НАША СЛОВА № 50 (1357), 13 снежня 2017 г.

Аўторак, Снежань 19, 2017 0

100 гадоў таму назад у Менску сабраўся

Першы Ўсебеларускі З’езд (Кангрэс)

Першы Ўсебеларускі з’езд прайшоў у Менску 18-30 снежня 1917 года ў гарадскім тэатры. Ён быў скліканы Вялікай беларускай радай, на яго сабраліся беларускія палітычныя дзеячы з усіх губерняў, а таксама прадстаўнікі беларускамоўных паветаў Ковенскай і Віленскай губерняў. У З’ездзе ўзялі ўдзел 1872 дэлегаты. Старшынём быў абраны кіраўнік Беларускай вайсковай рады Янка Серада, у будучыні першы старшыня Рады БНР.

З’езд абвясціў права беларускага народа на незалежнасць і самавызначэнне, а таксама на дэмакратычны ўрад.

З’езд абраў Раду, у склад якой увайшоў 71 прадстаўнік розных палітычных партыяў. Бальшавікі разагналі з’езд, але працэс абвяшчэння незалежнасці быў запушчаны. Праз тры месяцы, 25 сакавіка 1918 года, была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.

(Працяг тэмы на ст. 4.)

НАША СЛОВА № 49 (1356), 6 снежня 2017 г.

Панядзелак, Снежань 11, 2017 0

Помнік Паэту

Па сталічным адрасе: вул. Камуністычная, 24, пры прадзюсерскім цэнтры Шаку-ціна — цэнтры маладых творчых талентаў і найноўшай аўдыё-студыі  — усталявана «Скульп-турная кампазіцыя, прысвеча-ная Паэту». Так імянуецца яна афіцыйна, а паводле словаў аў-тара помніка Ўладзіміра Сла-бодчыкава за прататып узяты малады і рамантычны Ўладзі-мір Караткевіч тых дзён, калі скончыў ён гістарычна-філа-лагічны факультэт Кіеўскага універсітэта і прыехаў жыць і працаваць у Менск. Падабен-ства і пазнавальнасць аблічча пацвердзілі ўжо і сябар паэта, літаратуразнаўца Вячаслаў Ра-гойша, і фотамастак Георгі Ліх-таровіч, і многія іншыя творцы, і нават рабочыя, якія мантавалі скульптуру на пастамент. Ак-рамя таго, скульптар са згоды замоўцаў намерваецца падма-цаваць выяву і паэтавым аўто-графам.

Падобна на тое, што сталічны раён Асмолаўка, які стаіць сёння пад пагрозаю, не згіне. Наадварот, яна — пабага-цела: у радыусе двух-трох ква-рталаў, блізу Тэатра оперы і балету і будынка дзяржаўнага радыё можна пабачыць мема-рыяльную шыльду Лесі Ўкра-інцы, помнікі Максіму Багдано-вічу і Тарасу Шаўчэнку, а так-сама бюст Тадэвуша Касцюшкі (на тэрыторыі амбасады Злу-чаных Штатаў Амерыкі).

Хтосьці стане касаву-рыцца, маўляў, гэта не сапраў-дны помнік, а толькі гарадская ці так званая садова-паркавая скульптура на паўпрыватнай тэрыторыі. Але хочацца рашу-ча запярэчыць: хіба не падзея сёння — з’яўленне ў сталіцы хай сабе і досыць камернага помні-ка Паэту?! Да таго ж адно не адмяняе, не адмаўляе другое. Прыйдзе час і на важкі, веліч-ны  манумент аднаму з нацыя-творцаў.

Таму хочацца спадзя-вацца, што неўзабаве калегі-літаратары, аматары творчасці Уладзіміра Караткевіча і ўсяго краснага пісьменства, закаха-ныя, маладзёны, школьнікі і студэнты панясуць кветкі да по-мніка Паэту. І, мабыць, асаблі-ва шмат ляжа тых кветак у Су-светны дзень пісьменніка 3 са-кавіка, у Сусветны дзень паэзіі 20 сакавіка і на дзень нара-джэння Ўладзіміра Караткеві-ча 26 лістапада. Гэтаксама хо-чацца спадзявацца, што наро-дзіцца ў Менску і новая трады-цыя — ушанаваць Паэта будуць прыходзіць і маладыя хаця б з найбліжэйшага Дома шлюбаў па-над Свіслаччу.

Уладзімір Сіўчыкаў.

Фота аўтара.

НАША СЛОВА № 48 (1355), 29 лістапада 2017 г.

Панядзелак, Снежань 4, 2017 0

97-я ўгодкі ад пачатку

Слуцкага збройнага чыну

Дзень герояў

25 і 26 лістапада на Случчыне адбыліся ўшанаван-ні Слуцкага збройнага чыну.

25 лістапада двума аў-тобусамі прыехалі на Случчы-ну 60 жыхароў Менска. Яны прывезлі ў тым ліку вялізны бел-чыр-вона-белы сцяг, па-шыты ветэранам нацыяналь-нага руху Нінай Багінскай.

Арганізатарам акцыі выступіла Партыя БНФ і яе старшыня Рыгор Кастусёў. Ва ўшанаванні ўзялі ўдзел так-сама хрысціянскія дэмакраты і маладафронтаўцы.

Ушанаванне пачалося з сяла Грозава Капыльскага раё-на. Цяпер гэта сонная вёска, а продкі грозаўцаў былі ого-го. У 1920 годзе жыхары Слуц-кага павета сфарміравалі Гро-заўскі полк войска Беларускай Народнай Рэспублікі, які ўдзе-льнічаў у Слуцкім збройным чыне.

Пасля ўдзельнікі наве-далі Семежава і Вызну. Затым калона з Менска, прыехала ў Слуцк, дзе была зладжаная да-зволеная акцыя — шэсце і свя-точны мітынг, у якім узялі ўдзел каля 150 чалавек. І шэ-сце, і мітынг былі дазволены. Усё прайшло без інцыдэнтаў, былі, канешне, людзі ў цывіль-ным, але правядзенню акцыі ўлады, можна сказаць, не замі-налі, хоць змянілі маршрут, не дазволіўшы прайсці калонай па галоўнай вуліцы Слуцку. Удзельнікі акцыі ходнікамі пры вуліцы Віленскай прайшлі да гарадскога парку культуры, дзе ў 15:20 пачаўся мітынг. «Малады фронт» тым часам ладзіў экскурсію па мясцінах Слуцкага збройнага чыну, прымеркаваную да пачатку паўстання.

Старшыня партыі БНФ — Рыгор Кастусёў адзначыў:

— Мы адзначаем кожны год гэтыя падзеі, каб нашыя нашчадкі не забывалі аб тым, што былі людзі, якія цаной свайго жыцця адстойвалі неза-лежнасць нашай краіны. І тое, што Беларусь атрымала нарэ-шце незалежнасць, ёсць і за-слуга тых людзей.

Сустаршыня БХД Па-вел Севярынец выказаў сваё меркаванне:

— Я думаю, што прад-стаўнікі міліцыі ў незалежнай Беларусі маглі б і павінны вы-водзіць увесь свой асабісты склад у гэты дзень пад крыж прымаць прысягу на вернасць Беларусі і разгортваць бел-чырвона-белыя сцягі. А тое, што яны зараз спрабуюць зга-рнуць гэтыя мерапрыемствы — гэта проста ганьба.

Таксама дазвол на мі-тынг атрымала Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, але на  26-га лістапада.

Больш за 50 сяброў па-ртыі выправіліся з Менска, каб ушанаваць памяць герояў. Удзельнікі акцыі наведалі мя-стэчкі Грозава, Семежава ды Вызну. Завершылася мера-прыемства мітынгам у Слуцку.

— Нясіце слова праўды пра гісторыю Беларусі! Не за-бывайце герояў! — заклікаў намеснік старшыні КХП-БНФ Юры Беленькі: — Людзі ачму-раныя, падманутыя прапаган-дай. Ідзіце да людзей, заклікай-це ўдзельнічаць у такіх мера-прыемствах! Можна было б шмат гаварыць пра падзеі Слу-цкага збройнага чыну і пра сваё шанаванне герояў. Але ў 100 разоў больш важнае тое, што гэтыя людзі ахвяравалі сваім вольным часам, праехаліся ў гэты непагодны дзень па ўсіх гэтых мясцінах і засведчылі на месцах сваю павагу.

Слуцкі збройны чын — гэта ўзброенае паўстанне су-праць савецкай улады, якое адбылося ў 1920 годзе. Паў-станцы спрабавалі ўстанавіць уладу Беларускай Народнай Рэспублікі. Гісторыя Слуцкага паўстання замоўчвалася ў са-вецкія часы. Цяпер угодкі гэ-тых падзей адзначаюць прад-стаўнікі незалежных партый і рухаў краіны, бо статусу дзяр-жаўнага свята гэтая падзея не мае дагэтуль.

Паводле Радыё Рацыя.

 

НАША СЛОВА № 47 (1354), 22 лістапада 2017 г.

Аўторак, Лістапад 28, 2017 0

Новы Запавет на сучаснай беларускай літаратурнай мове

15 лістапада ў Нацыя-нальнай бібліятэцы быў прад-стаўлены грамадскасці і чытац-кім колам новы пераклад на бе-ларускую мову Новага Запа-вета, які завершыла Біблейская камісія да 500-годдзя айчын-нага кнігадрукавання.

Да сённяшняга дня ні адзін з раней зробленых пера-кладаў Новага Запавета на бе-ларускую мову не мог лічыцца афіцыйным і агульнапрыня-тым, паколькі ўсе яны былі аў-тарскімі, не заўсёды адпавядалі нормам сучаснай беларускай мовы і царкоўнай тэрміналогіі.

«Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста» — плод саборнай перакладчыцкай дзейнасці членаў Біблейскай камісіі Беларускай праваслаў-най царквы, якія распачалі гэ-тую працу 25 гадоў таму па да-браславенні мітрапаліта Мен-скага і Слуцкага Філарэта, ця-пер ганаровага Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, у су-працоўніцтве з Біблейскім тава-рыствам у Рэспубліцы Бела-русь.

Выкладчык Інстытута тэалогіі протаіерэй Сергій Гар-дун распавёў пра асаблівасці лексікі аўтарскіх перакладаў Евангелля Л. Дзекуць-Малея і В. Гадлеўскага, Я. Станкевіча, П. Татарыновіча, У. Чарняў-скага, М. Міцкевіча, В. Сёму-хі, А. Клышкі.

У тэкстах Васіля Сёму-хі ўжывалася шмат новатвораў, такіх як «мілажаль», «мілата». Ксёндз Пётр Татарыновіч зго-дна з каталіцкай трады-цыі называў Хрыста «Ба-ранкам Божым», у новым перакладзе Біблейскай камісіі выбраны выраз: «Агнец Божы».

Не была забыта руплівасць па перакладзе Евангелля ў Таронта Ан-тося Галіны, брата Якуба Коласа. Узгадваючы яго, міністр інфармацыі Алесь Карлюкевіч пажа-даў, каб мы былі галінкамі аднаго дрэва, якія развіў Ісус Хрыстос.

Старшыня ТБМ Алена Анісім па-дзякавала ўсім, хто спрычыніўся да вялі-кай працы і выказала ўпэўненасць, што новы пераклад будзе выка-рыстаны ў штодзённым ужытку.

Мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Па-вел уручыў узнагаро-ды тым, хто працаваў над перакладам: кан-дыдату багаслоўя про-таіерэю Сергію Гарду-ну, бакалаўру бага-слоўя протаіерэю Аля-ксандру Пачопку, док-тару філалагічных на-вук Івану Чароце, кан-дыдату філалагічных навук Уладзіміру Васі-левічу, кандыдату бага-слоўя Алесю Каралю, протаіе-рэю Георгію Латушку.

Пераклад зроблены з старажытнагрэцкага тэксту, традыцыйна ўжытнага ў пра-васлаўнай царкве. Выкары-стоўваліся таксама розныя пе-раклады Бібліі на рускую, украінскую, польскую, англій-скую і іншыя мовы.

Кніга надрукавана ў праваслаўнай друкарні Orth-druk (Беласток, Польшча) на-кладам у 6 тысяч асобнікаў у добрым паліграфічным афарм-ленні. З іх 500 асобнікаў — падарункавыя, у скураной во-кладцы з залатым абрэзам. Выдавецкая рада падрыхтуе яшчэ некалькі варыянтаў афа-рмлення кнігі, каб яна стала настольнай кнігай для хрыс-ціян, — адзначалася на прэзен-тацыі.

Выданне тэкстаў Свя-шчэннага Пісання Новага За-павету ў новым перакладзе на сучасную беларускую мову мае агульнанацыянальнае і гістарычнае значэнне. Цяпер у грамадзян Беларусі з’явілася магчымасць чытаць і вывучаць Свяшчэннае Пісанне на роднай мове ў высокапрафесійным перакладзе.

Мерапрыемства завер-шыла выступленне Мітрапалі-чага хору Свята-Духава кафед-ральнага сабора Менска пад кі-раўніцтвам Віталя Сабалеў-скага.

Э. Оліна,

фота з СМІ і аўтара.

  1. Мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Павел; 2. Выступае Алена Анісім.

НАША СЛОВА № 46 (1353), 15 лістапада 2017 г.

Панядзелак, Лістапад 20, 2017 0

ДЗЯДЫ – 2017

У Менску адбыліся традыцыйныя шэсце і мітынг у Лошыцкім яры, дзе ў 30 — 40-х гадах мінулага стагоддзя ад-бываліся масавыя расстрэлы. Мерапрыемства арганізавала Кансерватыўна-Хрысціянскай партыя БНФ. Яно было да-зволена Менгарвыканкамам. Людзі ішлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, сцягамі КХП-БНФ з транспарантамі «Дзя-ды», «Малітва за Беларусь» і «Малітва за беларускі народ».  У Лошыцкі яр прыйшло каля 50 чалавек са сцягамі, знічамі, кветкамі. Намеснік старшыні Кансерватыўна-Хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі, выступаючы на мітынгу, пад-крэсліў неабходнасць памятаць пра злачынствы, якія адбы-валіся на беларускай зямлі ў сталінскія часы.

— Кожны год мы прыхо-дзім сюды, нягледзячы на любое надвор’е. Што б там не адбы-валася, мы тут. Гэта вельмі до-бра. Гэта значыць, мы жывём. Жыве нашая нацыя. Выходзяць маладыя людзі. Бачылі сёння маленькую дзяўчынку, якая прыйшла сюды з бабуляй. Яна ўжо ў сваім узросце разумее, што памяць — гэта вельмі важны чыннік чалавечага існавання. Бо чалавек, калі ён не памятае, калі ён не паважае папярэднія пакаленні, — цяжка назваць у поўным сэнсе такога чалавека чалавекам. А нацыя, якая за-бывае, не мае перспектыў. І таму тыя, хто хоча знішчыць беларускую нацыю, робяць стаўку на бяспамяцтва. Нам нельга забываць аб нашай трагічнай гісторыі, — падкрэ-сліў Беленькі.

На мітынгу зачыталі зварот лідара КХП-БНФ Зяно-на Пазняка, у якім ён распавёў аб расстрэлах у Лошыцкім яры і ў іншых месцах Беларусі і ўвогуле аб рэпрэсіях, якія нанеслі вялізарныя страты беларускаму народу.

Генадзь Барбарыч, Беларускае Радыё Рацыя.

 

НАША СЛОВА № 45 (1352), 8 лістапада 2017 г.

Панядзелак, Лістапад 13, 2017 0

13 лістапада — Дзень беларускай школы

Як і абяцалася на з’ездзе, за кошт ведамаснай падпіскі для школ колькасць падпісчыкаў у лістападзе значна вырасла і дасягнула прывычнага некалі акрэсу “каля тысячы”. Нажаль, самастойна толькі Менск павялічыў падпіску на 9 чалавек, а Орша чамусьці на 5 чалавек знізіла. Таму задача арганізацый -працягваць працу з сябрамі ТБМ. Лозунг “Падпісаўся сам — падпішы суседа” актуальны як ніколі.

Кастрычнік Лістапад

Берасцейская вобласць:

Баранавічы р.в.       17    17

Бяроза р.в.                8      8

Белаазёрск р.в.         1      1

Бярэсце гор.             6      6

Ганцавічы р.в.          —     18

Драгічын р.в.           —       —

Жабінка р.в.             —       —

Іванава р.в                1       1

Івацэвічы р. в.          4       4

Камянец р.в.             1       1

Кобрын гор.             2       2

Лунінец гор.             2       2

Ляхавічы р.в.            1       1

Маларыта р.в.          1       1

Пінск  гор.                8       6

Пружаны р.в.           7     19

Столін р.в.                —       —

Усяго:                     69     87

НАША СЛОВА № 44 (1351), 1 лістапада 2017 г.

Аўторак, Лістапад 7, 2017 0

Выкарыстоўваць усе магчымасці, каб беларуская мова стала рэальна дзяржаўнай

29 кастрычніка ў аду-кацыйным цэнтры Ёханеса Раў у Менску адбыўся XIII спра-ваздачна-выбарчы з’езд ГА «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны». На-ша грамадская арганізацыя, якая абараняе родную мову як нацыянальную каштоўнасць, сёння налічвае 6400 сяброў у розных рэгіёнах краіны і цягам году мае свайго прадстаўніка ў Парламенце Рэспублікі Бела-русь. Актыўнымі сябрамі ТБМ з’яўляюцца пісьменнікі, выкладчыкі беларускай мовы школ і ВНУ краіны, прафесура сталічных і рэгіянальных уні-версітэтаў, вучоныя, мастакі і іншыя прадстаўнікі нацыяна-льнай інтэлігенцыі. XIII з’езд ушанавалі сваёй прысутнасцю і выступленнямі амбасадар Ук-раіны Ігар Кізім і амбасадар Чэхіі Мілан Экерт. Падтрымку дэлегатам з’езду выказаў ста-ршыня партыі БНФ Рыгор Ка-стусёў. Даслаў пісьмовае ві-танне Роберт Райлі, Павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Бела-русь.

На працягу 19 гадоў арганізацыю узначальваў кан-дыдат гістарычных навук Алег Анатольевіч Трусаў, які пера-няў паходню любові да родна-га слова ад слынных паэтаў- Ніла Гілевіча і Генадзя Бураў-кіна. 29 кастрычніка ён перадаў свае паўнамоцтвы спадарыні Алене Анісім, якая была абра-на большасцю галасоў дэлега-таў з’езда. Сябры ТБМ падзя-кавалі Алегу Трусаву за шматгадовую плённую дзей-насць і пакінулі за ім тытул га-наровага старшыні.

НАША СЛОВА № 43 (1350), 25 кастрычніка 2017 г.

Аўторак, Кастрычнік 31, 2017 0

Пад расцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі…» у Швейцарыі адкрылі помнік Касцюшку

21 кастрыч-ніка ў Швейцарыі ў горадзе Залатурн адкрылі помнік Та-дэвушу Касцюш-ку. Мясцовыя бе-ларусы прыйшлі на адкрыццё з бел-чы-рвона-белым сця-гам і расцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзяч-ных суайчыннікаў».

Ініцыятыва ўшанавання героя Беларусі, Польш-чы і ЗША належыць швейцарскім бела-русам. Аднак напя-рэдадні адкрыцця адбыўся канфлікт. Польская амбасада выступіла супраць надпісу на шыльдзе: «Выбітнаму сыну Беларусі ад удзячных суайчыннікаў». У выніку гэты тэкст так і не з’яві-ўся на шыльдзе, аднак белару-сы прыйшлі на адкрыццё пом-ніка з расьцяжкай «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзячных су-айчыннікаў» на беларускай і нямецкай мовах.

Помнік асвяціў айцец Сяргей Стасевіч з Лондана.

На адкрыцці помніка прысутнічалі дыпламаты Бела-русі, Польшчы і Літвы, дырэк-тарка сядзібы-музея Касцюшкі ў Косаве (Івацэвіцкі раён) На-талля Сушко.

 Дзмітры Гурневіч.

Фота Аляксандра Сапегі.

НАША СЛОВА № 42 (1349), 18 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 23, 2017 0

Лабадзенка пачаў збор сродкаў на помнік Касцюшку ў Беларусі

Ахвяраваць на першы ў Беларусі помнік Тадэвушу Касцюшку можа любы ахвот-ны на платформе «Талака». Каб помнік з’явіўся, неабходна сабраць 11 тысяч рублёў. Уста-ляваць яго плануюць у Мера-чоўшчыне, дзе нарадзіўся на-цыянальны герой Беларусі.

Ініцыяваў збор срод-каў Глеб Лабадзенка. На яго думку, гэта самая правільная рэакцыя беларусаў на скандал вакол помніка Касцюшку ў Швейцарыі.

— Самае рацыянальнае зерне, якое прагучала ва ўсіх гэтых сварках вакол помніка ў Швейцарыі, у тым, што не трэба шукаць ворагаў, а трэба самім ушаноўваць сваіх герояў, — ка-жа Глеб Лабадзенка. — Мы самі вінаватыя, што ў Беларусі няма ніводнага помніка Касцюшку, але гэта тое, што заўжды можна выправіць.

Адзін з двух бюстаў Касцюшкі стаіць на тэрыторыі амерыканскай амбасады ў Ме-нску. Другі — у вёсцы Малыя Сяхновічы, дзе месцілася ся-дзіба Касцюшкаў. Ёсць памят-ны валун у Мерачоўшчыне.

— Калі я сёння з раніцы пазваніў дырэктарцы музея ў Мерачоўшчыне і агучыў ідэю паставіць помнік Касцюшку, яна сказала: «Вы, напэўна, пра-чыталі мае думкі», — працягвае Глеб. — Дэлегацыю ад іх музея якраз запрасілі на адкрыццё помніка Касцюшку ў Залатур-не, і яны абмяркоўвалі, як бы-ло б добра, каб у іх таксама ад-крылі такі помнік. Дырэктарка дадала, што з раённым кіраў-ніцтвам таксама калісьці ўжо абмяркоўваліся такія ідэі, але, зразумела, вельмі часта ўсё ўпі-раецца ў грошы. Я перакананы, што не трэба нікога папракаць: ні музей, ні ўлады, ні Міні-стэрства культуры — нікога. Бо такія помнікі павінны быць на-роднымі. Калі мы ганарымся, што наша зямля дала такога чалавека свету, як Тадэвуш Касцюшка, гэта значыць, кож-ны павінен даць па капейцы, па рублю на гэты помнік.

Скульптар Генік Лойка ўжо прыкінуў, як можа вы-глядаць такі помнік і што будзе каштаваць ён тыя 11 тысяч ру-блёў. За першыя паўтара дні была сабрана ўжо палова су-мы.

Паводле СМІ.

НАША СЛОВА № 41 (1348), 11 кастрычніка 2017 г.

Панядзелак, Кастрычнік 16, 2017 0

Дарагія сябры “Нашага слова”!

У гэтым квартале адбылося павелічэнне колькасці падпісчыкаў. З верасня часткова з’явілася ведамасная падпіска для некаторых раёнаў, недзе папрацавалі арганізацыі ТБМ, недзе пры наяўнасці жывых арганізацый падпіска яшчэ знізілася. Можна адзначыць працу арганізацый у Баранавічах, Оршы, Гародні, Салігорску. Але пры тым павялічылася колькасць раёнаў, дзе не выпісваюць ні адной газеты.