НАША СЛОВА № 51 (1410), 19 снежня 2018 г.

Серада, Снежань 26, 2018 0

З Калядамі, шаноўныя беларусы!

Ціхая ноч

 

Ціхая ноч, святая ноч!

Спіць усё, сніць даўно.

Толькі Маці Святая ўсцяж

Ціха ў яслях люляе Дзіця:

«Спі, Сыночак малы,

Спі, Сыночак малы!»

 

Ціхая ноч, святая ноч!

Бог прыйшоў да людзей.

Хор анёлаў спявае з нябёс:

«Нарадзіўся

вам Збаўца-Хрыстос,

Ён збаўленне прынёс.

Ён збаўленне прынёс!»

 

Ціхая ноч, святая ноч!

Божы Сын, шчасці нам;

І ў сэрцах любоў запалі,

Супакоем наш край адары.

Поўню радасці дай.

Поўню радасці дай!

Музыка — Франц Грубэр.

Словы — Ёзэф Мор.

Пераклад Наталлі Арсенневай.

НАША СЛОВА № 50 (1409), 12 снежня 2018 г.

Панядзелак, Снежань 17, 2018 0

Алесь Краўцэвіч на курсах “Мова нанова” ў Лідзе

Выдатныя занятакі ку-рсаў беларускай мовы “Мова нанова” прайшлі 5-га снежня ў Цэнтры сучаснага мастацтва Ga11ery ў г. Лідзе! Сустрэча з прафесарам варшаўскага ўні-версітэта, гісторыкам і архео-лагам сп. Алесем Краўцэвічам уразіла ўсіх прысутных захап-ляльнымі ведамі пра нашу спа-дчыну і мінулае — Вялікае Кня-ства Літоўскае — прамымі на-шчадкамі якога мы, беларусы, з’яўляемся.

Цудоўная вядоўца На-талля Тананушка адкрыла за-нятак словамі беларускага кла-сіка Уладзіміра Караткевіча: «Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай пе-равагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на мара-льную, а затым і фізічную смерць. Усё адно хто гэта — чалавек ці народ».

Прафесар Алесь Краў-цэвіч праз тлумачэнне кожнага слова са слоўніка, прысвеча-нага тэме заняткаў, дапамог прысутным уявіць карціну пра час нашай вольнай Дзя-ржавы, чым і пашырыў веды ў вывучэнні роднай мовы.

Усіх таксама ўразілі пэўныя адказы ў веданні зна-чэння слоў самага юнага слу-хача курсаў “Мова нанова” Кастуся Буйніча, якому за до-брыя веды сп. Алесь Краўцэ-віч прэзентаваў сваю кнігу «ГЕДЫМІН».

Добры практычны за-нятак правяла Ірына Струм-скіс, праз які слухачы курсаў таксама даведаліся пра цікавыя значэнні слоў.

Лепшыя вучні занят-каў — Кастусь Буйніч і сп. Па-вел (прозвішча назваць забыў-ся), атрымалі ад курсаў “Мова нанова” памятныя значкі.

Без падарунка не па-кінулі і шаноўнага госця сп. Алеся Краўцэвіча, якому ад Лідскіх курсаў “Мова нанова” шчыра падзячылі за сустрэчу памятным значком «Мова на-нова», апошнім нумарам часо-піса «Лідскі летапісец» і апо-шнімі нумарамі штотыднёвай газеты «Наша слова». Прыма-ючы падарункі, сп. Алесь Кра-ўцэвіч, шчыра дзя-куючы, прызнаўся, што газету «Наша слова» выпісвае, а ча-сопісы «Лідскі летапі-сец» з задавальненнем збірае ў асабістую падшыўку.

Усе слухачы курсаў таксама атры-малі новыя нумары газеты «Наша слова» і маглі набыць кнігі прафесара з памят-ным аўтографам.

Шчыра дзякуем усіх хто падтрымлівае інфармацы-йна Лідскія курсы беларускай мовы «Мова нанова» — штоты-днёвай газеце «Наша слова», газеце «Принеманские вести», Таварыству беларускай мовы імя Ф. Скарыны г. Ліды, SAY.BY, Ga11ery. І таксама за дапамогу ў распаўсюдзе кі-шэнных афішаў (flyer) кавяр-ням — “Добрая кава”, “Central Coffee House” і кавярні хуткага харчавання “Тутака”.

Алег Лазоўскі.

Фота: Алег Лазоўскі, Павел Мацылевіч.

НАША СЛОВА № 49 (1408), 5 снежня 2018 г.

Серада, Снежань 12, 2018 0

Першы ў свеце беларускі «Буквар» вярнуўся  ў Вільню

28 лістапада ў Вільні, дзе 400 гадоў таму быў ство-раны першы «Буквар» — у чы-тальнай зале Літоўскай Нацыя-нальнай бібліятэкі імя Марці-наса Мажвідаса адбылася прэ-зентацыя факсімільнага вы-дання гэтай кнігі.

Падзея сведчыць пра вяртанне хрысціянскіх каш-тоўнасцей у сферы культуры і адукацыі і служыць узама-паразуменню і культурнаму ўзаемаабмену паміж народамі.

— Вельмі сімвалічнае правядзенне прэзентацыі ме-навіта ў Вільні, — распавёў на-меснік дырэктара Нацыяналь-най бібліятэкі Беларусі, канды-дат культуралогіі Алесь Су-ша, — бо першы «Буквар» быў падрыхтаваны ў 1618 годзе ма-нахамі Віленскага манастыра Святога Духа. Надрукаваны ён быў у друкарні Віленскага праваслаўнага брацтва, якая дзейнічала недалёка ад Вільні — у мястэчку Еўе (сучасны Ве-віс).

У межах мерапрыем-ства адбылася ўрачыстая пера-дача факсімільнага выдання найбуйнейшым літоўскім біблі-ятэкам — Нацыянальнай, Акадэ-мічнай і Універсітэцкай, а так-сама Віленскай беларускай гімназіі імя Ф. Скарыны, Свята-Духаву манастыру і Гістарыч-наму музею Тракайскага замка.

Перад гасцямі высту-пілі Надзвычайны і Паўнамо-цны Амбасадар Рэспублікі Бе-ларусь у Літве Аляксандр Ка-роль і генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Літ-вы Рэналдас Гудаўскас.

Прэзентацыя стала пад-сумаваннем вынікаў рэалізацыі міжнароднага навуковага вы-давецкага праекта па факсімі-льным узнаўленні першага «Буквара».

— Да выдання “Буква-ра” спрычыніліся дзве най-больш яркія фігуры беларус-кай культурнай прасторы — Мялецій Сматрыцкі і Лявонцій Карповіч, — адзначыў А.А. Суша. — Багаслоў і публіцыст Лявонцій Карповіч быў кана-нізаваны Праваслаўнай царк-вой.

Партнёрамі праекта выступілі: Бібліятэка Ганаро-вага таварыства Мідл Тэмпл у Лондане, Пасольства Злуча-нага Каралеўства Вялікабры-таніі і Паўночнай Ірландыі ў Рэспубліцы Беларусь, Пасоль-ства Рэспублікі Беларусь у Злучаным Каралеўстве Вялі-кабрытаніі і Паўночнай Ірлан-дыі, Міністэр-ства культуры Рэспублікі Бела-русь, Міжна-родная асацыя-цыя беларусі-стаў, Беларускі дзяржаўны ўні-версітэт, Міні-стэрства адука-цыі Рэспублікі Беларусь, Еўра-пейскі банк рэ-канструкцыі і развіцця, Бела-рускі банк раз-віцця і рэканст-рукцыі «Белін-вестбанк».

— Сёння па кнігах з на-звай «Буквар» вучацца ў многіх краінах свету. Дадзены маш-табны праект закліканы зра-біць першы «Буквар» даступ-ным для шырокай аўдыторыі і прадэманстраваць паважлівае стаўленне да нашай культур-най спадчыны, — адзначыў спа-дар Алесь Суша.

28 кастрычніка ў рам-ках мерапрыемстваў, прысве-чаных 400-годдзю выдання першага беларускага «Буква-ра», дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Мату-льскі наведаў Беларускую біб-ліятэку і музей імя Францішка Скарыны ў Лондане, а 29 каст-рычніка ён правёў прэзента-цыю кнігі ў Бібліятэцы Ганаро-вага таварыства Мідл Тэмпл.

27 лістапада Р.С. Мату-льскі наведаў аддзяленне сла-вянскіх моваў і літаратуры фі-лалагічнага факультэта Жэ-неўскага ўніверсітэта з прэзен-тацыяй «Буквара» ў рамках даследванняў беларускай кні-жнай культуры ў кантэксце еўрапейскай гісторыі.

Падрыхтавала

Эла Дзвінская,

фота nlb.by.

НАША СЛОВА № 48 (1407), 28 лістапада 2018 г.

Серада, Снежань 5, 2018 0

У Слуцку адбыліся ўрачыстасці ў гонар збройнага чыну 1920 года

Амаль 80 чалавек узялі ўдзел 24 лістапада ў Слуцку (Менская воб-ласць) у шэсці і мітынгу з нагоды 98-й гадавіны збройнага чыну.

 Паўстанне 1920 года было спробай абара-ніць незалежнасць Бела-русі. На працягу месяца, у лістападзе-снежні, вай-сковыя аддзелы, сфарма-ваныя на Случчыне пера-важна з мясцовых вяс-коўцаў, аказвалі супраціў войскам Саветаў

Шэсце, мітынг і свято-чны канцэрт дазволілі мясцо-выя ўлады. У Слуцк прыбыў аўтобус з удзельнікамі з Мен-ска. Перад пачаткам акты-ві-сты з Менска, узялі ўдзел у эк-скурсіі па месцах, звязаных з дзеяннямі паўстанцаў. Потым усе ўдзельнікі акцыі сабраліся ў 11.00 каля гарадскога ста-дыёна, далей адбылося шэсце да гарадскога парку, у якім з 11.45 да 12.30 запланаваны мітынг. Арганізатарамі мера-прыемства выступілі намеснік старшыні Партыі БНФ Аляк-сей Янукевіч, сябар Партыі БНФ Павел Батуеў, сябар Па-ртыі БНФ і каардынатар руху «За Свабоду» па Менскай во-бласці Віталь Амяльковіч і прадстаўнік руху салідарнасці «Разам» Генадзь Драздоў.

Як і летась, улады змя-нілі маршрут дэманстрацыі, не дазволіўшы заяўнікам правесці калону па галоўнай вуліцы Слуцка.

Выступаючы на міты-нгу, старшыня руху «За Сва-боду» Юрась Губарэвіч выка-заў падзяку тым, хто кожны год збіраецца ў Слуцку, каб ушанаваць памяць герояў паў-стання.

— Гэта азначае, што па-мяць аб тых, хто аддаў сваё жыццё за вольную і незалеж-ную Беларусь, — існуе, яна ў нашых сэрцах, — сказаў ён. Палітык адзначыў, што пагро-зы незалежнасці Беларусі не зніклі, і яны зыходзяць ад ім-перскай Расіі. — Сённяшнія ўлады наўрад ці можна назваць гарантам незалежнасці Бела-русі, уся надзея — на беларус-кае грамадства, — падкрэсліў ён.

Адзін са стваральнікаў руху салідарнасці «Разам» Вя-часлаў Сіўчык адзначыў, што ва ўладзе знаходзяцца людзі, якія не любяць Беларусь і бе-ларусаў.

— Нас чакаюць досыць цяжкія падзеі. Таму трэба аб’я-дноўваць беларусаў, якія тры-маюцца каштоўнасцяў незале-жнасці і свабоды. Тады ўсё будзе добра, — лічыць ён.

Скончыўся мітынг ма-лебнам па загінулых героях і выкананнем гімна «Магутны Божа».

Традыцыйна перад удзельнікамі мерапрыемства ўрачыста прынялі прысягу новыя сябры Маладога Фро-нту.

Святочныя мерапры-емствы працягнуліся ў 14.00 двухгадзінным канцэртам «За Случчыну!» у Доме культуры з удзелам рок-музыканта Ля-вона Вольскага, паэта Андрэя Хадановіча, гуртоў Zanzibar (Менск) і «Харачакра» (Салі-горск).

 belapan.by.

НАША СЛОВА № 47 (1406), 21 лістапада 2018 г.

Серада, Лістапад 28, 2018 0

На шырокае грамадскае абмеркаванне

У адпаведнасці з рашэннем Рады ТБМ на шырокае грамадскае абмеркаванне выносіцца  канцэпцыя праекта Закона Рэспублікі Беларусь “АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАДТРЫМЦЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ, якая прапануецца Грамадскім аб’яднаннем «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны». Праект Закона распрацаваны ўжо даўнавата, была спроба ўнесці яго ў Парламент, тады яго завярнулі на дальніх подступах. Зараз праект дапрацаваны, аўтар дапрацовак — намеснік старшыні ТБМ Дзяніс Тушынскі. Асноўная сутнасць дапрацовак — прыбраць з праекта моманты, якія можна тлумачыць неадназначна, а таксама моманты, якія можна трактаваць як супярэчлівыя ўжо існым законам і Канстытуцыі.

Праект ужо размешчаны на сайтах ТБМ tbm-mova.by i nslowa.by.

У гэтым нумары на стст. 3-6 мы таксама публікуем праект, каб ён быў і на паперы.

Свае заўвагі да праекта можна накіроўваць на электронныя адрасы: siadziba@gmail.com, naszaslowa@tut.by і на паштовыя адрасы: 220034, г. Мінск, вул. Румянцава, 13 і 231282, Гродзенская вобл., Ліда-2, п/с 7.

Абмеркаванне будзе нядоўгім. 20 студзеня Рада ТБМ зацвердзіць канчатковы варыянт праекта.

Наш. кар.

НАША СЛОВА № 46 (1405), 14 лістапада 2018 г.

Панядзелак, Лістапад 19, 2018 0

Адказ беларусаў на выклікі ХХІ стагоддзя

У рамках праекту міжнароднай тэхнічнай дапамогі «Развіццё Кастрычніцкага эканамічнага форума», які рэалізуецца пры падтрымцы Еўрапейскага Союза, праведзена апытанне, мэтай якога было вывучэнне каштоўнасцей насельніцтва Беларусі.

Апытанне было праведзена для Даследчага цэнтра ІПМ кампаніяй MIA Research в траўні-чэрвені 2018 г.

Былі апытаны:

Населены пункт                          Колькасць   %

Менск                                                        263                      25,9

Менская вобласць                                   129                     12,7

Берасцейская вобласць                          146                       14,4

Віцебская вобласць                               125                           12,3

Гомельская вобласць                         157                           15,5

Гарадзенская вобласць                      95                          9,4

Магілёўская вобласць                         101                             9,9

Усяго                                                     1016                100,0

 

Тып мясцовасці                            Колькасць           %

гарадская мясцовасць                          787                          77,5

сельская мясцовасць                           229                          22,5

Усяго                                                       1016                 100

 

Пол                                                  Колькасць %

мужчынскі                                     458                    45,1

жаночы                                           558             54,9

Усяго                                              1016                100

 

Узроставыя інтэрвалы                Колькасць                %

18-29                                                          273                 26,9

30-44                                                          267                 26,3

45-60                                                          317                 31,2

старэй за 61 год                                     159                     15,6

Усяго                                                       1016                  100

 

Сярод іншых былі атрыманы адказы і на наступныя пытанні:

  1. Хацелі б вы, каб вашыя Колькасць %

дзеці размаўлялі на беларускай

мове гэтак жа добра, як на

рускай?

Так                                                               667                  65,9

Не                                                                345                  34,1

Усяго                                                        1012                  100

 

  1. Беларуская мова — гэта… Колькасць     %

Найважнейшая частка нашай                 864                     86,1

культуры і павінна захавацца

Мова, якая памірае і павінна                 140                        13,9

знікнуць

Усяго                                                        1004                  100

 

  1. Калі здарыцца вайна, ці Колькасць %

    будзеце вы ваяваць за сваю

    краіну

Так                                                                 865               85,6

Не                                                                  145               14,4

Усяго                                                          1010                100

 

  1. Ці ганарыцеся вы Беларуссю Колькасць %

Так                                                                 867               85,8

Не                                                                  144               14,2

Усяго                                                           1011               100

У апытанні ёсць шмат іншых пытанняў. Ёсць адказы, з якімі цяжка пагадзіцца, маральна цяжка, а не таму, што яны не дакладныя.

Мы размесцім арыгі-нал апытальнага ліста на сайце nslowa.by. А адказы на гэтыя чатыры пытанні ставяць крыж на развагах пра поўную і так жаданую нашым ворагам дэна-цыяналізацыю беларусаў. Бе-ларусы — за Беларусь.

НАША СЛОВА № 45 (1404), 8 лістапада 2018 г.

Чацвер, Лістапад 15, 2018 0

31-я Усебеларускія Дзяды

Дзяды ў Лошыцы

У Менску Кансерва-тыўна-хрысціянская партыя — БНФ правяла акцыю ў памяць ахвяр сталінскіх рэпрэсій.

У шэсці ад будынка Менскага гарадскога палаца культуры да Лошыцкага яра ўдзельнічала прыблізна 50 ча-лавек. Яны неслі не менш за 20 бел-чырвона-белых сцягоў, а таксама расцяжкі «Расея — гэта вайна» і «Дзяды».

“Улады імкнуцца зніш-чыць сляды генацыду 1930-40-х гадоў”, — гаворыцца ў заяве старшыні Кансерватыўна-хры-сціянскай партыі БНФ Зянона Пазьняка, якое зачытаў на мі-тынгу ў Лошыцкім яры 4 ліста-пада адказны сакратар партыі Алесь Чахольскі. Пазьняк на-зваў лёс Беларусі трагічным. Паводле яго слоў, на сённяшнім мерапрыемстве актывісты пар-тыі «ўспамінаюць у першую чаргу тых, хто бязвінна загі-нуў ад рук маскоўскіх акупан-таў». Ён адзначыў, што най-больш маса-выя расстрэ-лы адбывалі-ся ў 1937 го-дзе. «Прыво-зілі і забівалі кожны дзень. Паводле маіх разлікаў, тут забілі пры-кладна 10 ты-сяч чалавек. Улетку 1988 года, калі вяліся археалагічныя раскопкі і экс-гумацыя ў Курапатах, месца расстрэлу ў Лошыцы было засыпанае грунтам», — адзна-чыў кіраўнік КХП-БНФ. Па-літык заклікаў памятаць падзеі ў Лошыцкім яры, блізу якога ў найбліжэйшы час улады мо-гуць пабудаваць офісы. «Трэба арганізаваць штодзённае на-зіранне за гэтым месцам і памятным знакам. Камунізм не вернецца. Фашызм не про-йдзе. Ніколі не забудзем аб генацыдзе. Зберажом па-мяць», — заклікаў Пазьняк у заяве.

За падзеямі назіралі супрацоўнікі міліцыі ў цыві-льным. Акцыя дазволеная ста-лічнымі ўладамі ў поўным аб’ё-ме. Згодна са звесткамі гісто-рыкаў, у 1930-х гадах у Лошы-цкім яры знаходзілася так зва-ная Белая дача — месца размяш-чэння спецкаманды НКУС, куды дастаўлялі арыштаваных ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Тут жа іх расстрэльвалі. Шэсце і мітынг у Лошыцкім яры КХП-БНФ традыцыйна право-дзіць праз тыдзень пасля акцыі ў Курапатах. Сёлета яна адбы-лася 28 кастрычніка.

belapan.by.

НАША СЛОВА № 44 (1403), 31 кастрычніка 2018 г.

Аўторак, Лістапад 6, 2018 0

31-я Усебеларускія Дзяды

Дзяды ў Менску

У Менску прайшло традыцыйнае шэсце, прымер-каванае да Дня продкаў. Па-водле незалежных назіраль-нікаў ControlBY, у шэсці ўзялі ўдзел каля 150 чалавек (павод-ле шэрагу СМІ, да 200 чала-век).

Каля паловы на 15-ю ў Курапатах пачаўся мітынг. Адказны сакратар КХП Алесь Чахольскі зачытаў на мітынгу зварот старшыні КХП БНФ Зянона Пазьняка. Пазьняк пі-ша, што на Курапаты «прахо-дзіць чарговая атака» — так ён называе пабудову (прызнаную незаконнай) і працу рэстарацыі «Поедем поедим» пад самым курапацкім лесам.

Шэсце і мітынг пра-йшлі без здарэнняў.

Пасля завяршэння мі-тынгу абаронцы Курапатаў правялі адмысловую нараду, на якой вырашылі, што варта каля рэстарана «Поедем пое-дим» працягнецца і будзе бес-тэрміновай, да перамогі, як сказаў Павел Севярынец. Яш-чэ адзін з удзельнікаў сёлетніх Дзядоў, шэсця, а потым міты-нгу ў Курапатах, мемарыяле ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, — гэта паэт і бард Зміцер Заха-рэвіч. Ён таксама ўздельнічаў у абароне гэтага мемарыялу ў 2001-2002 гадах, пры пашы-рэнні кальцавой аўтадарогі, у 2017 годзе, тады ў былой ахоў-най зоне пачалося будаўніцтва офіснага цэнтра і ў 2018 годзе, калі побач з мемарыялам- пахаваннем пачаў працу рэста-ранна-забаўляльны комплекс «Поедем поедим». Па словах Змітра Захарэвіча, ён часта бывае ў Курапатах.

— Я прыходжу, каб ад-даць даніну памяці. І не толькі тым, хто забіты ў Курапатах, але ўсім нашым продкам. Дзяды — гэта беларускае нацыянальнае свята, і не толькі ахвяры каму-ністычнага рэжыму ёсць нашы-мі дзядамі. Нашы дзяды — гэта ўсе крэўнікі нашы: гэта і Вітаўт Вялікі, і Канстанцін Астрожскі, і Канстанцін Каліноўскі. І мы ўсе павінны памятаць не толькі пра ахвяраў, але і пра герояў нашага народа, — упэўнены Зміцер Захарэвіч.

Паводле Бела ПАН.

Фота “Нашай Нівы”.

НАША СЛОВА № 43 (1402), 24 кастрычніка 2018 г.

Аўторак, Кастрычнік 30, 2018 0

Урад рыхтуе першы кодэкс законаў на дзвюх мовах

Міністр адукацыі Беларусі Ігар Карпенка выказаў спадзеў, што неўзабаве на разгляд Палаты прадстаўнікоў будзе пададзены праект Кодэксу законаў аб адукацыі.

— Міністэрства не з’яўляецца суб’ектам, які мае права самастойна ўносіць законапраекты ў Палату прадстаўнікоў. Гэта прэрагатыва Савета Міністраў. Адтуль нам ужо чатыры разы вярталі праект Кодэксу з рознымі заўвагамі. Але я спадзяюся, што на цяперашнюю сесію дакумент усё ж трапіць, — сказаў Карпенка.

Праект Кодэксу аб адукацыі падрыхтаваны як рабочы дакумент толькі на расейскай мове. Аднак міністр Кар-пенка некалькі разоў заяўляў, што канчатковы варыянт Кодэксу будзе перададзены для разгляду дэпутатам на дзвюх мовах: беларускай і расейскай.

Калі так атрымаецца і дэпутаты яго ўхваляць, то, паводле старшыні ТБМ дэпутата Алены Анісім, гэта будзе пер-шы кодэкс, які Палата прадстаўнікоў за ўвесь час свайго існавання прыме на дзвюх мо-вах.

 

20 кастрычніка беларускія хрысціянскія дэмакраты паведамілі, што сумесна з Аленай Анісім ініцыююць прыняцце новага Закона аб адукацыі. Адно з найважнейшых палажэнняў законапра-екту — рэальнае раўнапраўе беларускай і расейскай моваў у сферы адукацыі.

Альтэрнатыўны законапраект, на думку старшыні Таварыства беларускай мовы Алены Анісім, можа паскорыць прыняцце Кодэксу аб адукацыі.

— Інфармацыя пра тое, што грамадскасць рыхтуе свой законапраект, на мой погляд, можа падварушыць чы-ноўнікаў. Не выключаю, што яны за тыдзень усё даробяць. Тут жа галоўнае, каб яно было на карысць, а не ў піку. Не пра суперніцтва ідзе гаворка, а пра якасць і пра справу, — сказала спадарыня Анісім.

Уладзімір Глод.

Радыё Свабода. 

НАША СЛОВА № 42 (1401), 17 кастрычніка 2018 г.

Аўторак, Кастрычнік 23, 2018 0

30 гадоў таму назад прайшоў устаноўчы сход Беларускага Народна Фронту “Адраджэньне”

Арганізацыйны камітэт БНФ за перабудову «Адра-джэньне» ўтвораны 19 каст-рычніка 1988 г. па прапанове Зянона Пазьняка на ўстаноў-чым сходзе Беларускага гісто-рыка-асветнага таварыства па-мяці ахвяр сталінізму «Марты-ралог Беларусі», заснавальні-камі якога выступілі Саюз пісь-меннікаў Беларусі, Саюз кіне-матаграфістаў Беларусі, Саюз мастакоў Беларусі і рэдакцыя газеты «Літаратура і мастац-тва». На сходзе ў менскім Доме кіно (цяпер Касцёл Святога Сымона і Святой Алены) пры-сутнічалі каля 400 чал.- твор-чая, навуковая і тэхнічная інтэ-лігенцыя, рабочыя, моладзь з аб’яднанняў «Талака» і «Тутэй-шыя». У Аргкамітэт увайшлі Рыгор Барадулін, Алег Бела-вусаў, Васіль Быкаў, Алесь Бяляцкі, Анатоль Варава, Він-цук Вячорка, Ніл Гілевіч, Ана-толь Грыцкевіч, П. Дзмітрук, Юрый Дракахруст, Міхаіл Ду-бянецкі, Алесь Емяльянаў, Вя-часлаў Жыбуль, Уладзімір Ко-нан, Яўген Кулік, Мікола Купа-ва, Адам Мальдзіс, Аляксей Марачкін, Валерый Маслюк, Зянон Пазьняк, Пімен Панчан-ка, Пятро Садоўскі, Алесь Су-ша, Сымон Свістуновіч, Кас-тусь Тарасаў, Міхась Ткачоў, Алег Трусаў, Генадзь Тумаш, Iгар Чарняўскі, Міхась Чар-няўскі, Яўген Шунейка, Васіль Якавенка, пазней па рэкамен-дацыі апошняга кааптаваны А. Жураўлёў.

Аргкамітэт з’яўляўся калегіяльным органам. 11.11. 1988 Аргкамітэт прыняў адоз-ву «Да грамадзян Беларусі», у якой акрэсліў палітычную пазі-цыю руху і заявіў, што БНФ «падтрымлівае распачатую лепшымі сіламі КПСС перабу-дову грамадства на прынцы-пах дэмакратыі і гуманізму», «выступае за дэмакратыю… супраць манаполіі ўлады бюра-кратычных сіл», «за рэальны суверэнітэт Беларусі, абвеш-чаны Канстытуцыямі БССР і СССР», «за падпарадкаванне эканомікі інтарэсам чалавека, за сацыяльную справядлівасць, за непарушнасць правоў чала-века, за прававую дзяржаву, …, за адраджэнне і дзяржаў-насць беларускай мовы».

Вікіпедыя.