жыць стымулам прафесійнага і асобаснага развіцця, — падкрэ-сліў ён.

Са знамянальнай падзе-яй павіншаваў мінчукоў часо-вы выканавец абавязкаў губе-рнатара Свярдлоўскай вобла-сці Яўген Куйвашаў.

— Уладзімір Георгіевіч Мулявін па характары і нара-джэнні — уралец, а па жыцці і творчым шляху — беларус. Му-лявін сам казаў пра сябе, што ў яго «дзве мовы», як два кры-лы ў птушкі, і гэта сапраўды так. Гэтай падзеяй і гэтым пом-нікам мы кажам адзін аднаму словы ўдзячнасці, аддаём да-ніну павагі ўнікальнаму чала-веку, які вельмі шмат зрабіў для нашых краін, дзякуючы якому беларускія песні пазнаў увесь свет, — сказаў Яўген Куй-вашаў.

БЕЛТА.

НАША СЛОВА № 33 (1340), 16 жніўня 2017 г.

Панядзелак, Жнівень 21, 2017 0

Святлана Алексіевіч:

Беларускай нацыянальнай ідэяй можа быць толькі пабудова нацыянальнай дзяржавы з нацыянальнай мовай

12 і 13 жніўня лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літара-туры Святлана Алексіевіч на-ведвала Гомельшчыну. Пер-шая сустрэча на зямлі, дзе пра-йшло юнацтва пісьменніцы, адбылася ў Гомельскім грамад-ска-палітычным цэнтры і была арганізавана, акрамя гэтага цэ-нтра, яшчэ і намаганнямі аб-ласных філіяў Беларускай аса-цыяцыі журналістаў і Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Святлану Алексіевіч у Гомелі чакалі. Яе сюды запра-шалі яшчэ да вядомай цырымо-ніі ў Швецыі. Але сустрэча ад-былася толькі цяпер. Прычым, гэта першая паездка нобелеў-скай лаўрэаткі ў рэгіён Бела-русі. Арганізатары спрабавалі зладзіць сустрэчу ў абласной бібліятэцы, але кіраўніцтва ўстановы адмовілася прымаць у сваіх сценах уладальніцу Но-беля, таму імпрэза прайшла ў дастаткова сціснутым фармаце.

У памяшканне, дзе ад-бывалася сустрэча, змясціліся не ўсе, шмат людзей назіралі відэатрансляцыю ў двары гра-мадска-палітычнага цэнтра і толькі потым мелі магчымасць падыйсці да пісьменніцы. На сустрэчы са Святланай Алексі-евіч былі не толькі жыхары абласнога цэнтра, але і людзі з Веткі, Рэчыцы, Калінкавіч, Ма-зыра і Менска.

Пачаў сустрэчу палі-тык Уладзімір Кацора. Ён па-цікавіўся меркаваннем Свят-ланы Алексіевіч наконт таго, ці праўдзівымі былі яе рэспан-дэнты ў кнігах, якія выйшлі з-пад пяра пісьменніцы ў савец-кія гады і ў першыя гады пасля знікнення СССР, і што змяніла б аўтарка ў тых кнігах з вышыні сёняшняга часу.

Пісьменніца асабліва адзначыла, што дакумент — гэта жывая рэч, якая змяняецца ра-зам з чалавекам, з часам.